Vlada usvojila Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2015. godini

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 13. travnja 2017. godine, usvojeno je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2015. godini.

Izvješće je izradio Ured za udruge, koji je, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, prikupio je analizirao izvješća svih tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, drugih javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe organizacija civilnoga društva.

U 2015. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama dodijeljeno 1.672.699.179,11 kn.

Tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije dodijelili su organizacijama civilnoga 775.079.935,77 kn, odnosno 46,31% od sveukupno dodijeljenog iznosa iz javnih izvora. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 359.741.156,20 kn, odnosno 21,50% ukupnih sredstava dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 304.952.647,99 kn, odnosno 18,23% ukupnih sredstava. Pojedini davatelji financijskih sredstava na nacionalnoj razini imali su i uloge ugovornih ili posredničkih tijela u provedbi natječaja financiranih iz EU fondova te je na taj način projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2015. dodijeljeno 99.907.093,72 kn, odnosno 6% ukupnog iznosa. Također, iz HRT pristojbe dodijeljeno je 0,24% ukupnih sredstava (4.079.162,55 kn), iz naknade za zaštitu okoliša 0,2% ukupnih sredstava (3.343.477,44 kn), iz sredstava ostalih inozemnih fondova 0,14% ukupnih sredstava (2.339.624,31 kn), te samo 0,02% nefinancijskih sredstava u protuvrijednosti 332.400,91 kn.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su u 2015. godini dodijelili ukupno 849.469.022,72 kn, odnosno 50,78% sredstava iz svih javnih izvora. Iz sredstava proračuna gradova dodijeljeno je 23,74% ukupnih sredstava (397.157.789,76 kn), iz sredstava proračuna županija dodijeljeno je 5,87% ukupnih sredstava (98.226.989,68 kn). Sredstva iz proračuna Grada Zagreba čine udio od 12,86% u ukupno dodijeljenom iznosu (215.041.315,26 kn), dok je iz sredstava proračuna općina dodijeljeno 8,31% ukupnih sredstava (139.042.928,02 kn).

Primjenom Uredbe od ožujka 2015. godine, baza obveznika primjene kriterija, mjerila i postupaka financiranja prilikom dodjeljivanja sredstava udrugama za njihove projekte i programe, pa tako i izvještavanja Ureda za udruge višestruko se povećala. Tako su u ovom Izvješću prikazani i prikupljeni podaci i od 284 trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne samouprave, od kojih je polovica (142) izvijestilo da u 2015. nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva, dok su ostalih 142 društva izvijestila da su iz svojih proračuna putem sponzorstava i donacija dodijelila 31.236.798,32 kn, odnosno 1,86% od ukupno dodijeljenih sredstava. Također, u ovom su Izvješću prvi puta prikazani i prikupljeni podaci od 62 turističke zajednice od kojih je njih 26 izvijestilo da u 2015. nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva dok je njih 36, putem javnih poziva i temeljem zamolbi pojedinih organizacija civilnoga društva, dodijelilo ukupno 16.913.422,31 kn, odnosno 1,01% od ukupno dodijeljenih sredstava iz javnih izvora u 2015.

Analizirajući dostavljena i odobrena izvješća za 2015. godinu, utvrđeno je kako su sredstvima iz javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama (su)financirano je 36.104 programa i projekata organizacija civilnoga društva na kojima su zaposlene 22.232 osobe, odnosno 51.623 osobe koje su dobile naknadu za rad temeljem ugovora o (autorskom) djelu, dok je 501.663 volontera sudjelovalo u provedbi financiranih programa i projekata. Pri tome treba imati u vidu da je isti projekt mogao zatražiti i ostvariti (su)financiranje iz državnog, lokalnog proračuna i proračuna trgovačkih društava, zbog čega podaci o broju zaposlenih i broju volontera odstupaju od podataka prikazanih u Registru neprofitnih organizacija za 2015. godinu.

Uz podatke o dodijeljenim sredstvima pojedinim projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge te analizu općih i specifičnih područja financiranja, korisnika i aktivnosti provedenih projekata, u sklopu Izvješća, analizirana je i usklađenost postupaka dodjele sredstava iz javnih izvora sa odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Analiza je pokazala kako je primjena Uredbe o kriterijima od strane pojedinih davatelja, a posebno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (turističkih, sportskih, vatrogasnih i zajednica tehničke kulture) u 2015. bila tek djelomična, imajući u vidu da je Uredba stupila na snagu u ožujku 2015. godine, kada su financijska sredstva za projekte i programe od općeg interesa koje provode udruge uglavnom već bila raspodijeljena, kao i činjenicu da spomenute vrste davatelja sredstava nisu odmah uskladili svoje postupanje s Uredbom.

Sastavni dio Izvješća jesu primjeri uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2015. godini (Prilog 1), objedinjeni prikaz financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna županija, gradova i općina u 2015. godini (Prilog 2.) i popis svih projekata i programa organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora u 2015. godini (Prilog 3.) koji će biti objavljen na platformi Središnjeg državnog portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.

Izvješće je dostupno na internetskoj stranici Ureda za udruge.

Prilog 1 - Primjeri uspješno provedenih projekata i programa financiranih iz javnih izvora u 2015. godini

Prilog 2 - Pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna JLP(R)S u 2015. godini

Prilog 3 – Popis svih programa i projekata u 2015. godini 

Pisane vijesti