Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova u osnivanja Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i Nacrta Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.

Slika /pics/1. pravo na pristup.jpg
Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova u osnivanja Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i Nacrta Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, praćenje i izvještavanje o Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027 . godine i pripadajućih akcijskih planova, ovim putem vas obavještava o pokretanju postupka izrade novih provedbenih dokumenata tj. Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024.-2025. i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025. (dopis)
Nastavno na prethodno, Ured pokreće postupak osnivanja Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i Nacrta Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.
Sukladno traženju Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina potrebno je predložiti 10 predstavnika civilnog društva sa zamjenama.
Potrebno je da kandidati pokrivaju jednu ili više kategorija diskriminiranih skupina definiranih Nacionalnim planom zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije kako slijedi:
- pripadnicima rasnih, etničkih manjina i/ili nacionalnih manjina 
- pripadnicima seksualnih i rodnih manjina 
- osobama s invaliditetom,
- ženama
- osobama starije životne dobi
- osobama mlade životne dobi
- osobama slabijeg socioekonomskog statusa
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca , uz ostalu dokumentaciju navedenu u dopisu, dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova Radne skupine.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva.

 
Rok za dostavu kandidatura je petak, 12. svibnja 2023. Rok je produžen do ponedjeljka  22.svibnja 2023.

Pisane vijesti