Poziv na predlaganje kandidata za predstavnike organizacija civilnoga društva za članove i zamjene članova Radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 16. studenoga 2020.

Sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027.  Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj, Savjet za razvoj civilnoga društva na prijedlog organizacija civilnoga društva izabrati će predstavnike organizacija civilnoga društva, do tri člana sa zamjenama članova po pojedinoj radnoj skupini.

Uspostavljene su sljedeće radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027.:
  • Radna skupina Pametna Hrvatska,
  • Radna skupina Zelena Hrvatska,
  • Radna skupina Povezana Hrvatska,
  • Radna skupina Solidarna Hrvatska i
  • Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj.
Više informacija o radnim skupinama, dostupno je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Predsjedatelj navedenih radnih skupina je predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji se bira iz redova Koordinacijskog tijela za fondove EU. Članovi radnih skupina su predstavnici tijela državne uprave i relevantnih partnera. Radne skupine se osnivaju sukladno Europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo poštujući načelo partnerstva, koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja te kojim se jamči sudjelovanje civilnog društva i socijalnih partnera.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova Radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Rok za dostavu kandidatura je zaključno do ponedjeljka, 16. studenoga 2020.

Prijedlozi se dostavljaju Uredu za udruge na adresu elektroničke pošte: savjet@udruge.vlada.hr  ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na  mrežnoj stranici Ureda za udruge.


Pisane vijesti