Održani Info dani 2010.

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih potpora – 25. i 26. veljače 2010. u Centru za stručno  osposobljavanje i usavršavanje Ministarstva uprave održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Bilo je to prvo takvo događanje koje je okupilo gotovo sve davatelje financijskih potpora na nacionalnoj razini. Cilj ovih Info dana bio je da se zainteresiranim udrugama predstave natječaji koje će ministarstva, vladini uredi i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisivati u 2010. godini za financiranje programa i projekata udruga i to prema područjima (temama) financiranja. Nužnost i opravdanost organiziranja Info dana pokazao je iznimno velik interes organizacija civilnoga društva te se ovim putem svim sudionicima zahvaljujemo na iskazanom interesu, a svima onima kojima smo, zbog prostornih ograničenja, morali otkazati prijave zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju. Sve prezentacije i ostale materijale s Info dana, kao i pitanja i odgovore, možete pronaći u nastavku.

 
25. veljače 2010.
 
U svome uvodnome govoru predstojnik Ureda za udruge, dr.sc. Igor Vidačak, izrazio je zadovoljstvo velikim brojem prijava za Info dane te svim sudionicima prenio pozdrave prof.dr.sc. Slobodana Uzelca, potpredsjednika Vlade RH. Uvod u Info dane iskoristio je za osvrt na postojeći sustav financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva. Naglasivši kako je namjera ovih Info dana omogućiti razmjenu informacija, pozvao je sve prisutne da daju povratne informacije o tome što je dobro, gdje ima prostora za poboljšanja i što u skorije vrijeme treba mijenjati u dosadašnjem sustavu financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz Državnog proračuna, kako s obzirom na administrativna pitanja, tako i s obzirom na stvarne potrebe na terenu. Prezentaciju pronađite ovdje.
 
 
 
Područje zaštite i promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova:
 
URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
Natječaj za prijavu projekata organizacija civilnog društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2010. godinu na poziciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
 
Kontakti: Tatjana Vlašić, stručna suradnica                                Danijela Glaube, savjetnica
           tvlasic@ljudskaprava-vladarh.hr                                danijela.gaube@ljudskaprava-vladarh.hr
                 tel: 01/4877 672                                                          tel: 01/4877 665
 
 
Predstavnice Ureda za ljudska prava izrazile su zadovoljstvo suradnjom Ureda i organizacija civilnoga društva koje djeluju na području zaštite i promicanja ljudskih prava, naglašavajući kako ta suradnja nije vezana samo uz financiranje njihovih programa i projekata, već i uz savjetovanje oko pripreme i donošenja različitih strategija, programa i zakona iz djelokruga Ureda za ljudska prava. Natječaj u 2010. raspisan je 15. veljače, a kranji rok za prijavu je srijeda, 17. ožujka 2010. Obzirom na financijsku krizu, iznos je ove godine nešto umanjen u odnosu na prethodne godine. Između već standardnih uvjeta prijave, naglašena su i dva noviteta: organizacija mora uredno izvršavati svoje ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz državnog proračuna/javnih izvora te mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija. Prednost u financiranju imat će, između ostalih, one organizacije koje neposredno rade s korisnicima te ih uključuju u razvoj i praćenje projekta, organizacije koje prijave projekt koji je usklađen s mjerama iz nacionalnih strategija/programa i operativnih planova, organizacije koje razvijaju međunarodnu suradnju, posebice suradnju s europskim krovnim organizacijama i mrežama koje se bave ljudskim pravima te one organizacije koje mogu dokumentirati sufinanciranje prijavljenog projekta od strane lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave. Detaljnije o samom natječaju možete pronaći ovdje.
 
Pitanja:
 • Obzirom da je krajnji rok za prijavu 17. ožujka, a bilo je riječi o tome da se odluka o financiranju donosi nekih 45 dana nakon toga, kada da tempiramo početak projekta? 
Obzirom da je potrebno da projekt traje barem šest mjeseci, a krajnji rok za završetak je 31. prosinca 2010., zadnji rok za početak aktivnosti je lipanj, uz napomenu da je gotovo nemoguće planirati provedbu svih aktivnosti iz sredstava Ureda, već je nužno dobiti sufinanciranje iz nekog drugog izvora.
 • Hoćemo li određeni dio sredstava moći koristiti za zapošljavanje osobe na projektu? 
Postoji naputak da do 25% proračuna planirate za financiranje plaća provoditelja projekta, ali će prednost imati oni projekti koji planiraju zapošljavanje takvih osoba putem Ugovora o radu, za razliku od organizacija koje će s njima sklapati Ugovor o djelu. Takve su i preporuke Ureda za udruge za razvoj sustava dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva.
 • Maksimalni iznos od 45.000,00 kn koji je predviđen ovim natječajem predstavlja vrlo malen iznos ako njime želimo pokriti plaće pravih stručnjaka, poput logopeda ili defektologa. S druge strane, bez osiguranja njihovih redovitih primanja, vrlo je teško imati kontinuitet u radu, a radi se o izravnom radu s korisnicima i kontinuitet mora postojati. 
Svjesni smo tih problema i potrebe osmišljavanja sustava dodjele institucionalnih potpora, ali zbog vrlo malih sredstava na raspolaganju ove godine, cilj raspisanog natječaja i nije mogao biti institucionalno jačanje organizacija civilnoga društva. Ideja ovog natječaja jest s ograničenim financijskim sredstvima podržati kvalitetne projekte koji će osigurati i druge izvore sufinanciranja određenih projektnih aktivnosti.
 
 
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
Natječaj "Promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova kroz tiskane i elektronske medije – knjige, brošure, priručnike, video zapise, edukativno-promotivne filmove, radio jinglove i drugo" 
 
Kontakti: Ured za ravnopravnost spolova
                ured.ravnopravnost@vlada.hr
                tel: 01/ 6303 090
 
Gđa Tamara Šterk, savjetnica u Uredu za ravnopravnost poslova, izložila je prijedlog budućeg natječaja za financiranje projekata i programa udruga koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova, a koji je došao od strane udruga s kojima Ured najčešće surađuje. Napomenuvši kako tema natječaja možda i jest pomalo neobična, objasnila je kako je ona rezultat manje raspoloživih sredstava, ali i potreba udruga, obzirom da su mnoge istakle kako je takve aktivnosti vrlo teško ili gotovo nemoguće financirati putem drugih natječaja. Natječaj se planira raspisati u lipnju 2010., a ukupni iznos raspoloživih sredstava je 200.000,00 kuna, s rasponom potpora od 10.000,00 do 50.000,00 kn i rokom izvršenja od šest mjeseci, odnosno, od rujna 2010. do veljače 2011. Detaljnije o samom natječaju možete pronaći ovdje
 
