Poziv za iskaz interesa za provedbu evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012.-2016.

Slika /slike/shutterstock_50947087_cr.jpg

Ured za udruge objavio je Poziv za iskaz interesa za provedbu evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012.-2016.

UVOD
 
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine usvojena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12. srpnja 2012. Nacionalna strategija daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2016. godine kako bi se još više unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. Također, Strategija uključuje konkretne rokove i nositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti provedbe.
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske osmislio je internetsku platformu za praćenje provedbe Nacionalne strategije koja je od srpnja 2013. dostupna na http://strategija.udruge.hr/.
 
Nacionalna strategija provodi se do kraja 2016. godine, a na polovici njene provedbe, Ured za udruge Vlade Republike izradio je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, za razdoblje od 2012. do 2014. godine koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila 23. srpnja 2015. godine.
 
PREDMET EVALUACIJE
 
Evaluacija provedbe Nacionalne strategije planirana je kao vanjska evaluacija s fokusom na relevantnost definiranih ciljeva, mjera i aktivnosti, izazove u provedbi i neposredne učinke. Prepoznati čimbenici uspješnosti i izazovi dosadašnje provedbe poslužit će kao podloga za definiranje preduvjeta uspješne provedbe mjera u budućnosti i održavanja postignutih rezultata.
 
Temeljem pokazatelja uspješnosti koji omogućuju praćenje ostvarenja provedenih aktivnosti, izradit će se ocjena je li provedba aktivnosti Strategije imala učinak na ostvarivanje postavljenih ciljeva. Za potrebe ove evaluacije, analizirat će se uspješnost provedbe temeljem pokazatelja rezultata (outputa) koji prate pojedine planirane aktivnosti.
 
CILJEVI EVALUACIJE
 
Evaluacija treba odgovoriti na ključna pitanja te istaknuti najvažnije probleme i zapreke u provedbi Strategije:
 • je li struktura dokumenta i postupak donošenja Nacionalne strategije odgovarajući?
 • jesu li ciljevi Nacionalne strategije bili odgovarajuće određeni i relevantni?
 • jesu li mjere i provedbene aktivnosti bile u skladu s određenim ciljevima Nacionalne strategije?
 • jesu li aktivnosti Nacionalne strategije doprinijele ostvarenju postavljenih ciljeva; koliko su učinkovite i djelotvorne; je li osigurana održivost?
 • jesu li pokazatelji provedbe mjerljivi?
 • jesu li resursi potrebni za provedbu aktivnosti bili dovoljni za postizanje planiranih rezultata?
 • koji su čimbenici doprinijeli ostvarenju rezultata, odnosno onemogućili njihovo ostvarenje?
 • koji su primjeri dobre prakse koji su u skladu s vrijednosnim okvirom koji je postavljen u Nacionalnoj strategiji?
 • jesu li svi dionici sudjelovali u provedbi aktivnosti Nacionalne strategije na odgovarajući način?
 • koje su preporuke koje se trebaju uzeti u obzir kod izrade Strategije za novo petogodišnje razdoblje?
 
UVJETI ZA PROVEDBU EVALUACIJE
 
Iskaz interesa za provedbu evaluacije može poslati pravna ili fizička osoba (Ponuditelj).
 
Ponuditelj u iskazu interesa treba dostaviti izjavu da raspolaže s najmanje jednim stručnjakom koji ispunjava sljedeće zahtjeve:
 • minimalno visoka stručna sprema
 • analitičke i prezentacijske vještine
 • rad s MS Office alatima (Word, Excel, PowerPoint)
 • najmanje 5 godina iskustva u području strateškog planiranja i rada na strateškim dokumentima - priložiti životopis te popis projekata
 • iskustvo u savjetovanju i suradnji s javnim sektorom – priložiti popis projekata
 • iskustvo u evaluaciji strateških dokumenata – priložiti popis dokumenata.
 
Uloga i resursi Ponuditelja u provedbi evaluacije:
 • organizacija i provedba svih aktivnosti evaluacije
 • osiguravanje prostora za rad angažiranih stručnjaka i suradnika na projektu te adekvatne opreme i podrške za stručnjake što uključuje uredski pribor, računala i potrebne softverske pakete te pružanje učinkovitih administrativnih, financijskih i računovodstvenih usluga
 • održavanje pravilnog upravljanja i financijske kontrole provedbe aktivnosti kako bi se stručnjacima omogućilo nesmetano obavljanje njihovih primarnih zadataka
 • koordinacija i osiguravanje suradnje svih potrebnih dionika u provedbi aktivnosti evaluacije
 • dostavljanje elektronskih i fizičkih kopija Izvješća o provedenoj aktivnosti, kao i svih neposrednih rezultata projekta u skladu sa zahtjevima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
OČEKIVANI REZULTATI EVALUACIJE, ROKOVI I NAČIN PRIJAVE
 
Očekivani rezultat je završni izvještaj (evaluacija) s detaljnim opisom posla i konačnom ocjenom, strukturirano na način da evaluator dostavi detaljan opis metodološkog pristupa, nalaza, zaključaka i preporuka na hrvatskom jeziku u originalnom formatu i digitalnoj kopiji u programu Word i Excel na CD–u koji prethodno mora odobriti Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Planirani datum početka provedbe je po potpisu ugovora, a razdoblje provedbe ugovora je tri mjeseca počevši od datuma potpisa ugovora.
 
Rok za iskaz interesa:
20. srpnja 2016.
 
Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz iskaz interesa:
 • životopis stručnjaka, s popisima projekata, odnosno strateških dokumenata u čijoj je provedbi stručnjak sudjelovao
 • prijedlog Evaluacijskog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine
 • iznos planiranog troška provedbe evaluacije
 
Iskaz interesa se dostavlja putem e-pošte: info@udruge.vlada.hr
 
Za dodatna pitanja vezana uz Poziv za iskaz interesa možete se obratiti putem e-pošte na: stela.fiser@udruge.vlada.hr

Pisane vijesti