Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje obavlja stručne, analitičke i administrativne poslove u okviru djelokruga Ureda iz područja:
 
  • koordinacije i praćenja provedbe strateških dokumenata za potporu razvoju civilnoga društva u nadležnosti Ureda te suradnje u kreiranju i predlaganju normativnog okvira za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; strateškog planiranja i programiranja za sektor civilnoga društva za programe koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije;
  • unaprjeđenja standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave) te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka u svrhu planiranja idućih ciklusa financiranja, sukladno standardima i procedurama Europske unije;
  • vođenja baze podataka i informacijskog sustava za praćenje projekata i programa udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te fondova Europske unije;
  • pripreme analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna, drugih javnih izvora i fondova Europske unije;
  • pripreme i provedbe mjera ostalih strateških dokumenata iz nadležnosti drugih državnih tijela koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; pružanja stručne i tehničke potpore radu Savjeta za razvoj civilnoga društva i Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast;
  • poticanja razvoja standarda suradnje i savjetovanja tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika;
  • provedbe aktivnosti korisničke institucije u provedbi projekata tehničke pomoći Uredu za udruge financiranih iz pretpristupnih sredstava Europske unije;
  • informiranja, edukacije i usavršavanja zaposlenika u državnoj upravi, lokalnoj i regionalnoj samoupravi o aktivnostima iz djelokruga Ureda; pružanja informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda;
  • uređivanja mrežne stranice Ureda te izdavanja priručnika, izvješća i ostalih publikacija s ciljem informiranja javnosti o pitanjima iz djelokruga Ureda