O projektu

I. POZADINA PROJEKTA

Izvješće o napretku EU-a iz 2016. godine navodi da je osnaženo civilno društvo ključna sastavnica svakog demokratskog društva i kao takvo treba biti priznato i tretirano od strane državnih institucija. Izvješće prepoznaje potrebu za boljem uključivanjem OCD-a u proces stvaranja politika, zakonodavni proces i rasprave, što bi za rezultat imalo konkretne aktivnosti, te konstruktivniju suradnju Vlade i nevladinih aktera. U prioritetnom području 5: "Jačanje institucionalnog okvira i prakse suradnje na Strategiji suradnje Vlade s civilnim društvom", Vlada Republike Makedonije (država korisnica) prepoznaje kao prioritet uspostavu savjetodavnog tijela za unapređenje suradnje, dijaloga i poticanje razvoja civilnog društva.

Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge (država članica) obavlja stručne poslove iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Ured provodi širok spektar aktivnosti, od suradnje u stvaranju i predlaganju novog normativnog okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, do praćenja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i suradnje sa Savjetom za razvoj civilnog društva. S obzirom na iskustvo države članice u spomenutom području, suradnja izgrađena u ovom projektu s državom korisnicom pružit će čvrste temelje za budući rad nadležnih institucija države korisnice, te pružiti osnovu za buduću primjenu i provedbu EU projekta u ovom području.

II. CILJ I SVRHA PROJEKTA

Opći cilj projekta je daljnja institucionalizacija strukturiranih mehanizama za suradnju Vlade i civilnog društva.

Svrha projekta je stvaranje poboljšanog okruženja za civilno društvo putem funkcionalnog Savjeta za suradnju Vlade i civilnog društva i pripreme novog Akcijskog plana (za razdoblje 2018.-2020.) za provedbu Strategije suradnje Vlade sa civilnim društvom.

III. AKTIVNOSTI PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI

Komponenta 1 - Podrška uspostavljanju funkcionalnog institucionalnog tijela (Savjeta) za dijalog i suradnju Vlade i civilnog društva

Aktivnosti:

• Revizija Odluke o osnivanju Savjeta za suradnju Vlade i civilnog društva te priprema preporuka / izmjena i dopuna za unaprijeđenje Odluke
• Priprema Poslovnika o radu Savjeta za suradnju Vlade i civilnog društva
• Priprema programa obuke i materijala za obuku te organiziranje radionica i treninga za prijenos znanja

Komponenta 2 - Osnažena suradnja između Vlade i civilnoga društva

Aktivnosti:

• Revizija Strategije suradnje Vlade s civilnim društvom (2012.-2017.)
• Priprema novog Akcijskog plana za razdoblje od 2018. do 2020. godine za provedbu Strategije suradnje Vlade s civilnim društvom s mogućim usredotočenjem na sekundarno zakonodavstvo i usklađivanje relevantnih propisa
• Priprema pisanih preporuka o postojećim nacrtima dokumenata vezanih za prioritetne mjere iz Strategije suradnje Vlade s civilnim društvom
• Priprema programa obuke i materijala za obuku te organiziranje radionica za prijenos znanja


Komponenta 3 - Promocija rada Savjeta i Akcijskog plana (2018. - 2020.) za Strategiju suradnje Vlade s civilnim društvom u javnosti

Aktivnosti:

• Podrška u organizaciji najmanje jednog događaja podizanja svijesti s ciljem promicanja rada Savjeta i Akcijskog plana (2018-2020) za Strategiju suradnje Vlade s civilnim društvom
• Podrška i pomoć državi korisnici u organizaciji približno 3 sastanka s već uspostavljenim mrežama OCD-a s ciljem komuniciranja i širenja stajališta i potreba, uključujući i povratnih informacija o ishodu / ostvarenim rezultatima na Savjetu za suradnju Vlade i civilnog društva
• Podrška i pomoć državi korisnici u organizaciji približno 3 sastanka s jedinicama lokalne samouprave, javnom upravom na središnjoj razini i OCD-ima s ciljem predstavljanja novog Akcijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine za provedbu Strategije suradnje Vlade sa civilnim društvom i djeljenje iskustva u pogledu suradnje s civilnim društvom

IV. RAZDOBLJE PROVEDBE I PROVEDBENI PARTNERI

Projekt se provodi u obliku Twinning Light ugovora između države korisnice i države članice kroz razmjenu iskustava, znanja i primjera dobre prakse. Razdoblje provedbe je osam mjeseci, a institucije koje sudjeluju u provedbi projekta su sljedeće:

Za državu korisnicu:

• Glavno tajništvo Vlade Republike Makedonije kao glavna institucija korisnika projekta Twinning Light
• Središnji odjel financiranja i ugovaranja (CFCD) Ministarstva financija kao Ugovaratelj

Za državu članicu:

• Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge kao tijelo nadležno za provedbu
• Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) kao tijelo državne uprave nadležno za administrativno i financijsko upravljanje
• Ministarstvo financija Republike Hrvatske kao institucija države članice koja osigurava kratkoročnog stručnjaka

V. PRORAČUN PROJEKTA

Projekt se provodi putem Twinning Light ugovora koji se procjenjuje na najviše 250.000 eura (od čega je 95% sredstava iz IPA fondova i 5% nacionalnog sufinanciranja).