JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Slika /slike/logo, vizuali i sl/Savjet za razvoj CD.jpg

Javni poziv otvoren je do 15. siječnja 2020.

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12, 61/14, 62/17), prema postupku provedenom sukladno člancima 23. i 24. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,                                                                                                   
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja
 • zaštite potrošača
 • turizma


Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidata za člana i zamjenika člana isključivo iz područja u kojem djeluju (područje djelovanja u kojem udruga ističe kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mora biti navedeno u statutu udruge).
Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta.
Na temelju članka 23. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 24. studenoga 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 
 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
 • da nije dužnosnik političke stranke i
 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.
 
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva dostupan je na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Dokumentacija za isticanje kandidata treba sadržavati sljedeće:
 
 • u potpunosti popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, ovjeren potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom (ako ga udruga rabi sukladno statutu)
 • Ispis iz Registra udruga (kao dokaz da je udruga upisana u Registar udruga, te da je uskladila statut sa Zakonom o udrugama, odnosno podnijela zahtjev za usklađivanjem, te da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu), odnosno izvadak iz drugog matičnog registra u koji se upisuje organizacija civilnoga društva
 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
 

Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 15. siječnja 2020.
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''
Opatička 4
10000 Zagreb

 
U roku od 15 dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore.
Nakon toga, Ured za udruge pozvat će udruge (koje su upisane u Registar udruga te koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama, odnosno podnijele zahtjev za usklađivanjem, te u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu) da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti preporučenom poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga će moći glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, što je vidljivo iz statuta udruge (ukoliko statut udruge nije vidljiv u Registru udruga potrebno je dostaviti i statut udruge), pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od 15 dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrdit će broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojati glasove po područjima i pripremiti popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostaviti Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom će na svojim internetskim stranicama objaviti popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: savjet@udruge.vlada.hr  
 
 
U nastavku se nalaze:
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Neslužbeni pročišćeni tekst izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac životopisa

Pisane vijesti