 Pitanja:
 • Kako se dokazuje aktivnost u području ravnopravnosti spolova? 
Udruga svoju djelatnost treba registrirati u području ravnopravnosti spolova, odnosno, u svojem statutu treba imati i ravnopravnost spolova kao područje u kojem djeluje.
 • Da li se spomenuti natječaj odnosi i na web-portale? 
Ukoliko se na web portalu nalazi sadržaj koji promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova, natječaj se svakako može odnositi i na web-portale.
 • Obzirom da se mnoge udruge bave borbom protiv diskriminacije, koji se svakako odnosi i na ravnopravnost spolova, i obzirom da se takve udruge u svome radu često susreću s mnogim kršenjima upravo ženskih prava, zašto se propisi o antidiskriminaciji ne uvrste u pravni temelj ovog natječaja kako bi se i takve udruge na njega mogle javiti? 
Zagovaranje i promicanje ljudskih prava te borba protiv diskriminacije širi su pojam od ravnopravnosti spolova i samim time su prihvatljivo podučje djelovanja udruge koja se želi javiti na spomenuti natječaj.
 • Obzirom na nužnost dostavljanja tri ponude kod podugovaranja izrade materijala, kako možemo očekivati dostavu takvih ponuda kod najnižih iznosa, npr. u slučaju potpore od 10.000,00 kn i iznosa podugovaranja od 2.000,00 kn? 
10.000,00 kn kao najmanji iznos potpore namijenjen je sufinanciranju velikih projekata, koji imaju osiguranu većinu iznosa, ali im nedostaje jedan manji dio vlastitih sredstava. Za takav se iznos podrazumijeva da neće biti dovoljan za podugovaranje pa se niti ne očekuje prikupljanje tri ponude za njegovo trošenje.
 • Zašto se, obzirom na sve veću potrebu sufinanciranja i korištenja različitih izvora za provedbu projekata i programa, između tijela državne uprave ne uvede sustav preporuka koje ne bi trebale biti obvezujuće, ali bi ipak imale određenu snagu kod traženja sredstava za sufinanciranje? 
Obzirom da se svi natječaji tijela državne uprave ne raspisuju u isto vrijeme, u mnogim slučajevima prilikom javljanja na određeni natječaj, već možete imati povratnu informaciju s nekih drugih, već završenih natječaja. S druge strane, pojedina tijela – poput Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske – koriste mogućnost pisane preporuke za organizacije civilnoga društva s kojima surađuju.
 • Može li se putem ovog natječaja financirati projekt prekogranične suradnje? 
Ukoliko je udruga-nositelj projekta registrirana u Republici Hrvatskoj, a projekt zadovoljava ostale uvjete prijave, nema razloga da se takav projekt ne razmatra u natječajnoj proceduri ocjenjivanja prijavljenih projekata.
 
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA:
Natječaj za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2010.
 
Načelnica Odjela za besplatnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravosuđa, gđa Jasna Butorac, predstavila je natječaj za financiranje udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći, koji je objavljen i zatvoren već početkom godine – 15. siječnja – ali će krajem 2010. ponovno biti raspisan za 2011. godinu. Ministarstvo pravosuđa najmlađi je među tijelima državne uprave - davateljima financijske potpore programima i projektima organizacija civilnoga društva, a specifikum ovog natječaja je i u samoj prirodi problema koji se njime želi rještiti – dostupnost pravne pomoći u sudskim i upravnim postupcima građanima Republike Hrvatske slabijeg imovnog stanja. Da bi se udruga kao davateljica besplatne pravne pomoći uopće mogla javiti na natječaj Ministarstva pravosuđa, u svome statutu kao djelatnost mora imati upisano pružanje besplatne pravne pomoći te mora biti ovlaštena za njezino pružanje upisom u posebni Registar pri Ministarstvu pravosuđa. Detaljnije o samom natječaju možete pronaći ovdje
 
 
Pitanja:
 • Ukoliko udruga, odnosno, njezini članovi imaju potrebu za pravnom pomoći koju si ne mogu priuštiti, može li se udruga javiti na natječaj Ministarstva pravosuđa? 
Ne, ovaj natječaj namijenjen je udrugama koje besplatnu pravnu pomoć pružaju, a ne onima koje je primaju. Također, udruge moraju biti ovlaštene i registrirane za pružanje pravne pomoći, što znači da u svome statutu trebaju imati navedeno pružanje besplatne pravne pomoći, a za obavljanje poslova pravne pomoći morati imati pravnika.
 • Možete li nabrojati nekoliko organizacija registriranih za pružanje besplatne pravne pomoći? 
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Udruga Izvor iz Tenje, Srpski demokratski forum i tako dalje. Popis svih udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pomoći možete pronaći na web stranicama Ministarstva pravosuđa.
 • Raspolažete li podacima o broju podnesaka udruga koje su bile financirane u prethodnom natječaju? 
Od 2600 odobrenih slučajeva 600 njih je odrađeno od strane udruga. Ova velika razlika ne odražava preferiranje odvjetničke struke, već je odraz činjenice da građani  imaju veću potrebu za zastupanjem na sudu, a udruge mogu pružati isključivo primarnu pravnu pomoć.
 • Možemo li se javiti na natječaj Ministarstva pravosuđa kako bi dobili sredstva za zapošljavanje pravnika u udruzi? 
Da bi postali ovlašteni pružatelj besplatne pravne pomoći, prije svega se potrebno registrirati pri Ministarstvu pravosuđa. Tom registracijom stječete pravo na javljanje na natječaj, ali pod istim uvjetima kao i sve druge registrirane udruge. Drugim riječima, možete zaposliti pravnika, ali ne možete računati da ćete troškove njegovog rada pokriti putem sredstava dobivenih na natječaju Ministarstva pravosuđa.
 
 
 
Potpora udrugama nacionalnih manjina:
 
SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE:
Javni poziv nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora koji će se sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske u 2010. godini
 
Predstavnik Savjeta za nacionalne manjine, g. Tibor Varga, objasnio je sudionicima Info dana kako Savjet svake godine Javni poziv za predlaganje programa nacionalnih manjina raspisuje u studenome tekuće godine za financiranje programa u sljedećoj godini. Za 2010. godinu natječaj je gotov, ali će se u studenome ove godine raspisati novi Javni poziv za 2011. U listopadu 2009. doneseni su novi Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina, koje donosimo u nastavku, a jedan od glavnih formalnih uvjeta je registracija udruge kao udruge nacionalne manjine i njezino kontinuirano djelovanje najmanje dvije godine. Savjet za nacionalne manjine organizira i edukativne seminare za udruge nacionalnih manjina kako bi se pripremile za što kvalitetniju prijavu na Javni poziv, a ti se seminari najčešće organiziraju u travnju, odnosno, lipnju.
 
Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore
 
 
Pitanja:
 • Koliko iznosi najmanja, odnosno, najveća potpora unutar Javnog poziva te gdje se objavljuju rezultati natječaja? 
Raspon potpora nije striktno određen i konačan dodijeljeni iznos programu ovisi o  njegovoj kvaliteti. Rezultati natječaja se tijekom ožujka objavljuju na web stranicama Savjeta za nacionalne manjine, kao i u Narodnim novinama.
 
