JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Slika /pics/1. pravo na pristup.jpg
JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2023. do 2026. godine
 
Javni poziv otvoren je do 17. travnja 2023.
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 14/21 ), prema postupku provedenom sukladno člancima 23. i 24. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja
 • djelovanja mladih
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 • kulture
 • skrbi o djeci
 • skrbi o osobama s invaliditetom
 • socijalne skrbi
 • sporta 
 • turizma                                                                                            
 • tehničke kulture
 • zaštite i promicanja ljudskih prava
 • zaštite okoliša i održivog razvoja
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja
 • zaštite potrošača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na temelju članka 23. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 20. svibnja 2020., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 •  da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
 •  da nije dužnosnik političke stranke
 •  da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva dostupan je na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Udruge i druge organizacije civilnog društva predlažu kandidate isključivo iz područja u kojem djeluju (područje djelovanja u kojem udruga ističe kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mora biti navedeno u statutu udruge). Kandidate može isticati samo udruga koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, ima usklađen statut sa Zakonom o udrugama, čije su osobe ovlaštene za zastupanje u mandatu i koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija.
 Svaka organizacija civilnog društva, udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Dokumentacija za isticanje kandidata treba sadržavati sljedeće:
u potpunosti popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, ovjeren potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom (ako ga udruga rabi sukladno statutu)
životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje (nakon provedenog postupka izbora članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, životopisi će biti uklonjeni sa internetske stranice Ureda za udruge)
pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva. 
Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 17. travnja 2023.
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''
Opatička 4
10000 Zagreb

 
U roku od 15 dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore.
Nakon toga, Ured za udruge pozvat će udruge (koje su upisane u  Registar udruga Republike Hrvatske, čije su osobe ovlaštene za zastupanje u mandatu i koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija) da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti preporučenom poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga će moći glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, što je vidljivo iz statuta udruge dostupnom u Registru udruga, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od 15 dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrdit će broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojati glasove po područjima i pripremiti popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostaviti Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom će na svojim internetskim stranicama objaviti popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: savjet@udruge.vlada.hr  
 
U nastavku se nalaze:

Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac životopisa

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja