Europski socijalni fond + (ESF +)

Slika /slike/logo, vizuali i sl/ESF logo_manji_jpg.jpg
Programsko razdoblje 2021.-2027.
 
Glavni cilj ulaganja sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP) se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), koja određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja, ali i izvješćima i preporukama za Hrvatsku u okviru europskog semestra. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava.
PULJP 2021.-2027. će doprinijeti nacionalnim ciljevima Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava za 2030.:
  • Zaposleno 75% populacije između 20 i 65 godina (EU cilj 78%)
  • Sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju (EU cilj 60%)
  • Smanjenje broja osoba u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti za 298.000 osoba od čega 40.000 djece (EU cilj 15 milijuna osoba od čega 5 milijuna djece)
 
U provedbi ESF programa 2014.-2020. partnerstvo sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva (OCD) pokazalo je puni potencijal za ostvarivanje zadanih ciljeva programa. Kroz provedbu aktivnosti, socijalni partneri i OCD-ovi imaju mogućnost razvoja svojih kapaciteta za ostvarivanje ESF+ ciljeva. OCD-ovi su posebno aktivni u pružanju socijalnih usluga i provedbi aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina, a socijalni partneri su ključni dionik na tržištu rada.
Ulaganja iz ESF+ programa doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. S obzirom na značajne regionalne razlike u potrebama u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja te zdravstva, ESF+ ulaganja će imati regionalni/lokalni karakter pri dizajnu intervencija, vodeći računa o specifičnim lokalnim i regionalnim potrebama. Posebice se to odnosi na socijalne i zdravstvene usluge gdje će se ulaganja provoditi temeljem mapiranja potreba na lokalnoj razini (Zaželi, usluge u zajednici, osobni asistenti, itd.).
 
U ESF+ objedinjena su četiri zasebna instrumenta financiranja korištena u prethodnom programskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).
Predviđena sredstva ESF + za Hrvatsku iznose 1,933 milijardi eura. Uz sredstva nacionalnog sufinanciranja, ukupna financijska vrijednost Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iznosi gotovo 2,268 milijardi eura (uključujući sredstva tehničke pomoći).

Uredbom o uspostavi ESF+ definirano je 13 specifičnih ciljeva (a-m) unutar kojih se razrađuju aktivnosti koje će biti financirane iz ovog fonda.
a) pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve
b) modernizacija institucija tržišta rada
c) promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada
d) promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama te aktivnog i zdravog starenja
e) unaprjeđenje sustava obrazovanja i osposobljavanja
f) kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja
g) cjeloživotno učenje i promjene radnog mjesta
h) aktivno uključivanje i zapošljivost
i) integracija državljana trećih zemalja
j) integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi
k) jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite
l) promicanje socijalne integracije
m) suzbijanje materijalne oskudice
Države članice nemaju obvezu odabrati sve specifične ciljeve za svoj program.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. provedeno je savjetovanje s javnošću (e- savjetovanje).
 
Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu u kolovozu, Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.  (https://esf.hr/esfplus/wp-content/uploads/2022/11/PULJP2021-2027_hrv_sfc2021-PRG-2021HR05SFPR001-1.2.pdf), koji će se, kao program iz paketa Kohezijske politike, financirati iz Europskog socijalnog fonda plus u ukupnoj vrijednosti 2,268 milijardi eura (uz sredstva nacionalnog sufinanciranja, a uključujući sredstva tehničke pomoći).
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. provedeno je savjetovanje s javnošću (e- savjetovanje).
 
Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.
Za jačanje ključnih partnera u provedbi ESF+ programa, organizacija civilnoga društva i socijalnih partneraosigurano je ukupno 64 milijuna eura (54 milijuna eura za jačanje kapaciteta civilnog društva i 10 milijuna eura za jačanje kapaciteta socijalnih partnera).
 
Sukladno Uredbi o tijelima u sustav upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 (NN 96/22 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_96_1430.html ), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole u svojstvu Provedbenog tijela razine 1 - PT 1
 
Institucionalni okvir za upravljanje ESF-om određen je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provebu europskih i strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021.-2027. (NN 116/21 https://www.zakon.hr/z/2998/Zakon-o-institucionalnom-okviru-za-kori%C5%A1tenje-fondova-Europske-unije-u-Republici-Hrvatskoj )
 
Ured za udruge sudjelovao je u procesu programiranja prioriteta iz ESF +, odnosno iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru kojeg su za projekte organizacija civilnog društva na raspolaganju sredstva iz prioriteta „Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja“, „Obrazovanje i cjeloživostno učenje“, „Socijalno uključivanje“, „Zdravstvo“, „Zapošljavanje mladih“, „Socijalne inovacije“ i „Materijalna deprivacija“.
Također je Ured za udruge u sklopu procesa programiranja korištenja ESI fondova za financijsko razdoblje 2021.-2027. proveo analiza potreba organizacija civilnog društva za jačanje kapaciteta i korištenje ESI fondova za OCD-e te definiranje prioriteta za organizacije civilnog društva.
 
U sklopu navedenih prioriteta, predviđena je objava sljedećih Poziva u nadležnosti Ureda za udruge Vlade RH:
Jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga
Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a
Jačanje kapaciteta OCD za financijsku pismenost
Jačanje kapaciteta OCD za zapošljavanje mladih
Jačanje kapaciteta OCD za dugoročnu integraciju
 
Prikaz posredničkih tijela nadležnih prema izabranim specifičnim ciljevima:
 
Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
Prioritetna os Oznaka specifičnog cilja Naziv specifičnog cilja Posredničko tijelo razine 1 Posredničko tijelo razine 2
1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja 1a veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
  1b modernizacija institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, prelascima i mobilnosti Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje 2e veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustavâ obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanjem uvođenja sustavâ dvojnog osposobljavanja i naukovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  2f promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
  2g promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
3. Socijalno uključivanje 3h poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ministarstvo kulture i medija Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ministarstvo turizma i sporta Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
  3i promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
  3j promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
  3k poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
4. Zdravstvo 4k poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi; Ministarstvo zdravstva Hrvatski zavod za zapošljavanje
5. Zapošljavanje mladih 5a veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije
za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
5f promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
6. Socijalne inovacije 6j promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne po­litike Hrvatski zavod za zapošljavanje
6k poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
7. Materijalna deprivacija 7m suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
 
Za više informacija posjetite službenu stranicu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. i Europskog socijalnog fonda +: https://esf.hr/esfplus/,
kao i stranicu Strukturni fondovi https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/zakonodavni-paket-za-kohezijsku-politiku-za-razdoblje-2021-2027/

Indikativni godišnji plan objave Poziva - ESF+

Komunikacija i vidljivost