 
URED ZA NACIONALNE MANJINE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
Poziv za financiranje programa očuvanja tradicijske kulture Roma
 
Predstavnici Ureda za nacionalne manjine, gđa Diana Eterović Rusmir i g. Alen Tahiri, predstavili su pozivni natječaj kojeg na temelju Nacionalnog programa za Rome Ured raspisuje jednom godišnje s ciljem očuvanja tradicijske kulture Roma. Odabir programa za financiranje vrši stručna radna skupina, sastavljena od predstavnika romske nacionalne manjine te stručnjaka iz kulturnih, etnografskih i sličnih institucija. Formalni uvjeti uključuju obveznu registraciju udruge koja mora biti aktivna u Republici Hrvatskoj, a prednost pri financiranju imaju one udruge koje do raspisivanja natječaja nisu bile financirane od strane Ureda za nacionalne manjine, one koje su financijski i programski uredno poslovale u prethodnome razdoblju te one kojima nedostaju određeni ključni segmenti za očuvanje tradicije. Ovim natječajem se ne financira tehnička oprema niti hladni pogon, a udruge koje imaju predstavnika u stručnoj radnoj skupini također ne mogu biti financirane putem ovog natječaja. Za financiranje nabavke instrumenata i nošnji najveći iznos sredstava je 20.000,00 kn, za dramsku djelatnost on iznosi 15.000,00 kn, a najmanji iznos koji se putem ovog natječaja dodjeljuje je 5.000,00 kn. Sveukupna vrijednost spomenutog poziva je 200.000,00 kuna, a njegovo raspisivanje planira se za svibanj 2010. Rok za izvršenje ugovornih obveza je 6 mjeseci.
 
 
Pitanja:
 • Gdje se objavljuje natječaj? 
Obzirom da se radi o pozivnom natječaju, svim romskim udrugama registriranim za kulturnu djelatnost u Republici Hrvatskoj šalje se pozivno pismo putem kojega ih se obavještava o raspisanom natječaju i poziva da u njemu sudjeluju.
 • Znači li to da udruga, u slučaju promjene svoga statuta, treba Uredu dostaviti takvu odluku? 
Da.
 
 
Područje pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i poticanja djelovanja društava prijateljstva:
 
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA:
Natječaj za projekte udruga koji su usmjereni na informiranje i obrazovanje građana o EU
 
Kontakti:  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
                  Uprava za potporu procesu pristupanja RH EU
                  uprava.pristupanje.eu@mvpei.hr
                  tel: 01/ 45 98 030
                  fax: 01/45 98 060
 
Gđa Ivana Buršić ispred Uprave za potporu procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji naglasila je kako njena Uprava, zbog same prirode poslova kojima se bavi, već godinama intenzivno surađuje s organizacijama civilnoga društva. Obzirom da je ova godina označena kao godina završetka pregovora te da je u svijetlu toga potrebno ojačati i intenzivirati javnu raspravu oko njihovih rezultata i pripremiti građane za referendum, cilj je ovogodišnjeg natječaja poticanje javnih rasprava na lokalnim razinama, usmjerenih na što bolje razumijevanje članstva, u okviru natječajem propisanih tema. Ukupna natječajna sredstva iznose 250.000,00 kuna, s rasponom potpora od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn. Natječaj će biti objavljen 1. ožujka i bit će otvoren 30 dana. Detaljnije o samom natječaju možete pronaći ovdje
 
 
Pitanja:
 • Može li organiziranje radionica za uži krug ljudi, koji bi potom tako usvojena znanja širili u okolini u kojoj djeluju, biti prihvatljiva projektna aktivnost u sklopu ovog natječaja?     
Ne, nije moguće prijaviti radionicu za uži krug zainteresiranih, cilj je da se organiziraju javne rasprave, javna predavanja, debate i okrugli stolovi koji će okupiti veći broj zainteresiranih građana, odnosno širu javnost.
 
 
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA:
Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu RH
 
Kontakti: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
                 Samostalna služba za Hrvate u inozemstvu i kulturu
                 Odjel za Hrvate u inozemstvu
                 hrvati.inozemstvo@mvpei.hr
                 drustva-prijateljstva@mvpei.hr 
                 tel: 01/ 4896 323
 
Gđa Periš i g. Livljanić predstavili su javne natječaje putem kojih Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske financira programe i projekte udruga registriranih na području Republike Hrvatske čija je djelatnost vezana uz njegovanje suradnje i prijateljstva među državama – Društva prijateljstva. Natječaji se raspisuju temeljem Uredbe Vlade RH o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te u skladu s Pravilnikom MVPEI-a o uvjetima i postupku za dodjelu finanijske potpore programima društava prijateljstva, kao i u skladu s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore udrugama. Natječaji se raspisuju dva puta godišnje, a u 2010. planirani su u travnju i prosincu. Detaljnije o samom natječaju možete pronaći ovdje.
 
 
Pitanja:
 • Mora li udruga koja se prijavljuje na Natječaj biti registrirana kao "društvo prijateljstva" ?
Vladina Uredba koja utvrđuje raspodjelu prihoda od igara na sreću posljednje dvije godine Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija dodjeljuje udjel (3,45%) za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske. Udruga koja se prijavljuje na Natječaj ne mora nužno po nazivu biti društvo prijateljstva, no njena osnovna djelatnost mora biti vezana uz njegovanje suradnje i prijateljstva među državama, što treba biti razvidno iz Statuta udruge. 
 • Postoji li unaprijed utvrđen iznos s kojim MVPEI raspolaže za dodjelu sredstava udrugama/društvima prilikom raspisivanja Natječaja? 
Budući da se radi o postotku koji je svake godine utvrđen Vladinom uredbom (3,45%), taj iznos varira tijekom godine, ovisno o uplatama na igre na sreću. Stručno povjerenstvo prilikom donošenja prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava raspolaže s točnim podatkom o visini trenutnog iznosa.
 • Obavještavaju li se udruge i pisanim putem o ishodu Natječaja te što se u pisanim obavijestima navodi? 
Udrugama koje nisu udovoljile traženoj natječajnoj dokumentaciji u pisanoj se obavijesti navode dokumenti koji nisu dostavljeni, zatim obrazloženja vezana uz djelatnost udruge u slučaju da po Statutu ne udovoljavaju uvjetima Natječaja, a pojedinim se udrugama i daju mišljenja vezana uz sam predstavljeni projekt te im se ponekad predlaže da se, zbog specifičnog područja na kojem djeluju, obrate nekim drugim tijelima državne uprave koja dodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama.
 • Kada se raspisuje natječaj? 
Natječaj se raspisuje dva puta godišnje i to obično u travnju i prosincu, s tim da će se ove godine umjesto u prosincu, natječaj raspisati u listopadu ili studenom, iskjučivo radi tehničkih razloga da se financijska sredstva ne bi prenosila u narednu godinu.
 
 
 
Područje skrbi o osobama s invaliditetom, socijalne skrbi i zaštite zdravlja:
 
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI:
Javni pozivi za projekte, programe i jednokratne potpore Uprave za medicinske poslove i Uprave za socijalnu skrb (objedinjeni natječaj)
 
Kontakti:   Uprava za medicinske poslove                         Uprava za socijalnu skrb
                   Dunja Skoko-Poljak, dr.med.                              dr.sc. Mirjana Znaor
                   dunja.skoko-poljak@mzss.hr                              mirjana.znaor@mzss.hr                                                            
 
 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, kao i prethodne, i ove će godine imati objedinjeni natječaj u području zdravstva te u području socijalne skrbi, koji se planira raspisati u drugoj polovici ožujka 2010. godine, a putem njega će se dodjeljivati tri vrste potpora: jednokratne potpore, potpore za projekte u trajanju do 12 mjeseci te potpore za višegodišnje programe, a spomenuti se natječaj temelji na brojnim strateškim dokumentima. Dr.sc. Mirjana Znaor naglasila je kako su, ponukani dobrim iskustvima u prethodnom razdoblju, odlučili ponovno raspisati natječaj za višegodišnje programe kako bi se osigurao kontinuitet u financiranju socijalnih usluga. Obvezni uvjet za prijavu na natječaj za višegodišnje programe je zapošljavanje jedne osobe, a prioritet kod financiranja imat će teško zapošljive skupine, poglavito osobe s invaliditetom.
 
