Djelokrug

Ured za udruge osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj.
 
Detaljan djelokrug Ureda određen je Uredbom o Uredu za udruge (Narodne novine 34/12) te Uredbom o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (Narodne novine 63/19) na temelju koje Ured obavlja poslove:
 • izrade, sustavnog praćenja, analize i ocjene provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripreme i provedbe mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama;
 • sudjelovanja u izradi, sustavnom praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj;
 • koordinacije rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora;
 • pružanja, po potrebi, stručne pomoći državnim tijelima u pripremi i provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna;
 • suradnje u oblikovanju programa potpore razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna raspoloživih na proračunskoj poziciji Ureda;
 • razvoja i vođenja učinkovitog sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te fondova Europske unije;
 • pripreme analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna, drugih javnih izvora i fondova Europske unije;
 • oblikovanja i vođenja javne baze podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora;
 • uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva te građana u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika;
 • stručne i administrativne potpore radu pojedinih savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske;
 • pružanja, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske o pitanjima iz njegovog djelokruga;
 • pripreme i provedbe programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika;
 • pružanja informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda;
 • uspostave, provedbe i razvoja međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
 • pripreme i provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva;
 • pripreme, koordinacije i provedbe projekata i programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija za potporu razvoju civilnoga društva;
 • provedbe aktivnosti financijskog upravljanja i kontrole kvalitete provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije;
 • sufinanciranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije.

Ured provodi projekte za potporu razvoja civilnog društva koje iz programa Europske unije financiraju i ugovaraju Središnja agencija za financiranje i ugovaranje i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Od 2005. godine temeljem Operativnog Sporazuma s navedenom Agencijom, Ured je nadležan za programiranje i praćenje projekata u sklopu programa EU za sektor civilnog društva CARDS i PHARE te I komponente IPA.

Također, od 2007. Ured je Kontakt točka za program Europa za građane kojim su otvorene nove mogućnosti financiranja projekata organizacija civilnog društva, ali i lokalne samouprave u Hrvatskoj s ciljem poticanja aktivnog uključivanja građanstva u postupke donošenja odluka na europskoj razini.

Ured za udruge u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa EU u pretpristupnom razdoblju ima ulogu Jedinice za provedbu projekata, dok je od 16. kolovoza 2012. godine, odlukom Europske komisije, postao tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., odnosno za provedbu operacija iz IV. komponente Programa IPA i "malog" Europskog socijalnog fonda (ESF-a). Vlada RH je na sjednici 23. kolovoza 2012. godine donijela Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, 97/2012.), kojom je Ured za udruge određen za Posredničko tijelo razine 1 (PT 1) za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva. 

Nadalje, od 2014., sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/201423/2015129/201515/2017 i 18/2017), Ured za udruge određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, unutar Prioritetne osi "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini".
Ured za udruge pritom u okviru Prioritetne osi 4. "Dobro upravljanje" obavlja funkcije kao Posredničko tijelo razine 1, sukladno odredbama članka 7. navedene Uredbe.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ured radi na poboljšanju standarda za financiranje programa i projekata udruga iz javnih izvora.

U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu.