Dijalog civilnog društva Hrvatske i Europske unije

U organizaciji Ureda za udruge, u suradnji sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, održana je Konferencija "Dijalog civilnog društva Hrvatske i Europske unije: Stanje i perspektive", u četvrtak, 4. listopada 2007. u Splitu.

Cilj je konferencije bio potaknuti razmjenu iskustava te bolju suradnju hrvatskih i europskih organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. U plenarnom dijelu konferencije svoja su izlaganja održali predstavnici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Europske komisije, Europske socijalne platforme, Savjeta za razvoj civilnoga društva i Hrvatske udruge poslodavaca. U raspravi je istaknuta važnog ulaganja u jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe zakonodavstva koje se usvaja u sklopu procesa pregovora RH s EU. Dodatno je naglašena važna uloga civilnog društva kao nezaobilaznih partnera u komuniciranju s građanima o ponekad vrlo tehničkim pitanjima prilagodbi pravnoj stečevini EU. Na tragu preporuka iznesenih u mišljenju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, istaknuta je važnost jačanja civilnog dijaloga koji uz postojeće, tradicionalne socijalne partnere (sindikate i poslodavce) uključuje i udruge te ostale organizacije civilnog društva, u zajedničkom radu za opće dobro.

U sklopu konferencije održane su i dvije radionice o najavljenim inicijativama osnivanja ureda hrvatskih udruga u Bruxellesu, kao i o osnivanju Gospodarskog i socijalnog foruma koji bi uz poslodavce i sindikate trebao okupiti predstavnike ostalih organizacija civilnog društva, ponajprije udruga. S obzirom na niz otvorenih pitanja vezanih uz ove inicijative, dogovoren je skori nastavak rasprava o ovim temama s ciljem identificiranja konkretnih predstojećih koraka.

Tijekom konferencije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva predstavila je priručnik Vodič kroz udruge u Europskoj uniji.

U radu konferencije sudjelovalo je preko stotinu predstavnika organizacija civilnog društva, javne uprave, akademske zajednice i medija.
 

Fotogalerija Konferencije 


 


 


  Pisane vijesti