Zajednički odbor civilnog društva Europske unije i Hrvatske

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). Taj Odbor na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva.
Trenutno EGSO ima 344 člana - predstavnika 27 država članica EU. Članove predlažu vlade država članica, a imenuje ih Vijeće Europske unije na obnovljivi mandat od četiri godine. U listopadu 2006. godine imenovan je novi saziv EGSO-a s predsjednikom Dimitrijem Dimitriadisom (predstavnik poslodavaca). Članovi se redovito sastaju na radnim sastancima u Bruxellesu. Pripadaju trima grupama: predstavnici poslodavaca, predstavnici radnika (sindikati) i predstavnici različitih interesnih grupa (npr. poljoprivrednici, potrošači, znanstvenici, ekološki pokreti, osobe s invaliditetom i sl.).

EGSO uobičajeno osniva zajednička tijela s državama kandidatkinjama za članstvo u EU. Svrha takvih tijela je:
 • uspostavljanje dodatnog institucionalnog oblika dijaloga tijela EU-a i države kandidatkinje
 • upućivanje preporuka relevantnim tijelima u državi kandidatkinji i EU-u (Vlada, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, Europski parlament, Europska komisija)
 • promicanje dijaloga i suradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih skupina u EU-u i državi kandidatkinji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU
 • poticanje javnih rasprava o posljedicama članstva u EU te općenito doprinos jačanju civilnog društva u državama kandidatkinjama
U slučaju RH Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju RH-EU ne sadrži članak koji bi poslužio kao pravni temelj za osnivanje Zajedničkog savjetodavnog odbora EGSO-RH te stoga do uspostave suradnje nije moglo doći automatizmom. Imajući u vidu potrebu uključivanja što većeg broja društvenih aktera RH u proces pristupanja EU-u, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija pokrenulo je diplomatsku inicijativu prema Bruxellesu u svrhu pronalaženja načina za uspostavu institucionalne suradnje s EGSO-om.

Slijedom inicijative za osnivanjem Zajedničkog odbora civilnog društva Europske unije i Hrvatske (European Union-Croatia Civil Society Follow-up Committee), pokrenute u sklopu posjeta predsjednice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Hrvatskoj 11. listopada 2006., na 17. sjednici, održanoj 6. studenog 2006., Savjet za razvoj civilnog društva donio je zaključak o pokretanju postupka izbora 2 kandidata za članstvo u Odbor iz reda ostalih organizacija civilnog društva, te o uvjetima i kriterijima koje bi kandidati trebali zadovoljavati.

Ured za udruge je 9. studenog 2006. na svojim web stranicama objavio Poziv na predlaganje kandidata u kojemu su navedeni svi traženi uvjeti i opisan tijek postupka odabira kandidata.

Prema zaključcima 18. sjednice Savjeta za razvoj civilnog društva, uvjeti i kriteriji za valjanost kandidature za članstvo u Odboru su:
 • kandidata može predložiti jedino mreža odnosno koordinacija udruga na nacionalnoj razini
 • najmanje 3 godine djelovanja u udruzi
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (prednost - poznavanje još jednog ili više ostalih službenih jezika EU)
 • poznavanje tematike europskih integracija (prednost kandidatima sa završenom izobrazbom na tom području)
 • prednost će imati kandidati mreža koje imaju iskustvo suradnje s krovnom europskom mrežom na svom području
Kandidature trebaju sadržavati:
 • dopis mreže odnosno koordinacije udruga koja predlaže kandidata
 • životopis kandidata
 • pismo motivacije kandidata
 • potvrda o broju godina djelovanja u udruzi
Nakon javnog Poziva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajednički odbor, formirano je Povjerenstvo za odabir kandidata

Na sastanku Povjerenstva održanom 1. prosinca 2006. članovi Povjerenstva su uvidom u dokumentaciju utvrdili da je na javni poziv pristiglo ukupno 11 prijava od čega 2 prijave nisu zadovoljile formalne administrativne kriterije iz Poziva za prijavu, odnosno jedna ponuda dostavljena je putem faksa, dok je druga pristigla dostavom a bez žiga pošte (prema kriterijima iz Poziva ponude je trebalo slati isključivo poštom). Nakon obavljenog postupka pristigle su još 2 prijave.

Prijave koje su zadovoljile formalne administrativne kriterije:
 1. Tomislav Goll, predlaže ga Koordinacija udruga za djecu u RH
 2. Tomislav Goll, predlaže Savez društava distrofičara Hrvatske
 3. Emina Višnić, predlaže Mreža mladih Hrvatske
 4. Lidija Pavić-Rogošić, predlaže Koordinacija udruga za djecu u RH
 5. Vlasta Zmazek, predlaže Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida
 6. Nikolina Svalina, predlaže Mreža za izgradnju mira
 7. Nino Žganec, predlaže Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom
 8. Animir Kos, predlaže Ekop - Istra
 9. Dino Braš, predlaže Koalicija udruga u zdravstvu
Prijave odbačene zbog nezadovoljavanja formalnih administrativnih kriterija:
 1. Jagoda Munić, predložila Udruga B.a.B.e. - dostavljeno faksom
 2. Jagoda Munić, predložile sljedeće udruge: GONG, Ženska soba, Udruga SUNCE (Zeleni forum), ZamirNET - stiglo dostavom
Prijave koje su pristigle nakon obavljenog postupka odabira kandidata:
 1. Zorislav Bobuš, predlaže Hrvatski savez udruga invalida rada
 2. Zorislav Bobuš, predlaže Hrvatski savez gluhih i nagluhih
Povjerenstvo je nakon detaljnog uvida u sadržaj dokumentacije svakog od kandidata i analize zadovoljavanja uvjeta i kriterija traženih u Pozivu, donijelo zaključak da se na razgovor pozovu sljedeći kandidati:
 1. Tomislav Goll
 2. Lidija Pavić-Rogošić
 3. Nikolina Svalina
 4. Emina Višnić
 5. Vlasta Zmazek
 6. Nino Žganec
Razgovor s kandidatima bio je usmjeren na ocjenu zadovoljavanja kriterija traženih u natječaju, te je Povjerenstvo, vodeći se ujedno i dobrom praksom poštivanja kriterija rodne jednakosti i ravnomjerne regionalne zastupljenosti donijelo jednoglasnu odluku da se u Zajednički odbor predlože sljedeći kandidati:
 1. Lidija Pavić-Rogošić, Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Zagreb, Udruga Odraz, Zagreb i
 2. Tomislav Goll, Savez društava distrofičara Hrvatske, Zagreb, iz Slavonskog Broda
U pripremi i provedbi postupka imenovanja, Ured za udruge i Savjet za razvoj civilnog društva su se vodili iskustvima i dobrom praksom u provedbi sličnog postupka u drugim zemljama koje se osnivale srodne Odbore u pretpristupnom razdoblju.

Nakon završenog postupka Ured za udruge proslijedio je prijedlog imenovanja dvoje navedenih kandidata Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija kako bi o tome izvijestilo Europski socijalni i gospodarski odbor u Bruxellesu.

Pisane vijesti