2013. – 2014. godina

Ured kontinuirano provodi program suradnje s vladinim institucijama zemalja Jugoistočne Europe i šire koje su u 2013. i 2014. uključivale Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju, Tursku, Irak, Jordan, Maroko. Kroz različite aktivnosti djelatnici Ureda pružili su stručnu podršku predstavnicima vlada i OCD-a koji su sudjelovali u studijskim posjetima, seminarima i konferencijama. Hrvatska iskustva i dobre prakse odnose se na strateški okvir suradnje između države i civilnoga društva, ključne dokumente, okvir financiranja programa i projekata OCD-a, te standarde savjetovanja u donošenju javnih politika.

Studijski posjeti Uredu za udruge: