Vlada uputila Saboru Konačni prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

 

Vlada je danas (10. srpnja 2014.) uputila Hrvatskome saboru Konačni prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Prijedlogom zakona se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.
 
Obveznici primjene predloženog zakona su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera. Predviđeno je da bi se odredbe Zakona koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u registar neprofitnih organizacija primjenjivale i na političke stranke, te da da bi se odredbe koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora primjenjivale i na vjerske zajednice.
 
Prijedlogom zakona se nastoji ponajprije odgovoriti na zahtjeve primjene načela javnosti i transparentnosti, posebice u dijelu obveze financijskog izvještavanja i javne objave financijskih izvještaja, u skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012.-2016. i Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. U tom smislu se predviđa obveza javne objave financijskih izvještaja neprofitnih organizacija kroz Registar neprofitnih organizacija, koji će sukladno odredbama novog Zakona o udrugama za udruge biti dostupni i putem Registra udruga. Također je predviđeno da neprofitne organizacije u pravilu vode dvojno knjigovodstvo, a samo iznimno mogu voditi i jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo ako im je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje. Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja bit će obvezna voditi dvojno knjigovodstvo. Predviđeno je da Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2015.
 
Tekst Konačnog prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 Pisane vijesti