Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga"

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_285998729_cr.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2023. da se prijave na
 

Javni poziv
„Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“
Tema poziva: „ Uloga i doprinos udruga za unaprjeđenje kapaciteta i razvoja vještina OCD-a i njihovih korisnika na tržištu rada
Rok za dostavu prijava: 2. lipnja 2023.

Cilj Javnog poziva je promovirati aktivnosti koje provode udruge u području cjeloživotnog obrazovanja i stjecanja novih vještina.
Demografske i brojne druge promjene na tržištu rada od svih građana Europske unije – pa tako i građana Hrvatske – traže usmjeravanje na cjeloživotno učenje i stjecanje novih vještina. Oni koji uče i usvajaju nova znanja, lakše se nose s promjenama na tržištu i uključeniji su u gospodarske procese.
Europska unija 2023. proglasila je Europskom godinom vještina, s osobitim fokusom na cjeloživotno obrazovanje, dodatno usavršavanje i digitalne vještine.

Neformalno obrazovanje i informalno učenje čine poseban aspekt odgoja i obrazovanja budući da nadopunjuju formalno učenje. Potrebno im je pridodati veću pozornost zbog vještina i kvalifikacija koje organizacije civilnoga društva i njihovi korisnici njima stječu te ulozi koju imaju za sve veće potrebe na tržištu rada. Organizacije civilnoga društva potiču sudjelovanje, aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih ljudi te su od praktične važnosti za tržište rada, pomažući im pri stjecanju znanja, kvalifikacija i drugih ključnih vještina.

Ovim Javnim pozivom nastoji se povećati vidljivost djelovanja udruga u navedenim područjima, dajući udrugama priliku za dobivanje stručne komunikacijske podrške u promociji aktivnosti koje već provode kako bi doprinijele razvoju cjeloživotnog obrazovanja, dodatnog usavršavanja i stjecanju novih vještina.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. srpnja i 31. prosinca 2023. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni poziv moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2023.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dodijelit će trima udrugama financijsku podršku u iznosu od po 3.980,00 EUR a Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ)  stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju aktivnosti koje provode kako bi doprinijele razvoju cjeloživotnog obrazovanja, dodatnog usavršavanja i stjecanju novih vještina.

Uvjeti za prijavu na Poziv te kriteriji za dodjelu nagrade definirani su Uputama za prijavitelje.

Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 2. lipnja 2023. dostavom popunjenih obrazaca na e-mail adresu: dovunagrada@udruge.vlada.hr.
Upiti vezani za Javni poziv mogu se slati na e-mail adresu: dovunagrada@udruge.vlada.hr

Obrazac za prijavu 

Obrazac proračuna 

Obrazac izjave o financiranim projektima 
 
 

Pisane vijesti