Proračun 2024.

Člankom 144. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisana je obveza objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava. Slijedom navedenog, a kako bi se osigurala transparentnost proračuna, Ured za udruge objavio je dokumentaciju vezanu za proračun za razdoblje 2024.-2026.

Kako bi se osiguralo ostvarenje načela transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje materijali vezani uz proračun i njegove izmjene objavljeni su u formatu pogodnom za daljnju obradu.


 

Informacije o trošenju sredstava Ureda za udruge


Siječanj 2024. godine

Veljača 2024. godine

Ožujak 2024. godine


Travanj 2024. godine