Sufinanciranje 2011.

 Na temelju članka 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu(Narodne novine 29/2011.), a sukladno Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine 16/2007) te Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu od 18. travnja 2011., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske raspisuje

 
Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu
 
 
 
I.
 
Na ovaj Poziv može se prijaviti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj i koja djeluje u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.
 
Na ovaj Poziv može se prijaviti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, koja na projektu ugovorenom s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom u sklopu IPA programa Prekogranične suradnje i programa Višekorisničke IPA-e djeluje u svojstvu partnera iz Hrvatske.
 
Iznimno, na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (npr. zaklade, sindikati, privatne ustanove itd.) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.
 
 
II.
 
Zahtjev za sufinanciranje može se zatražiti za projekte ugovoreneu sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva:
 • IPA 2008 – I. komponenta
 • IPA 2009 – I. komponenta
 • IPA 2009 – IV. komponenta
 • IPA Prekogranična suradnja
 • Europa za građane
 • Mladi na djelu
 • PROGRESS
 • Zdravstvo
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
 • IPA INFO centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
 • Višekorisnička IPA.
 
Sufinanciranje se može zatražiti za projekte:
1.      za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nekom od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
          a.       u zadnjem tromjesečju 2009. ili tijekom 2010., i čije se aktivnosti
 • većinskim dijelom provode tijekom 2011. ili
 • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2011. godini;
          b.      tijekom 2011. godine;
2.      za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno neke od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
          a.       u zadnjem tromjesečju 2009. ili tijekom 2010., i čije se aktivnosti
 • većinskim dijelom provode tijekom 2011. ili
 • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2011. godini;
          b.      tijekom 2011. godine.
 
 
III.
 
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na obrascu Zahtjev za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj i elektronskoj verziji (na CD/DVD-u).
 
Zahtjevu za sufinanciranje obavezno se prilaže:

 

-        Preslika Ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nekom od provedbenih agencija
ILI
-        Potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno neke od provedbenih agencija u formatu ispisa internetske stranice
-        Preslika financijskog plana projekta
-        Preslika operativnog plan projekta
-        Preslika logičke matrice (ako je primjenjivo)
-        Preslika periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja zahtjeva poslana ugovaračkom tijelu (Europskoj komisiji ili nekoj provedbenoj agenciji)
-          Preslika obavijesti o odobrenju završnog izvještaja (koja su do trenutka podnošenja zahtjeva dobivena od ugovaračkog tijela)
-          Preslika potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog fonda/izvora za sufinanciranje (ako je financijska potpora ostvarena)
 
 
Zahtjev za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju s naznakom ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE dostavlja se isključivo poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade RH
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
 
 
IV.
 
U tijeku kalendarske 2011. godine istoj organizaciji kao podnositelju zahtjeva mogu se sufinancirati najviše 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.
 
 
V.
 
Zahtjeve za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo koje imenuje predstojnik Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj zahtjeva uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li zahtjev propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja predstojniku Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje se s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.
 
 
VI.
 
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu.
 
 
VII.
 
Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2011. godine.
 
 
 
 
  
Klasa: 421-03/11-01/01
Urbroj: 50419-11-02
 
Zagreb, 18. travnja 2011.
 
 
 
 
Rezultati prvog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu