Potprogrami CERV programa

Program CERV pruža financijske potpore za promicanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve te prava i vrijednosti Europske unije. 

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) pruža financijske potpore za građanski aktivizam, promicanje jednakosti za sve i provedbu prava i vrijednosti Europske unije - a upravo te ključne prioritete predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izdvojila je u svojim političkim smjernicama kao ključne prioritete u sljedećem razdoblju.

Opći cilj programa je zaštita i promicanje prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i u primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, osobito kroz podršku OCD-a i drugih dionika koji su aktivni na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, te poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja, radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno potiče sudjelovanje regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

Također, CERV program ima četiri specifična cilja, koji odgovaraju programskim područjima programa:

(1) Vrijednosti Unije

Zaštita i promicanje Vrijednosti unije. U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca“.
Projekti u ovom području usmjereni su na zaštitu, promicanje i podizanje svijesti o pravima, kroz pružanje financijske potpore organizacijama civilnog društva aktivnim na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini za promicanje i očuvanje ovih prava, a time i jačanje zaštite i promicanja vrijednosti Unije te poštovanje vladavine prava i doprinos izgradnji demokratskije Unije, demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobre vladavine.

Potražite natječaje u području Vrijednosti Unije

 (2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost

Promicanje prava, nediskriminacije, jednakosti, uključujući i rodnu ravnopravnost i poticanje uvođenja rodne i antidiskriminacijske perspektive u sve politike. Projekti u ovom području usmjereni su na:
 • Sprečavanje i suzbijanje neravnopravnosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije te poštovanje načela nediskriminacije na temeljima iz članka 21. Europske povelje o ljudskim pravima;
 • Promicanje potpunog uživanja prava žena, rodne ravnopravnosti, uključujući ravnotežu između privatnog i poslovnog života, osnaživanje žena i rodno osviještene politike;
 • Suzbijanje svih oblika diskriminacije, rasizma, ksenofobije, afrofobije, antisemitizma, antiromskog ponašanja, mržnje prema muslimanima, i drugi oblici netolerancije, uključujući i homofobiju i druge oblike netolerancije koji se temelje na rodnom identitetu, na internetu i u ostalim područjima;
 • Zaštita i promicanje prava djeteta, podizanje svijesti o dječjim pravima u sudskim postupcima, jačanje kapaciteta sustava za zaštitu djece;
 • Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom, u cilju njihovog aktivnog uključivanja i potpunog sudjelovanja u društvu;
 • Rješavanje izazova povezanih sa zaštitom osobnih podataka i reforma zaštite podataka, kao i podrška dijalogu među dionicima u ovom području;
 • Potpora naporima za omogućavanje ostvarivanje prava EU građana i osnaživanje prava na slobodno kretanje te rješavanje zlouporabe ovih prava.

Potražite natječaje u području Jednakost, prava i rodna ravnopravnost

(3) Uključenost i sudjelovanje građana

Promicanje angažmana i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije i razmjena između građana različitih zemalja članica te podizanje svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti.
Projekti u ovom području usmjereni su na:
 • pamćenje, istraživanje i edukaciju o ključnim događajima u novijoj europskoj povijesti, uključujući i uzroke i posljedice autoritarnih i totalitarnih režima, te na podizanje svijesti kod građana Europske unije o zajedničkoj povijesti, kulturi, kulturnom nasljeđu i vrijednostima, te time poticati razumijevanje Unije, njezinog porijekla, svrhe i raznolikosti;
 • promicanje sudjelovanja građana i predstavničkih udruženja i njihov doprinos demokratskom i građanskom životu Unije kroz iznošenje i javnu razmjenu njihovih stavova u svim područjima djelovanja EU-a;
 • promicanje razmjena između građana iz različitih zemalja, osobito kroz bratimljenje gradova i umrežavanje gradova, radi pružanja praktičnog iskustva bogatstva i raznolikosti zajedničke baštine Unije i osvješćivanja da upravo oni čine temelj za zajedničku budućnost.

Potražite natječaje u području Uključenost i sudjelovanje građana

(4) Daphne

Suzbijanje nasilja, uključujući i rodno uvjetovano nasilje. Projekti u ovom području usmjereni su na:
sprečavanje i suzbijanje na svim razinama svi oblika rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i djevojčicama te obiteljskog nasilja, uključujući i promicanje standarda utvrđenih u Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija);
 • sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema djeci, mladima, te nasilja protiv drugih ugroženih skupinama kao što su LGBTQI osobe i osobe s invaliditetom;
 • pružanje potpore i zaštite svim izravnim i neizravnim žrtvama ovih oblika nasilja, kao što je obiteljsko nasilje ili nasilje u intimnim vezama, uključujući i djecu koja su zbog zločina ostala bez roditelja, te potpora i osiguranje jednake razine zaštite žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u čitavoj Uniji.

Potražite natječaje u području Daphne