Predstavnice Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ovim putem su skrenule pozornost na nekoliko bitnih stvari prilikom prijave na natječaje: potrebno je pažljivo pročitati tekst natječaja, osobito završne napomene vezane uz dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz samu prijavu; potrebno je paziti na istaknute rokove i nužno je kvalitetno objasniti projektne aktivnosti i financijsku strukturu samog projekta, odnosno programa.
 
Istaknuto je da će tijekom mjeseca ožujka 2010. godine biti uspostavljena posebna adresa elektroničke pošte za pitanja vezana uz natječaje, a najučestalija pitanja s odgovorima objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. U samom natječaju će se definirati broj potpora i njihov raspon, a za višegodišnje programe u socijalnoj skrbi najmanji iznos bit će 200.000,00 kuna.
 
Isto tako, navedene su i neke novine u strukturi proračuna projekta/programa, kao što su:
-    smanjit će se iznosi sredstava za materijalne troškove (10%),
-    povećat će se iznosi sredstava za aktivnosti (50%),
-    razdvojit će se izdaci za plaće (15 %) i naknade (15%),
-    izdaci za opremu, potrebitu za provođenje projekta/programa, ograničit će se na 10% visine sredstava projekta/programa.
 
Posebice je istaknuta potreba da se uz svaku prijavu dostavi i preslika OIB-a. Predstavnice Ministarstva ukratko su iznijele i nalaze monitoringa i evaluacije, provedenog na uzorku od 50 udruga, odnosno 100 projekata i programa financiranih od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u 2008. godini, na temelju kojih su ustanovljene pojedine nepravilnosti u financijskom upravljanju od strane organizacija civilnoga društva. Iz tog su razloga organizacijama dani sljedeći savjeti: 
 •   potrebno je čuvati i dostavljati svu dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz provedenih aktivnosti;
 •   potrebno je uskladiti vođenje knjigovodstva s važećom Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 •   aktivnosti valja planirati što preciznije kako bi se izbjegla prenamjena sredstava;
 •   potrebno je urediti blagajničko poslovanje, odnosno veći dio plaćanja obavljati putem žiro- računa organizacije;
 •   zapošljavanje preko višegodišnjih programa mora biti u skladu s važećom Odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Kolektivnim ugovorom za područje socijalne skrbi;
 •   potrebno je ujednačiti iznose naknada za knjigovodstvene usluge. 
Prezentaciju natječaja možete pronaći ovdje.
 
 
Pitanja:
 • Ukoliko je udruga već korisnik sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, i to putem natječaja za dvogodišnje potpore, postoji li formalna prepreka da bude financirana i putem spomenutog natječaja za trogodišnji program? 
Udruga se može javiti na natječaj za dodjelu sredstava u 2010. godini, bez obzira što je korisnica potpore za dvogodišnje aktivnosti. Bitno je da udruga ispunjava jedan od glavnih formalnih uvjeta, a to je postojanje, odnosno djelovanje, u trajanju od tri godine u području za koje se prijavljuje.
 • Udruga je lani putem natječaja MZSS-a za osnovnu djelatnost financirana sa 60.000,00 kuna, a putem natječaja za jednokratne potpore omogućeno joj je zapošljavanje jedne osobe do 31. prosinca 2009. godine. Je li sada moguće da se financiranje plaće i doprinosa za tu osobu predvidi kroz osnovnu djelatnost ili je potrebno ponovno aplicirati na jednokratnu potporu? 
Ukoliko se tako nešto predloži i predvidi financijskom projekcijom, stručne radne skupine ministarstva će analizom dostavljenog izvješća udruge, kao i dostavljenim obrazloženjem, odlučiti o spomenutoj situaciji. Važno je istaknuti da je svaku opravdanu situaciju Ministarstvo prihvatilo, pa tako i zapošljavanje stručne osobe u udruzi, u okviru odobrenih sredstava za osnovnu djelatnost.
 • U natječaju za višegodišnje programe, mora li nužno doći do zapošljavanja nove osobe?
U okviru višegodišnjih programa, podržat ćemo zapošljavanje stručnih osoba. Potrebno je sačuvati već zaposlene, a onda razmišljati o zapošljavanju novih. U tom kontekstu treba podržati sugestije da zaposlene osobe u udruzi istrovemeno budu i voditelji projekata/programa i da za te aktivnosti budu plaćeni kroz svoje redovne plaće.
 • Smatrate li da su strukovne udruge donekle diskvalificirane u natječajima MZSS-a, obzirom na nesrazmjer u broju projekata između strukovnih i ostalih udruga? 
Ne, jer su se stručne udruge mogle javljati na natječaje za jednokratne potpore i za potpore usmjerene organizaciji za sudjelovanje na kongresima.
 • Može li se kroz ovogodišnje natječaje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi računati i na sredstva za kapitalna ulaganja u socijalnoj skrbi? 
U pravilu ne, ali se mogu financirati aktivnosti koje se tiču potpore kapitalnim  ulaganjima ukoliko su one predviđene u prijavljenim programskim aktivnostima.
 
Na samom kraju, predstavnice MZSS-a iskoristile su priliku da sudionicima Info dana skrenu pozornost i na mogućnost financiranja svojih projekata iz fondova Europske unije, pozvavši ih da redovito prate obavijesti o natječajima putem web stranica Ministarstva, ali i Ureda za udruge te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, s obzirom da se krajem ožujka ili početkom travnja 2010. godine očekuje raspisivanje natječaja za pružanje socijalnih usluga na područjima od posebne državne skrbi.
 
 
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI:
Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu
 
Predstavnice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – gđa Zvjezdana Bogdanović i gđa Martina Štabi – naglasile su kako, iako je projekt osobnog asistenta vrlo uspješan, prošle godine nije bilo moguće širiti broj korisnika jer su sredstva za odnosni natječaj bila predviđena samo u državnom proračunu što je predstavljalo ograničavajući faktor. Iz tog je razloga ove godine kao jedan od prioriteta natječaja za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću predviđeno područje vezano uz osobne asistente, te su osigurana sredstva i za edukaciju novih osobnih asistenata, kao i za njihovu zamjenu, a predviđena su i određena sredstva za godišnje odmore za osobne asistente. Napomenuto je kako je zakonska regulativa ovog područja pripremljena, ali prije njenog donošenja potrebno je osigurati znatno veću proračunsku stavku te će iz tog razloga, prije donošenja zakonskog rješenja, proći još neko vrijeme. Gđa Martina Štabi predstavila je dio natječaja koji se odnosi na borbu protiv droga i svih oblika ovisnosti i objasnila prioritete, naglasivši kako udruga može na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta, bez obzira u kojim oni prioritetnim područjima bili, ali da će se u slučaju prijave više od dva projekta cijela prijava odbaciti zbog neispunjavanja formalnih uvjeta. Detaljnije o samom natječaju možete pronaći ovdje.
 
