Sufinanciranje 2018.

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu (KLASA: 421-03/18-01/02, URBROJ: 50419-18-01 od 14. svibnja 2018. godine), a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu (NN 129/17) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje           

 
Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova
za 2018. godinu

 
I.
 
Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:
 
- čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj
- u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner),
- čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.
 
II.
 
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
- Švicarsko-hrvatski program suradnje
- Erasmus +: Sport
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Obzor 2020.
- Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
- Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
- Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
- Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
- Višekorisnička IPA
- Kreativna Europa
- Program o pravima, jednakosti i građanstvu
- natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
- natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:
 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
  1. tijekom 2017. godine, ukoliko se aktivnosti većim dijelom provode tijekom 2018. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2018. godini;
  2. tijekom 2018. godine;
 2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
  1. tijekom 2017. godine, ukoliko se aktivnosti većim dijelom provode tijekom 2018. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2018. godini;
  2. tijekom 2018. godine.
 
III.
 
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2018. godini iznosi  8.132.900,00 kuna.
 
Sredstva će se raspodijelit na dvije financijske omotnice:
 
1. Prva financijska omotnica iznosi 5.693.030,00 kuna, a odnosi se na projekte ugovorene u sklopu programa Europske teritorijalne suradnje.
 
2. Druga financijska omotnica iznosi 2.439.870,00 kuna, a odnosi se na projekte ugovorene u sklopu sljedećih natječaja i programa:

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
- Švicarsko-hrvatski program suradnje
- Erasmus +: Sport
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Obzor 2020.
- Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
- Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
- Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
- Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
- Višekorisnička IPA
- Kreativna Europa
- Program o pravima, jednakosti i građanstvu
- natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
- natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.
 
 
Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge definiran je za svaki pojedini program u tablici kako slijedi:
Naziv programa Postotak obveznog iznosa sufinanciranja korisnika koji se može odobriti
Europska teritorijalna suradnja do 70%
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. do 70%
Švicarsko-hrvatski program suradnje do 70%
Erasmus+: Sport
(za projekte s detaljno raspisanim proračunom)
do 50%
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do 40%
Obzor 2020. do 40%
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije -EaSI do 40%
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva do 40%
„Zdravlje za rast“ - Treći višegodišnji program EU  u području zdravstva do 40%
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) do 40%
Višekorisnička IPA do 40%
Kreativna Europa do 40%
Program o pravima, jednakosti i građanstvu do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta do 40%
 
U tijeku kalendarske 2018. godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta. Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika.
 
Istoj organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt.
 
IV.
 
Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2018. godine.
 
V.
 
 
Prijava za sufinanciranje projekata podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, a potrebno ju je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka.
 
Prijavi se moraju priložiti sljedeći dokumenti:
 • Preslika ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili potvrde o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela u formatu ispisa internetske stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela, a ne potpisivanje ugovora),
 • Preslika obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Preslika obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavljeni projekt,
 • Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o financiranim projektima,
 • Preslika partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Preslika dokaza o ostvarenim financijskim sredstvima iz nekog drugog izvora financiranja za projekt koji se prijavljuje za sufinanciranje (ukoliko su financijska sredstva ostvarena),
 • Preslika obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko je primjenjivo,
 • Preslika važećeg Statuta udruge prijavitelja (samo za udruge čiji statut nije moguće preuzeti putem Registra udruga) te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi)
 • Preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje koja će potpisati ugovor o sufinanciranju (ne starije od 6 mjeseci),
 • Preslika potvrde Porezne uprave o nepostojanju javnog duga (ne starije od 6 mjeseci).
 
Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom
 • Presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju u dva originalna primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice.
Za strance koji će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom, uz navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju iz matične zemlje.
 
Za potrebe procjene prijave u sklopu ovog Javnog poziva u papirnatoj verziji se dostavljaju oni dijelovi obrasca opisa projekta iz kojih je razvidno o kojem se Ugovornom tijelu radi, zatim tablica proračuna i posebni uvjete ugovora. U elektroničkom obliku dostavlja se potpuna dokumentacija.
 
VI.

Popunjeni obrazac Prijave za sufinanciranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka. Prijava za sufinanciranje mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena službenim pečatom organizacije, ako je uporaba pečata propisana statutom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.
 
Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobnom dostavom (predaja u Uredu za udruge do 16:00 sati). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva ”.
 
Prijave se šalju na sljedeću adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10 000 Zagreb

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće adrese: info@udruge.vlada.hr ili sufinanciranje@udruge.vlada.hr kontinuirano tijekom trajanja Javnog poziva.
 
VII.
 
Prijave na Javni poziv razmatra Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ravnateljica Ureda za udruge.
 
Prilikom procjene prihvatljivosti prijave za sufinanciranje Povjerenstvo:
- provjerava je li podnositelj prijave upisan u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar,
- utvrđuje imaju li osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave mandat za zastupanje,
- uvidom u Registar udruga provjerava usklađenost statuta podnositelja prijave sa Zakonom o udrugama (NN 74/14),
- uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje,
- provjerava izvršava li podnositelj prijave uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora,
- provjerava da li je podnositelj prijave ispunio ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Uredu za udruge, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
 
Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, Povjerenstvo će  za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom provjeravati da:
- nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela iz glave IX, X, XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),
- nemaju izrečenu prekršajno-pravnu sankciju i/ili da im ne traje zaštitna mjera propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10 i 60/10);
- da osobama ne traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja, udaljenja iz zajedničkog kućanstva, zabrane pristupa internetu ili sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora izrečena temeljem Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
 
Iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom. Svaki nositelj projekta odnosno partner samostalno aplicira za svoj udio u sufinanciranju, neovisno od ostalih partnera u projektu.
 
Neće se odobriti sredstva za sufinanciranje organizaciji civilnoga društva koja je kao nositelj projekta odnosno partner na projektu iz Republike Hrvatske za isti projekt već dobila ukupni iznos sredstava iz nekog drugog izvora za sufinanciranje obveznog udjela korisnika u projektu. Ukoliko je nositelj projekta ili partner dobio djelomična financijska sredstva iz nekog drugog izvora, Ured za udruge može sufinancirati razliku do punog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti nositelju projekta, odnosno partneru.
 
Za prijave koje udovoljavaju propisanim uvjetima, na prijedlog Povjerenstva, ravnateljica Ureda za udruge donosi Odluku o sufinanciranju najkasnije u roku od 60 dana nakon zaprimanja prijave za sufinanciranje (prema datumu urudžbiranja prijave).
 
Ured za udruge može ne dodijeliti odobrena sredstva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije ili dodijeliti iznos koji je manji od predviđenog točkom III. Javnog poziva, ovisno o raspoloživosti sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću na proračunskoj poziciji Ureda za udruge.
 
VIII.
 
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.
 

KLASA: 421-03/18-01/02
URBROJ: 50419-18-03
Zagreb, 15. svibnja 2018.