Godišnji plan natječaja jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za 2017. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/15), Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge ima obvezu objavljivanja Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Godišnji plan natječaja sadrži pregled svih natječaja zaprimljenih od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te su u njemu prikazani podaci o davatelju financijskih sredstava, nazivu javnog natječaja, okvirnom datumu raspisivanja natječaja, ukupnoj vrijednosti natječaja, okvirnom broju planiranih ugovora, vremenskom razdoblju ostvarivanja financijske podrške i, ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke. 
 
Informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi, uz naznaku datuma kada je plan ažuriran.

Godišnji plan natječaja županija
 
Godišnji plan natječaja gradova
 
Godišnji plan natječaja općina

Napomena: Godišnji planovi natječaja županija, gradova i općina ažurirani su 7. prosinca 2017. godine.