Strateški plan Ureda

Strateški plan Ureda Vlade RH za udruge

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Ured Vlade RH za udruge u lipnju 2012. godine izradio je Strateški plan za razdoblje 2013. - 2015., u sklopu zajedničkom Strateškog plana Vlade RH i svih Vladinih ureda.

Strateški plan Ureda Vlade RH za udruge 2013-2015 (str. 2-10)

Zakonom o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. uvedena je obveza izrade strateških planova za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije. Na temelju istih Ministarstvo financija izrađuje strategiju Vladinih programa za trogodišnje razdoblje koja sadrži:

  • ukupnu zajedničku viziju, strateški cilj i makroekonomski okvir,
  • glavna strateška područja djelovanja Vlade s postavljenim ciljevima, načinima ispunjavanja ciljeva i mjerama procjene rezultata, te
  • rang strateških prioriteta i vezu s organizacijskom i programskom klasifikacijom.

Strategija Vladinih programa 2013-2015

Ključni doprinos strateškog planiranja nije u samom postavljanju ciljeva i definiranju aktivnosti kojima se postižu, već i u postavljenom mehanizmu stalnog ocjenjivanja idemo li u željenom pravcu, trebamo li revidirati postavljene ciljeve, postoje li bolji i efikasniji načini njihova ispunjavanja. Ovaj mehanizam uspostavlja se utvrđivanjem pokazatelja uspješnosti koji su, kao objektivno mjerljivi i konkretni znakovi da je nešto učinjeno, postavljeni na način da omogućuju praćenje ostvarenja provedenih aktivnosti.

Ciljeve strategije Vladinih programa nemoguće je provesti bez izvora financiranja zbog čega je bilo važno povezati strateško i programsko planiranje. Strateškim planom definiraju se pravci djelovanja ministarstava i druga državna tijela, dok se proračunom definiraju programi, aktivnosti i projekti te osiguravaju sredstva potrebna za provedbu istih. Povezivanje strateškog i proračunskog planiranja zahtijevalo je velike promjene u strukturi državnog proračuna Republike Hrvatske, pa je revidirana i poboljšana programska klasifikacija.