Pitanja:
 • Kada će se raspisati natječaj i kada bi sredstva mogla biti odobrena? 
Natječaj će biti raspisan vrlo brzo, možda već sljedeći tjedan. Odobrenje sredstava kreće od onog datuma kojeg organizacija upiše u obrazac, a koji označava početak aktivnosti. To znači da se ovim natječajem mogu financirati i aktivnosti započete početkom godine, bez obzira što se sam projekt eventualno ocjenjivao kasnije.
 • Može li se kroz prioritetno područje A3 - osiguravanje podrške u prevladavanju komunikacijskih barijera financirati i kupnja komunikatora? 
Komunikacijske vještine su vrlo širok pojam i ovaj je prioritet nekada bio fokusiran samo na tumače, ali je sada široko shvaćen i bilo koja vrsta poboljšanja komunikacije dolazi u obzir za financiranje. U tom kontekstu može se financirati i kupnja komunikatora, ali ne kao svrha projekta, već samo kao jedna projektna aktivnosti koja će omogućiti provođenje samog projekta nabavkom sredstva za rad, u ovom slučaju komunikatora.
 • Zašto u natječajima za financiranje osobnog asistenta postoji dobno ograničenje za korisnika? 
Zbog financijskih ograničenja morali su se postaviti određeni kriteriji, a komparativnom analizom projekata osobnih asistenata u desetak europskih zemalja ustanovljeno je da sve one imaju identično dobno ograničenje – 18 do 65 godina. Treba imati na umu da iz projekta nikada nije isključen korisnik koji bi navršio 65 godina, ali smo u startu morali postaviti neka ograničenja, što s druge strane ne znači da će ta ograničenja postojati u ovom obliku i nakon donošenja zakonske regulative za  ovo područje. 
 • Obzirom na sve veću potrebu korištenja europskih fondova, a u kontekstu nedovoljnog kapaciteta udruga vezanog uz jezik i projektno upravljanje, može li se kroz ovaj natječaj financirati podizanje kapaciteta u tom području? 
Upravo je prioritetno područje B3 - stručna podrška razvoju organizacijskih kapaciteta udruga osoba s invaliditetom namjenjeno financiranju takvih aktivnosti.
 
 
 
 
26. veljače 2010.
 
 
Područje demokratizacije i razvoja civilnoga društva te zaštite potrošača:
 
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA:
Potpora razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj – javno savjetovanje o unaprjeđenju podrške
 
Upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, gđa Cvjetana Plavša-Matić, napomenula je kako je Zaklada tijekom veljače s organizacijama civilnoga društva započela javno i elektroničko savjetovanje (putem adrese elektroničke pošte: savjetovanje@zaklada.civilnodrustvo.hr.) o unaprjeđenju podrške razvoju civilnoga društva, koje će trajati do kraja ožujka. Dosadašnje oblike podrške koju je pružala Nacionalna zaklada možemo svrstati u tri kategorije: 
 • Potpore, koje se dijele na financijske i nefinancijske,
 • Suradnja, koja se ostvaruje na područjima istraživanja, neprofitnih medijskih projekata, prijenosa znanja te međunarodne razvojne pomoći, te
 • Partnerstva, koja potiču regionalni razvoj, prije svega, uspostavljanjem regionalnih mreža organizacija. 
Unaprjeđenje potpore Nacionalne zaklade bit će vidljivo kroz jasnije profiliranje natječaja, ali i kroz pokretanje programa za razvoj filantropije i kulture davanja. Kroz raspravu koja je uslijedila bilo je riječi i o kriterijima za financiranje neprofitnih medija, fondu za jednokratne potpore za sufinanciranje odobrenih projekata i programa u okviru programa Europa za građane i programa Suradnja na Euro-Mediteranu, budućem Fondu za socijalno poduzetništvo, institucionalnim potporama, uvođenju sustava traženja dodatne dokumentacije prilikom prijava na natječaje Nacionalne zaklade te o regionalnim mrežama i edukaciji koje one pružaju vezano za fondove Europske unije. Rezultate savjetovanja krajem ožujka možete pronaći na web stranicama Nacionalne zaklade.
 
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA:
Natječaji za dodjelu financijske potpore udrugama za zaštitu potrošača za provedbu projekata „Besplatno savjetovanje potrošača“ i „Informiranje i edukacija potrošača“
 
Kontakti: Gđa Ruža Meker
                 Odjel za zaštitu potrošača
                 ruza.meker@mingorp.hr
 
Gospođa Meker prvo se osvrnula na projekte informiranja i edukacije potrošača, za koje će natječaj biti raspisan tijekom mjeseca svibnja, napomenuvši kako se radi o natječaju koji se nadovezuje na projekte koji se već čitav niz godina provode u okviru suradnje Minsitarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te organizacija civilnoga društva. Prioritetna područja i dalje će biti područje javnih usluga, poput zdravstvenih, komunalnih i slično tomu. Natječaj vezan uz besplatno savjetovanje potrošača raspisat će se tijekom ožujka. U slučaju spomenutog natječaja zapravo se radi o institucionalnim potporama gdje se program ugovara na tri godine uz godišnju evaluaciju i uz ponovno potpisivanje ugovora nakon svake evaluacije. Navedeni ugovori u ovom će se ciklusu kvalitetnije priremiti kako bi jasnije i detaljnije utvrdili sva prava i obveze potpisnika. Obzirom na sveprisutnu gospodarsku krizu, naglašeno je kako je kroz dobivenu financijsku potporu za provedbu projekta u svim savjetovalištima dosada zaposleno 9 osoba, ali i određeni broj vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu. Planirana sredstva iznose 1.329.000,00 kuna za projekte besplatnog savjetovanja potrošača, te 300.000,00 kuna za projekte vezane uz edukaciju i informiranje potrošača. Detaljnije o natječajima možete pronaći ovdje.
 
 
 
Područje zadovoljavanja potreba djece, mladih i obitelji:
 
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI:
Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu
 
Gđa Martina Štabi, ispred Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, objasnila je nužnost zajedničkog poziva za prijavu projekata koji se bave zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i onih koji pridonose borbi protiv ovisnosti, naglasivši da se na navedeni način štede sredstva za objavu Poziva.
 
Temeljem mjera Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012. i Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine izrađeni su prioriteti u području E) Potpora za projekte usmjerene prevenciji ovisnosti mladih (alkohol, droge, cigarete, klađenje i sl.). U odnosu na 2009. godinu djelomično su izmijenjana područja te su posebno pridodana područja E-1) prevencija ovisnosti kroz organizirano provođenje slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, poticanje volonterstva, organiziranje edukacijskih seminara ili radionica, E-2)prevencija ovisnosti kroz informiranje mladih i E-5)edukacija edukatora mladih i programsko umrežavanje na području prevencije ovisnosti i zdravih stilova života uključujući i organizaciju regionalnih i nacionalnih konferencija. Naglašeno je također da će projekti, prijavljeni u prioritetnom području E), tijekom projektnih aktivnosti morati planirati obilježavanje tri značajna datuma: Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga 26. lipnja, Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza te Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca. Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje.
 
