IPA IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva su od 16. kolovoza 2012. godine, odlukom Europske komisije, postala tijela akreditirana za provođenje Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. (OP RLJP), odnosno za provedbu operacija iz IV. komponente Programa IPA i "malog" Europskog socijalnog fonda (ESF-a).

Vlada RH je na sjednici 23. kolovoza 2012. godine donijela Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, 97/2012.), kojom je Ured za udruge određen za Posredničko tijelo razine 1 (PT 1) za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva.
Funkcije PT 1 određene su Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj donesenim 6. srpnja 2012. (NN, 78/2012.), kojim je uređen institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, namijenjenih provedbi operativnih programa iz programskog razdoblja 2007.-2013., kao i funkcije i odgovornosti tijela koje čine sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava. 
Neke od zadaća koje PT 1 obavlja tako su: u skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provođenje mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; provođenje savjetodavnih mjera osiguravanjem razumijevanja korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; planiranje i pokretanje izbora projekata; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, pripremanje smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata; osiguravanje ocjenjivanja sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio odbor za praćenje operativnog programa; odabiranje projekata za financiranje.
Ured za udruge ovime je potvrdio važnost ulaganja u razvoj organizacija civilnoga društva iz sredstava Europske unije te će u svom daljnjem radu koristiti iskustva stečena u provođenju pretpristupnih programa Europske unije (CARDS, PHARE, I. komponenta Programa IPA).
Važno je napomenuti da su udruge kao i druge organizacije civilnoga društva (OCD) u Republici Hrvatskoj do sada iskoristile gotovo 100 % raspoloživih sredstava fondova Europske unije namijenjenih sektoru civilnoga društva, kojima je financirana izobrazba i osposobljavanje različitih društvenih skupina, pružanje različitih socijalnih usluga kada to država nije bila u stanju, zaštita okoliša, socijalno poduzetništvo, borba protiv korupcije, demokratizacija i promicanje i zaštita ljudskih prava i dr.
Uvođenjem prioriteta "Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje" i mjere "Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj" u strukturu OP RLJP, otvorene su nove mogućnosti financiranja kojima će se moći podržati daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
Očekuje se da će intervencije planirane u okviru OP RLJP-a pružiti potporu organizacijama civilnog društva s ciljem poboljšanja institucionalnog, financijskog i pravnog konteksta za njihove aktivnosti jačanjem razvoja malih OCD-a i omogućavanjem pružateljima socijalnih usluga OCD-a da isporuče kvalitativne i učinkovite javne usluge temeljene na jednakom regionalnom razvoju.
U okviru IV. komponente Programa IPA, u toku 2013. objavljena su tri natječaja/programa za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga: "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva", "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine" i "Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i društvene kohezije":
 
o Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva
Specifični cilj(evi):
1. proširiti doseg regionalnih mehanizama potpore OCD-ima kroz jačanje održivih modela OCD-a i sudjelovanje građana u lokalnim procesima odlučivanja;
2. ohrabriti lokalne zajednice da razvijaju održive mehanizme sudioničke demokracije i integrirane pristupe odozdo prema gore kojima će odgovoriti na lokalne izazove;
3. promicati osjećaj uključenosti i vlasništva zajednice jačanjem sudjelovanja građana i OCD-a u zajednicama.
Tijekom studenoga i prosinca 2013. potpisano je 9 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti oko 4 milijuna kuna, za projekte u okviru ovog poziva. Aktivnosti projekata bile su usmjerene izgradnji kapaciteta organizacija civilnoga društva koje u partnerstvu s lokalnim vlastima rade na rješavanju problema u lokalnoj zajednici te potiču uključenost građana u zajednici. 
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 664.444,22 EUR a ovdje možete vidjeti popis ugovorenih projekata. 

Javno predstavljanje ugovorenih projekata.
 
Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine
Specifični cilj(evi):
1. ojačati kapacitete zagovaračkih OCD-a za zagovaranje politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete života svih hrvatskih građana, s posebnim naglaskom na ranjivim društvenim skupinama; 
2. promicati zapošljivost, društvenu uključenost i poboljšanje kvalitete života ranjivih društvenih skupina; 
3. promicati partnerstva u provedbi programa u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine. 
U veljači 2014. s 11 organizacija civilnoga društva potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, za projekte čije su aktivnosti bile usmjerene na poticanje zapošljavanja mladih i osoba s invaliditetom te sudjelovanje ranjivih skupina u procesima odlučivanja i promicanje društvene uključenosti, s posebnim naglaskom na slabije razvijena područja te otoke. Vrijednost ugovorenih projekata veća je od 10 milijuna kuna.
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 1.233.800,99 EUR a ovdje možete vidjeti popis ugovorenih projekata.

Javno predstavljanje ugovorenih projekata.
 
Podrška programima organizacija civilnoga društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i društvene kohezije
Specifični cilj(evi): 
1. povećati broj hrvatskih građana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima da bi se povećale njihove prilike za zapošljavanje; 
2. povećati broj organizacija civilnog društva i javnih ustanova koje provode volonterske aktivnosti i angažiraju volontere; 
3. promicati partnerstva između organizacija civilnoga društva i javnih ustanova u području volonterstva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
Devet organizacija civilnoga društva je u ožujku 2014. potpisalo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, vrijednosti veće od 6,5 milijuna kuna. Kroz projekte su se provodili volonterski programi koji uključuju mobilne timove podrške socijalno ugroženim obiteljima i roditeljima, osnivanje volonterskih info centara za podršku liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog nasilja, osnivanje Volonterskog centra Vukovar, osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa te uključivanje ranjivih skupina društva u aktivnosti lokalne zajednice kroz volonterstvo.  
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 1.094.744,10 EUR a ovdje možete vidjeti popis ugovorenih projekata.

Javno predstavljanje ugovorenih projekata.