Pregled ugovorenih projekata

Partnerska blok darovnica
„Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“
Prijavitelj Naziv projekta Sažetak projekta
ZMAG Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju  
Komora za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve kao kvalitetno uspostavljena i iskusna udruga (300 organizacija i poduzeća) će prenijeti svoje stručno znanje i know-how za lokalni društveni i ekonomski razvoj kroz promociju, zagovaranje i praktičnu podršku društvenoj i solidarnoj ekonomiji u Hrvatskoj. Na početku će prijavitelj projekta provesti mapiranje i istraživanje u hrvatskim gradovima partnerima o stavovima i potrebama njihovih stanovnika i glavnih aktera. Nakon toga u suradnji sa švicarskim partnerima organizirati će se povezani i međusobno podržavajući ciklus praktičnih seminara i treninga o društvenoj i solidarnoj ekonomiji, studijski posjeti i mentorstvo, javna događanja i promotivne aktivnosti. Partnerstvom na ovom projektu ćemo osnažiti održivi Lokalni ekonomski razvoj i promovirati doprinos ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja u dva hrvatska grada koji će prihvatiti lokaliziranu verziju Povelje vrijednosti i principa društvene i solidarne ekonomije Komore iz Ženeve.
 
Zelena akcija Partneri za prirodu  
Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim europskim zemljama, što se ogleda i u činjenici da zaštićena te Natura 2000 područja pokrivaju oko trećinu njenog teritorija. Upravljanje tim područjima na održiv način predstavlja izazov te postoji potreba za podizanjem kapaciteta javnih ustanova osnovanih kako bi njima upravljale, kao i za poticanjem i olakšavanjem komunikacije među različitim dionicima aktivnim na tim područjima kako bi se izbjegli potencijalni sukobi i osigurala potpora lokalne zajednice naporima da se ta područja zaštite. U suradnji s partnerima iz 3 javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te Pro Naturom iz Švicarske kroz ovaj ćemo projekt istražiti postojeće modele za upravljanje zaštićenim područjima te predložiti model za održivo, transparentno i participativno upravljanje takvim područjima u Hrvatskoj. Usto, bavit ćemo se specifičnim problemom gospodarenja otpadom u zaštićenim dijelovima prirode te i ovdje ponuditi održivo rješenje.
 
IPE CROCHET  
CROCHET je projekt koji postavlja društvenu inovaciju u središte ambicije da transformira modele upravljanja i poveća sudjelovanje građana sa ciljem uspostavljanja pravičnog i održivog lokalnog razvoja. Utemeljen na višeslojnoj razmjeni između aktera dvaju najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj i Švicarskoj (Zagreb i Zürich), uspostavlja niz ideja o korištenju društvene inovacije sa ciljem stvaranja bolje kvalitete javnih usluga i veće društvene kohezije. Usmjeravanjem na tri različita područja vitalna za gradski život (komunalne usluge, društveno-kulturni centri i uvjeti stanovanja) stvara prostor za učenje i razmjenu sa ciljem stvaranja hibridnih institucionalnih i organizacijskih formata koji nerijetko uključuju suradnju civilnih aktera sa lokalnom samoupravom (npr. putem javno civilnih partnerstava). Naposljetku, na osnovu pristupa odozdo i relevantnih iskustava lokalnih grupa na terenu te s fokusom na ciljeve održivog razvoja, strukturirana razmjena iskustava kroz ovaj projekt vodi k osnaživanju kapaciteta partnera u Hrvatskoj da društvenu inovaciju u kontekstu lokalnog institucionalnog okvira uposle i koriste za poboljšanje modela upravljanja, postizanja veće društvene kohezije i na inovacijama baziranih inicijativa koje rade na poboljšanju kvalitete života u lokalnim zajednicama.
 
Breza TOGETHER  
Glavni cilj projekta je unaprjeđenje razvoja diferenciranih, održivih socijalnih usluga za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju na području lokalne zajednice putem aktivnog učenja kroz promjere dobre prakse.
 
FSO Učimo ih za njihovu budućnosti: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole  
Cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Izgradnjom kapaciteta i razvijanjem kompetencija nastavnika i ravnatelja gradimo kvalitetno obrazovanje i ulažemo u lokalnu zajednicu.
Suradnjom triju hrvatskih, jedne švicarske organizacija civilnog društva te dviju jedinica lokalne i regionalne samouprave provest će se nekoliko obrazovnih programa kao podrška i osnaživanje učitelja/ica i ravnatelja/ica u izgradnji održive i demokratske škole u kojoj studenti razvijaju društvene i građanske kompetencije i daju svoj doprinos lokalnoj zajednici. Projekt će podržati postojeće inicijative lokalnih I regionalnih samouprava u području uvođenja i provođenja građanskog odgoja i obrazovanja.
Projekt će se provoditi u Krapinsko-zagorskoj županiji i gradu Rijeci.
 
Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota IKS CROSS WORK - Partnerstvo obrazovanja za globalno građanstvo  
"CROSS WORK - partnerstvo obrazovanja za globalno građanstvo" ima za cilj doprinijeti održivom lokalnom razvoju i mirnom suživotu kroz osnaživanje partnerstva između hrvatskih i švicarskih organizacija civilnoga društva: Udruga IKS, Petrinja i Pestalozzi Children's Foundation, Trogen. Djeca i mladi iz Sisačko-moslavačke županije, nerazvijene regije u Hrvatskoj, imat će priliku sudjelovati u interkulturalnim aktivnostima s vršnjacima iz drugih pet zemalja. Kroz prijenos modela dobre prakse od strane švicarskog partnera razvijat ćemo kapacitete obrazovnih institucija, organizacija civilnoga društva i zajednica. Iskustvo i modele dobre prakse stečene radom širom svijeta tijekom sedam desetljeća, u ovom projektu Pestalozzi Children's Foundation prenosi organizaciji civilnoga društva po prvi put u Hrvatskoj. Primjena modela dobre prakse pridonosi održivom rastu i razvoju naših zajednica.
 
ODRAZ Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama  
Urbane sredine i njezini stanovnici te oni koji svakodnevno putuju u njih radi posla i drugih razloga, danas su obilježene prometnim opterećenjem što je uzrokovano povećanom potrebom za mobilnošću. Obilježje današnjeg svijeta je da trebamo, želimo i možemo biti u pokretu cijeli dan te kao rezultat u prostoru imamo velik broj ljudi i vozila koji prometuju. S povećanjem važnosti nemotoriziranog prometa i brojnosti biciklista te pješaka na prometnicama, kao izazov se postavlja planiranje nemotoriziranog prometa unutar cjelokupnog prometnog sustava. Ovim projektom želimo istražiti na koji način stvoriti sigurnije rute za nemotorizirani promet te iz trenutno najranjivijih skupina stvoriti jednako važne korisnike prometnog sustava. Prvi je dio projekta sažet u istraživanju i modeliranju, a drugi dio u edukativno-promotivnim aktivnostima za sve aktere (donositelji odluka, stručnjaci, građanstvo) i prijedlozima za promjenom nacionalnih propisa i smjernica, kako bi se stvorili prostorno-prometni preduvjeti za jednakovrijedan razvoj nemotoriziranog prometa.
 
RODA zakOČI  
Djeca su najugroženija skupina u prometu, i kao pješaci i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Projekt Take a brake! (zakOČI) ima za cilj, učeći iz švicarskih iskustava i najboljih praksi, okupiti sve sudionike u prometu, donositelje odluka, stručnjake, studente, policiju, roditelje, odgojitelje, širu zajednicu i – djecu, kako bi zajedno promišljali i razvijali sigurna prometna rješenja. Prijaviteljica je udruga Roda, a partneri su CareCross (Švicarska), Sveučilište Sjever, Grad Koprivnica, Grad Zaprešić i Općina Bale. U 20 mjeseci ćemo u navedenim sredinama, na lokacijama kritičnima za djecu, razviti tri modela intervencije u promet (studenti će osmisliti rješenja za signalizaciju ili usporavanje prometa), organizirat ćemo fokus grupe s građanima i ključnim dionicima, razviti inovativne alate za aktivnu edukaciju djece, educirati roditelje i nastavnike, te provesti kampanju zakOČI, kojoj je cilj usmjeriti pažnju vozača na pješake u prometu.
 
IRIM Digitalne knjižnice za lokalni razvoj  
Ubrzan digitalni i ekonomski razvoj predstavlja izazov za građane i lokalne zajednice koje se moraju nositi s novim i kontinuiranim izazovima u svojoj okolini. STEM vještine poput kritičkog razmišljanja i orijentiranosti ka rješavanju problema neophodni su za pojedince i za moderna društva na svim razinama. Najadekvatnija mjesta za stvaranje novog znanja u lokalnim zajednicama su knjižnice, koje se suočavaju s potrebom redefiniranja svoje uloge i odgovaranja na obrazovne potrebe građana. Projekt DL4LD na inovativan način, kroz sinergijsko djelovanje IRIM-a i INNOVABRIDGEa, te kombiniranje STEM vještina i koncepta Citizen Sciencea jača kapacitete partnera, knjižnica, knjižničara i građana, stavljajući u fokus održivi razvoj lokalne zajednice kroz promicanje cjeloživotnog neformalnog obrazovanja i jednostavnost korištenja novih tehnologija. Projekt podiže ekološku osviještenost i promiče aktivno sudjelovanje građana u životu vlastitih zajednica i u znanosti.