Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave osniva se Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Cilj predmetnog Zakona je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, Direktivom (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka), te otklanjanje u praksi uočenih nedostataka u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje se bave pristupom informacijama I transparentnošću da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za članove Radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 28. prosinca 2020.
 
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Pisane vijesti