Pitanja:
 • Što konkretno znači da su natječaji za info-centre/klubove mladih vezani za Državni proračun? Hoće li biti poseban natječaj ili se ti projekti nužno moraju uklopiti u prezentirani Poziv? Hoće li biti posebnog natječaja za projekte i programe udruga mladih i za mlade? 
Sredstva za info-centre, odnosno, klubove mladih jesu planirana u Državnom proračunu, ali se u ovom trenutku još uvijek ne može govoriti o tome kolika će vrijednost tog natječaja biti i kada će biti raspisan. Natječaj za projekte i programe udruga mladih i za mlade prošlih se godina također nalazio na pozicijama Državnog proračuna, a jednim od proteklih rebalansa ta su sredstva ukinuta. Kako će biti nadalje, ne može se trenutno reći, ali je Ministarstvo prepoznalo potrebu financiranja takvih projekata i programa te su iz tog razloga proširena područja i mogućnosti financiranja kroz prezentirani Poziv, kako bi se većina ipak mogla naći unutar njegovih kategorija. Također treba istaknuti mogućnost financiranja putem Agencije za mobilnost i programe EU za čiji je rad Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u Državnom proračunu za 2010. godinu osiguralo 200.000 Euro, dok će za 2011. godinu punopravnim pristupanjem programu Mladi na djelu osigurati 2.000.000 Euro. U skladu s navedenim Agencija u Programu mladi na djelu raspolaže sve većim sredstvima pa je potrebno što prije pokušati aplicirati kako bi s vremenom organizacije stekle potrebno iskustvo i vještine za upravljanje složenijim i skupljim projektima idućih godina.
 • Što će biti s natječajima za projekte i programe usmjerene djeci i obitelji? 
Ti su natječaji vezani uz proračunska sredstva pa tu još nemamo nikakvih konkretnih informacija.
 • Može li se braniteljska udruga koja radi na prevenciji ovisnosti među mladima javiti na prezentirani natječaj? 
Može, no sredstva Uprave za branitelje, u okviru Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, su puno značajnija.
 
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA:
Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” te Natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011.
 
Kontakti: gđa Fadila Gracin                    gđa Liljana Zahrastnik-Žužul
tel: 01/ 4594 392                                       01/ 4594 378                             
                                                                      udruge@mzos.hr
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, tel: 01/ 4569 000
 
Gđa Gracin predstavila je natječaj pod nazivom „Otvorena škola“ koji se planira objaviti krajem ožujka ili početkom travnja, ukupne vrijednosti 700.000,00 kuna, što je 50% manje sredstava nego što je bilo raspoloživo u 2009. godini. Na natječaj se mogu prijaviti športski savezi, te ostale pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje športske djelatnosti namijenjene djeci i mladeži, ako udovoljavaju ostalim programskim kriterijima koji će se propisati natječajnom dokumentacijom. Propisani obrasci bit će dostupni na web stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a uz prijavu potrebno je dostaviti presliku rješenja o registraciji, dokaz o osiguranome prostoru za izvođenje programa (ako se športski program provodi u prostoru škole, potrebna je suglasnost ravnatelja) te životopis voditelja programa. Detaljnije o natječaju pogledajte ovdje.
 
Gđa Zahrastnik-Žužul predstavila je natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, objasnivši kako svaka prijava prolazi kroz tri razine vrjednovanja, s tim da zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta otpadne gotovo 30 - 40 posto prijava. Nakon što se ustanovi broj prijava koje zadovoljavaju formalne uvjete, njih procjenjuje stručno povjerenstvo koje im dodjeljuje određeni broj bodova. Načelno, tri člana povjerenstva vrednuju jedan projekt i uzima se aritmetička sredina njihovih bodova. Važno je napomenuti da se projekti procjenjuju i u postocima, pa je ocjena objektivnija. Na temelju aritmetičkih sredina formira se rang lista. Temeljem spomenute liste, Povjerenstvo za provedbu natječaja, kao posljednja etapa u ocjenjivanju pristiglih prijava, predlaže čelniku Ministarstva kako dodijeliti financijska sredstva. Natječajna područja za školsku godinu 2010./2011. bit će gotovo identična prošlogodišnjima, a prednost prilikom ocjenjivanja imati će projekti u područjima sprječavanja nasilja među djecom i mladima, djece i mladih s posebnim potrebama, sprječavanja korupcije, ravnopravnosti spolova i rodne jednakosti te poduzetništva. Raspisivanje natječaja planira se tijekom travnja i završit će u svibnju, a biti će otvoren nešto više od 30 dana (vjerojatnije 40). Prijava na natječaj je elektronička, te je u obrazac od ove godine potrebno upisati OIB i RNO broj. Ukupna vrijednost natječaja je oko 5.000.000,00 kuna, a izvor sredstava je dio prihoda od igara na sreću. Još nije donesena konačna odluka o broju projekata koji će se moći prijaviti, ali će se najvjerojatnije raditi o jednom projektu. Detaljnije o natječaju potražite ovdje.
 
Pitanja:
 • Može li se na natječaj „Otvorena škola“ prijaviti više projekata? 
Može, bitno je da su prijavljeni projekti namijenjeni djeci, odnosno, mladima u osnovnoj ili srednjoj školi.
 • Koji je raspon potpora u natječaju „Otvorena škola“? 
Čvrsto definiranog raspona nema, ali je vrlo bitno da udruga ima što kvalitetniji program i osigurana što veća sredstva za njegovu realizaciju.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Udruge:
 • Do kada je potrebno završiti s projektom u slučaju natječaja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja? 
Projekt koji je Natječajnom procedurom odobren, provodi se u sljedećoj školskoj godini. Primjerice, projekti koji će biti odobreni tijekom 2010. godine, započet će s provedbom u školskoj godini 2010./2011., kako će, uostalom, biti razvidno i iz samog naziva natječaja, a i projektne su aktivnosti vezane za školsku godinu.
 • Prošle godine u obrascima za elektroničku prijavu tražilo se upisivanje nacionalnosti voditelja projekata, što zapravo spada pod zaštićene podatke, što je s tim ove godine? 
To zaista jesu zaštićeni podaci. Ministarstvo se njima koristi samo za interne statističke analize i usporedbu s podacima o udrugama koje sufinancira Uprava za nacionalne manjine. U svakom slučaju, to polje nije obvezno ispuniti prilikom prijave.
 • Među priroritetnim područjima navedeno je i poduzetništvo, može li se detaljnije objasniti o kakvim se tu projektnim aktivnostima zapravo radi? 
Tu se radi o aktivnostima edukacije i informiranja djece i mladih o pojedinim općenitim aspektima poduzetništva, kako bi se od nižih uzrasta, odnosno, mlađih razdoblja života, razvijala idejna kreativnost, inovativnost i poduzetnički duh.
 • Ako se udruga bavi edukativnim aktivnostima, ali djeluje isključivo putem web portala, zadovoljava li formalne uvjete za prijavu na natječaj? 
Svakako zadovoljava ako se bavi edukativnim aktivnostima, ali o kvaliteti samog projekta i konačnoj dodjeli sredstava odlučuje Povjerenstvo za provedbu natječaja.
 
