Ured za udruge objavljuje Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva

Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 20. svibnja 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 140/09, 42/12 i 61/14), a prema postupku provedenom sukladno člancima 22. i 23. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,                                                                                                    
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja
 • zaštite potrošača
 
Na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 5. srpnja 2013., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
 • da nije dužnosnik političke stranke i
 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.

Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidate isključivo za člana i zamjenika člana  iz područja u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
 • Ispis iz Registra udruga (kao dokaz da je udruga upisana u Registar udruga, te da je uskladila statut sa Zakonom o udrugama , odnosno podnijela zahtjev za usklađivanjem, te da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu), odnosno izvadak iz drugog matičnog registra u koji se upisuje organizacija civilnoga društva
 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.

Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 20. svibanj 2016., a popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10000 Zagreb
 s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.


 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, pozivaju se udruge (koje su upisane u Registar udruga te koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama , odnosno podnijele zahtjev za usklađivanjem, te u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu) da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, što je vidljivo iz statuta udruge (ukoliko statut udruge nije vidljiv u Registru udruga potrebno je dostaviti i statut udruge), pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
 
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr  

 
U nastavku se nalaze:

Pisane vijesti