Program Unije - Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

Slika /slike/CERV/EUSCI19A-2104-CERV_TW.jpg
U novom programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV),s kojim upravlja DG JUST i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

CERV Program je najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa je 1.5 mld. EUR i raspoređuje se na 4 tematske cjeline:
 
  1. Vrijednosti Unije (European Values strand) - promicanje temeljnih vrijednosti EU
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) - promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  3. Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) - promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije - uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  4. Daphne strand - borba protiv svih oblika nasilja
 
CERV program dodatno pojednostavljuje administrativne procedure za korisnike, a više o Programu možete doznati iz Odluke o financiranju CERV programa i popratnom Planu rada za 2021-2022. godinu, koja opisuje pojedine dijelove Programa, raspodjelu proračuna po područjima, aktivnosti koje će se podržati i njihove očekivane rezultate, te okvirno vrijeme raspisivanja poziva.

Pozivi za financiranje objavljuju se na portalu Funding & tender opportunities i sadrže specifične informacije o svakom pojedinom pozivu, pa upućujemo sve zaintetresirane organizacije i institucije da redovno prate tu službenu mrežnu stranicu.

Odlukom Vlade RH 28. svibnja 2021.,Ured za udruge Vlade RH imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Zadaće kontakt točke Programa biti će informiranje i educiranje o Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu Programa, ali i širenje informacija i rezultata Programa prema zainteresiranoj javnosti te nacionalnim i EU tijelima.

Mrežna stranica Ureda za udruge kao kontakt točke Programa nalazi se ovdje: www.cerv.hr.
Također, više informacija o potprogramima programa CERV možete dobiti ovdje: udruge.gov.hr/UserDocsImages/5397


Za sva pitanja vezano za Program možete se obratiti na cerv@udruge.vlada.hr


Pratite nas i na Facebookuhttps://www.facebook.com/cervhr