 
 
Kultura
 
MINISTARSTVO KULTURE:
Javni poziv za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2010. godini
  
Gđa Ljiljana Vrbanec iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture prezentirala je već objavljeni Javni poziv iz područja zaštite prirode, otvoren do 11. ožujka, koji se – za razliku od prethodnih godina – fokusirao na uže područje zaštite prirode i čiji je cilj financijski podržati projekte koji će kao svoj rezultat imati izrađene akcijske planove za zaštitu ugroženih svojti sukladno IUCN kriterijima u okviru provođenja Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske. Godišnji iznos financijskih sredstava namijenjen za Javni poziv ovisi o sredstvima predviđenim Državnim proračunom i kreće se u rasponu od 250.000,00 do 500.000,00 kuna. Raspon pojedinih potpora kreće se do 50.000,00 kuna, s tim da iznos najniže potpore nije definiran, ali će ove godine, obzirom na izuzetno veliku važnost ciljeva javnog poziva, najčešći iznos biti upravo 50.000,00 kuna. Detaljnije o Javnom pozivu pronađite ovdje.
 
 
MINISTARSTVO KULTURE:
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011.
 
G. Boris Jurinić predstavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. koji se raspisuje u ljeto tekuće godine za potpore namijenjene aktivnostima u sljedećoj godini. Poziv za 2011. planira se raspisati početkom lipnja 2010. i bit će otvoren pedesetak dana. Za 2010. natječaj je praktički završio, odnosno, još je nekoliko dana otvoren za pojedina specifična područja. Pravo podnošenja prijave na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u Ministarstvu se već dugo godina raspravlja o mogućnosti uspostave natječaja putem kojega bi se financirale isključivo udruge, međutim, postoji pitanje opravdanosti posebnog natječaja obzirom da postoji velika mogućnost da tako raspoređena sredstva budu manja od iznosa kojeg udruge dobivaju u ovakvom sustavu Poziva. Raspon potpora kreće se od 1.000,00 pa sve do 10.000.000,00 kuna, ali se prosječni iznos potpore kreće od 50.000,00 do 100.000,00 kuna. Prijave se obavljaju elektronički, a za vrijeme trajanja natječaja, unutar Ministarstva se uspostavlja svojevrsni help-desk, koji zaprima pitanja i na njih daje odgovore, a najčešća se, zajedno s odgovorima, objavljuju i na web stranicama Ministarstva kulture. Detalje o Javnom pozivu pogledajte ovdje.
 
Pitanja:
 • Koja su to posebna područja Poziva još uvijek otvorena i do kada? 
Do 15. ožujka otvoren je poziv za kulturne projekte u međunarodnoj suradnji, a poziv još uvijek traje i za pojedine projekte u izdavaštvu, poput područja koje se bavi otkupom knjige za što je Javni poziv otvoren cijele godine.
 • Postoje li potpore za financiranje hladnog pogona? 
Ministarstvo kulture institucionalne potpore dodjeluje isklučivo strukovnim, nacionalnim matičnim udrugama, i to temeljem zakonske obveze, no postoje rasprave u Ministarstvu kulture i o mogućnostima dodjele standardnih institucionalnih potpora, koje bi onda pokrivale troškove hladnog pogona. Međutim, trenutno ne postoji takva mogućnost.
 
 
 
Ostala područja
 
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA:
Natječaj za prijavu projekata za zaštitu okoliša i prostora
 
Gđa Jasmina Serdar ispred Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva napomenula je kako Ministarstvo kroz svoje natječaje i pozive za financijsku potporu već deset godina daje potporu udrugama, školama, društvima, umirovljenicima, ustanovama za posebne potrebe, dječjim vrtićima, vatrogasnim društvima. Prednost u daljnjem ostvarivanju financijske potpore imale su organizacije koje su uredno i u roku predavali izvješća o namjenski utrošenim sredstvima te projekti koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni, koji trajno i sustavno utječu na korisnike, koji se provode u suradnji s partnerima i slično. Natječaj u 2010. planira se raspisati tijekom travnja ili svibnja, a ukupna mu je planirana vrijednost 2.000.000,00 kuna. Ostale informacije o natječaju pogledajte ovdje. 
 
     
Pitanja:  
 • Financira li Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i projekte vezane uz energetsku učinkovitost? 
Da, no upućujemo i na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji raspisuje natječaje upravo u tom području, a na njih se mogu javiti i organizacije civilnoga društva.
 • Koja je dinamika isplate sredstava nakon odobravanja projekta? 
Nakon što se projekt odobri dolazi do usklađivanja toškovnika koji, tako usklađen, postaje sastavni dio ugovora. Do isplate svih sredstava dolazi u roku od mjesec do dva, nakon usklađivanja troškovnika.
 • Mora li prijavljeni projekt određene aktivnosti sufinancirati iz nekog drugog izvora? 
Ministarstva odobrava sredstva za sve aktivnosti u usklađenom troškovniku te se odobravanje projekta ne uvjetuje sufinanciranjem aktivnosti iz drugih izvora.
 • Koji je maksimalni broj projekata koji udruga može prijaviti na ovaj natječaj? 
Dva projekta.
 
 
 
MINISTARSTVO TURIZMA:
Natječaji za potporu projektima i programima organizacija civilnog društva u području turizma
 
Predstavnice Ministarstva turizma, gđa Sanja Bareza i gđa Dajana Kolundžić, dale su kratak pregled postojećih programa Ministarstva turizma putem kojih su se, u proteklim godinama, financirali i projekti organizacija civilnoga društva. Napomenuvši da obzirom na financijsku situaciju, programi još uvijek nisu do kraja definirani, gđa Bareza istaknula je nadanje da će programi, po svome broju i sadržaju, biti istovjetni prošlogodišnjima. Objava samih natječaja mogla bi početi kroz mjesec dana. Od devet predstavljenih programa, samo je Program sufinanciranja programa i projekata strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma namijenjen gotovo isključivo udrugama, a usmjeren je na programe edukacije i stručne programske aktivnosti vezane uz turizam. Ostali programi nisu namijenjeni isključivo udrugama i provode ih različite uprave unutar Ministarstva, čiji se kontakti nalaze u letku kojeg donosimo u nastavku. Sredstva za natječaje će navjerojatnije biti na razini prošlogodišnjih. Predstavnice Ministarstva naglasile su kako imaju vrlo dobra iskustva s udrugama kao korisnicima i kako je Ministarstvo poticalo njihovo samofinanciranje kroz plasiranje različitih turističkih proizvoda. Letak s nazivima programa i kontaktima možete preuzeti ovdje.
 
Pitanja:
 • Može li udruga, u prostore koje je samostalno uredila, organizirano dovoditi turiste i na taj način osigurati dio samofinanciranja? 
Svaka se udruga može baviti gospodarskom djelatnošću, ali to mora stajati u njezinome statutu i mora biti u skladu sa svim pozitivnim regulativama vezanim uz specifično gospodarsko područje. U kontekstu eventualnog financiranja takvog projekta od strane Ministarstva turizma, bitno je da se kroz projekt turistima pruži određena usluga.
 • Spada li Hrvatska turistička zajednica pod djelokrug rada Ministarstva turizma? 
Hrvatska turistička zajednica je samostalno tijelo, ali unutar Ministarstva postoji Uprava za sustav turističkih zajednica u kojoj je moguće dobiti sve informacije o funkcioniranju turističkih zajednica, kao i uložiti eventualne žalbe na njihov rad.
 
 
 
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE:
Natječaj za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračunu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Gđa Ljubica Ajduković Ugarković ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dala je kratki pregleda natječaja kojeg, po treći puta, namjeravaju raspisati u travnju 2010. Spomenuti se natječaj raspisuje jednom godišnje i otvoren je 30 dana. Specifičnost ovog natječaja sastoji se u činjenici da se na njega mogu prijaviti samo udruge registrirane na otocima, bez obzira na djelatnost ili područje programa kojeg prijavljuju. Moguće je prijaviti najviše dva programa, od kojeg će se financirati samo jedan, a koji će to biti procjenjuje stručno Povjerenstvo osnovano za tu namjenu. Krajnji cilj natječaja je smanjivanje depopulacije na otocima. Ukupna planirana vrijednost natječaja je 500.000,00 kuna, s rasponom potpora od 5.000,00 do 30.000,00 kuna. Više o natječaju pročitajte ovdje.
 
 
Pitanja:
 • Kakve projektne aktivnosti dolaze u obzir za financiranje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture? 
To ovisi o samoj kreativnosti udruge. Ukoliko je registrirana na području nekog od hrvatskih otoka i ukoliko program doprinosi smanjenju depopulacije na otoku, Povjerenstvo će odlučiti o njegovoj kvaliteti i sukladno toj ocjeni će se i donijeti odluka o eventualnoj financijskoj potpori.
 
 
 
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA :
Program socijalnog i gospodarskog oporavka Republike Hrvatske (PSGO)
 
Ispred Ministarstva regionalnog razvoja, vodnog gospodarstva i šumarstva spomenuti Program prezentirala je gđa Gordana Gorupić Šarić, stručnjakinja za društveni razvoj. Radi se o zajedničkom projektu Vlade Republike Hrvatske i Svjetske banke koji je započeo još 2005. godine, a završava 30. lipnja 2010. Komponente projekta dijele se na ulaganje u zajednicu, razminiranje, institucionalni razvoj i samo upravljanje projektom, a potkomponente su socijalna uključenost, gospodarski oporavak te mala komunalna infrastruktura. Projekt se provodi u nekoliko županija u regijama Dalmacije, Banije/Korduna te Slavonije, a za sada mu ukupna vrijednost iznosi 60 milijuna eura. Iako je projekt pri kraju, tražilo se dodatnih 15 milijuna eura za koje se čeka potvrda i za koje se može očekivati da će se kroz komponente raspodijeliti u jednakim postocima kao i prvotni iznos. Ukoliko bi bila odobrena dodatna sredstva, raspisivanje natječaja može se očekivati u srpnju, a njegovo trajanja biti će vjerojatno više od 30 dana. Potencijalni prijavitelji su gospodarstvenici, zadruge te udruge, a postoji i mogućnost specifične edukacije za zainteresirane potencijalne prijavitelje. Više detalja potražite ovdje.
 
 
Pitanja:
 • U čemu se sastoji razlika ukupne vrijednosti projekata i vrijednosti darovnica? 
Razlika zapravo odražava iznos vlastitih sredstava korisnika – provoditelja projekata.
 • Znači li to da je nužno osigurati sufinanciranje? 
Osiguranje jednog dijela vlastitih sredstava je nužno, a ovisno o području na kojem prijavljujete projekt, postotak vlastitih sredstava kreće se od 10 do 15 posto ukupne vrijednosti projekta.
 
 
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA:
Javni poziv za potporu održavanju manifestacija u 2010. te natječaj u sklopu IPARD programa – LEADER
 
G. Marin Kukoč ispred Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja predstavio je jedan segment unutar IPARD programa, pod nazivom LEADER, kojemu je cilj na području Republike Hrvatske uspostaviti 15 LAG-ova – specifičnih i specijaliziranih organizacija civilnoga društva (LAG - Lokalna akcijska grupa) – s namjerom razvoja lokalne zajednice putem provedbe održivih razvojnih strategija na principu LEADER pristupa – ''odozdo prema gore“. Natječaj se planira raspisati do kraja godine, ali detalji još uvijek nisu sasvim dogovoreni. G. Niko Čubela dao je osnovne smjernice Javnog poziva za potpore održavanju manifestacija u 2010., naglasivši kako su se te potpore u proteklim godinama dodjeljivale putem javnog natječaja, ali će se ove godine, zbog manje planiranih sredstava, ići na Javni poziv i na manje iznose potpore većem broju korisnika. Korisnici ovog poziva nisu isključivo udruge, već to mogu biti i drugi subjekti, poput jedinica lokalne ili područne samouprave. Poziv se planira objaviti do kraja ožujka. Detaljni kriteriji za prijavitelje još se trebaju utvrditi, ali se planira mogućnost retroaktivne isplate, odnosno, odobravanja sredstava za pokrivanje troškova manifestacija koje su već održane u ovoj godini. Za detalje o ovim natječajima posjetite intenetsku stranicu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
 
 
Pitanja:
 • Može li Ministarstvo osigurati sredstva za postojeće LAG-ove do raspisivanja natječaja unutar IPARD programa? 
Nažalost, to vjerojatno neće biti moguće.
 • Kada se očekuje donošenje Pravilnika za mjeru 301? 
Spomenuti Pravilnik će biti donesen vrlo vjerojatno već tijekom sljedećeg tjedna.
 • Obzirom da je predstavljenim LEADER pristupom planirano osnivanje 15 LAG-ova, kako komentirate činjenicu da ih je do danas već osnovano 13 ili 14? 
Natječaj koji će se raspisati u kontekstu predstavljenog programa podrazumijeva financiranje LAG-ova kojima je razvojna strategija odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Kako još uvijek nije donesen Pravilnik koji propisuje temeljne smjernice za izradu takve strategije, još nijedna nije odobrena.
 • Što je to IPARD agencija? Kako treba izgledati razvojna strategija?
IPARD agencija je zapravo agencija za plaćanja u poljoprivredi u kontekstu projekata financiranih iz fondova Europske unije. Kriteriji za izradu razvojnih strategija bit će propisani posebnim pravilnikom čije se donošenje planira sredinom ožujka.
 • Daje li Ministarstvo financijsku potporu novoosnovanim zadrugama? 
Ministarstvo poljoprivrede dugo je godina poticalo osnivanje i davalo financijske potpore novoosnovanim zadrugama te su u tom području dodjeljena značajna sredstva. Trenutno su prioriteti Ministarstva određeni drugim strateškim dokumentima pa se i financiranje zadruga stavilo u drugi plan, ali one se mogu prijavljivati na natječaje koji će se raspisivati unutar IPARD programa, kao što se mogu financirati iz sredstava drugih tijela na državnoj, lokalnoj ili regionalnoj razini.

 Pisane vijesti