Sufinanciranje 2012.

 Na temelju članka 3. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu od 6. travnja 2012., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu („Narodne novine“ br. 31/2012.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

 
Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, koje na projektu ugovorenom s Europskom komisijom ili nadležnom provedbenom agencijom u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja i programa Višekorisnička IPA djeluju u svojstvu partnera iz Republike Hrvatske.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva, izuzev programa IPA Prekogranična suradnja i Višekorisnička IPA, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili nadležnom provedbenom agencijom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.
 
II.
Zahtjev za sufinanciranje može se zatražiti za projekte ugovorene u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva:
 • IPA 2008 – I. komponenta
 • IPA 2009 – I. komponenta
 • IPA IV. komponenta
 • IPA Prekogranična suradnja
 • Europa za građane
 • Mladi na djelu – akcije i podakcije dostupne prijaviteljima iz Republike Hrvatske preko Agencije za mobilnost i programe EU
 • PROGRESS
 • Zdravstvo
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
 • IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
 • Višekorisnička IPA
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europske komisije.
Sufinanciranje se može zatražiti za projekte:
 
1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nekom od nadležnih provedbenih agencija preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2011., ukoliko se aktivnosti
 • većinskim dijelom provode tijekom 2012. ili
 • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2012. godini;
b. tijekom 2012. godine;
 
2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno neke od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
 
a. tijekom 2011., ukoliko se aktivnosti
 • većinskim dijelom provode tijekom 2012. ili
 • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2012. godini;
b. tijekom 2012. godine.
 
III.
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na obrascu Zahtjev za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji.
 
Zahtjevu za sufinanciranje obavezno se prilaže:
 
- Preslika ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom ILI potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije u formatu ispisa internetske stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije, a ne potpisivanje ugovora)
- Preslika obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
 
- Preslika obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
 
- Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:
Ÿ o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili
Ÿ o očekivanom financiranju za navedeni projekt (prema zahtjevima koji su upućeni, a za koje se tek očekuje odgovor) ili
Ÿ o tome da projekt nije financiran iz drugih izvora
 
- Preslika dokumenta iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
- Preslika potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je financijska potpora ostvarena)
- Preslika periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja zahtjeva poslana ugovaračkom tijelu, t.j. Europskoj komisiji ili nadležnoj provedbenoj agenciji (ukoliko je primjenjivo)
- Preslika obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja zahtjeva zaprimljene od strane ugovaračkog tijela, t.j. Europske komisije ili nadležne provedbene agencije (ukoliko je primjenjivo)
IV.
Zahtjev za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju s naznakom ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE može se dostaviti ili osobnom dostavom ili poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade RH
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
V.
U tijeku kalendarske 2012. godine istoj organizaciji kao podnositelju zahtjeva mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.
 
VI.
Zahtjeve za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj zahtjeva uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li zahtjev propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje se s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.
 
VII.
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu.
 
VIII.
Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2012. godine.


 
Klasa: 421-03/12-01/01
Urbroj: 50419-12-05
Zagreb, 6. travnja 2012.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju o Pravilima za sufinanciranje u 2012. godini potražite ovdje.
 
 
Rezultati prvog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranjem
 
Rezultati drugog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranjem
 
Rezultati trećeg kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranjem
 
Rezultati četvrtog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranjem
 
Rezultati petog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranjem