Obveza udruga za uključivanje u elektroničku komunikaciju sa sudovima

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/dokumenti.jpg

Udruge su dužne zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Člankom 118. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/19) propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (1. rujna 2019.) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Propisana obveza pravnih osoba iz članka 118. stavka 3. Zakona odnosi se na sve pravne osobe koje su svojstvo pravne osobe stekle u skladu s općim i posebnim propisima, sve do gubitka tog svojstva.
 
Za nepoštivanje obveze pravnih osoba da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa nije predviđena sankcija te će iste pristup moći zatražiti i nakon 1. rujna 2020.
 
Upute za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, poveznica: https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/22051.

Pisane vijesti