Priručnik za primjenu Kodeksa

Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore projektima i programima udruga, kojega je Hrvatski sabor usvojio u veljači 2007., uređuju se osnovni standardi i načela postupanja tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske u postupku odobravanja financijske potpore iz sredstava državnoga proračuna udrugama za provedbu njihovih programa i projekata koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj. Svrha njegovog donošenja bila je učinkovitije korištenje raspoloživih resursa u društvu i racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz državnoga proračuna, prilikom dodjele sredstava udrugama za provedbu projekata i programa.

Međutim, nakon donošenja spomenutog Kodeksa, a slijedom rastućih primjedbi na moguće nedosljednosti kod dodjele financijskih potpora za projekte i programe udruga i ostalih organizacija civilnoga društva, te potencijalni sukob interesa, uočena je potreba izrade Priručnika za primjenu Kodeksa. Izrada Priručnika je jedna od važnih mjera Akcijskog plana suzbijanja korupcije te Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, ali i jedan od temelja za provedbu programa izobrazbe davatelja financijskih potpora na svim razinama, s posebnim naglaskom na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Nadamo se da će vam ovaj Priručnik kroz niz praktičnih uputa za primjenu Kodeksa omogućiti lakši početak rada ili unapređenje već postojećeg postupka dodjele financijskih potpora projektima i programima udruga odnosno ostalih organizacija civilnoga društva. Priručnik u pdf formatu preuzmite u nastavku.
 
 
Priručnik za primjenu Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore projektima i programima udruga