Propisi o institucionalnom okviru

UREDBA O UREDU ZA UDRUGE 
Ured za udruge osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za partnerske odnose i međusektorsku suradnju s neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Ured ima širok raspon mogućeg djelovanja, od suradnje na kreiranju i predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, praćenja provođenja usvojenog prijedloga Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj te predlaganja poboljšanja tog Programa, do izrade programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja organizacija civilnoga društva iz državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.
 
NN 34/2012
 
 
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 
Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj.
 
Zadaće Savjeta su:
 • sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i međusektorsku suradnju;
 • sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali i na europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;
 • suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade Republike Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva;
 • sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih programa i fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na temelju učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva;
 • izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.
 
NN 140/2009
 
Odluka o izmjenama odluke:
 
NN 42/2012
 
 
POSLOVNIK SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 
Savjet za razvoj civilnoga društva kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske Poslovnikom Savjeta uređuje kriterije za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva, postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva, prava i obveze članova Savjeta, rad Savjeta (priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja) i radnih tijela Savjeta, te druga pitanja ustroja i rada Savjeta.
 
Rujan, 2012.
 
ZAKON O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 
Zaklada se osniva sa temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.
 
NN 173/2003
 
NACIONALNI PROGRAM REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE EUROPSKOJ UNIJI/ PROGRAM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREUZIMANJE I PROVEDBU PRAVNE STEČEVINE EUROPSKE UNIJE ZA 2012. GODINU
 
Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji predstavlja središnji dokument Vlade Republike Hrvatske u području europskih integracija iz godine u godinu. Prvi Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji Vlada Republike Hrvatske usvojila je za 2003.
 
Izradu Nacionalnog programa koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u suradnji sa svim nadležnim tijelima državne uprave, a usvaja ga Vlada Republike Hrvatske dok Hrvatski sabor prihvaća Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (Dodatak A- NPPEU).
 
Nacionalni program obuhvaća najvažnije teme na putu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i to: 
 • ispunjavanje politički uvjetovanih kriterija,
 • gospodarske prilagodbe,
 • sposobnost preuzimanja obveza iz članstva u Europskoj uniji
 • proračunska izdvajanja za provedbu obveza koje proizlaze iz integracijskog procesa. 
Od početka pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, Nacionalni program odražava i sve rezultate procesa pristupnih pregovora te obuhvaća sve one aktivnosti kao i reformske procese koje je potrebno poduzeti radi ispunjavanja mjerila za otvaranje poglavlja pregovora u kojima su ona utvrđena, kao i za ispunjavanje mjerila za zatvaranje poglavlja koja su u prethodnom razdoblju otvorena.
 
 
POSLOVNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
Poslovnikom Vlade RH uređuje se ustrojstvo i način rada i djelovanja Vlade Republike Hrvatske, posebice način sazivanja i održavanja njenih sjednica. Budući da Vlada o pitanjima iz svog djelokruga raspravlja i odlučuje upravo na sjednicama, Poslovnik predstavlja trenutni stupanj mogućnosti sudjelovanja javnosti, pa tako i organizacija civilnoga društva u procesu donošenja odluka. Posebno treba istaknuti da su posljednjih nekoliko godina predstavnici državne uprave i organizacija civilnoga društva zajednički sudjelovali u pripremama i izradi nacrta nekoliko propisa koji će unaprijediti djelovanje organizacija civilnoga društva.
 
NN 154/2011
 
Izmjene i dopune:
 
NN 121/2012
 
 
POSLOVNIK SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Ovim se Poslovnikom uređuje:
 • konstituiranje Sabora, početak obnašanja zastupničke dužnosti, mirovanje i prestanak mandata zastupnika,
 • ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika u Saboru,
 • prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Sabora,
 • prava i dužnosti te način rada Predsjedništva Sabora,
 • djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Sabora,
 • odnosi Sabora i Predsjednika Republike Hrvatske,
 • odnosi Sabora i Vlade Republike Hrvatske,
 • postupak donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Sabora,
 • postupak izbora i imenovanja, razrješenja i opoziva u Saboru,
 • poslovni red na sjednicama Sabora,
 • javnost u radu Sabora,
 • obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Sabora i vođenje tih poslova,
 • rad Sabora u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda. 
NN br. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08, 86/08. i 81/12
 
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika:
 
NN 113/2012