Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2006. - 2011.

ŠTO JE NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2006. – 2011.?
 
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva je dokument koji daje osnovne smjernice koje se žele postići u petogodišnjem razdoblju kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav potpore razvoju civilnoga društva, te stvorilo poticajno okruženje za daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ova Strategija polazi od vrijednosnog utemeljenja odnosa države i civilnoga društva do osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj kao što su socijalna kohezija, sudionička demokracija, filantropija i volonterstvo te obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava, uz unaprjeđivanje zakonskog, financijskog, poreznog i institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnoga društva.
 
 
KAKO JE NASTALA NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA?
 
Izrada Strategije bila je najavljena već u nacrtu Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora usvojenog u siječnju 2001. godine, a prvu inicijativu za pripremu tog dokumenta potaknuo je Savjet za razvoj civilnoga društva 2002. godine. Proces izrade Strategije započela je osnivanjem Radne skupine Odlukom Vlade od 12. siječnja 2006. godine, a posebna vrijednost ovog dokumenta leži u činjenici da je u njegovoj izradi zajednički aktivno sudjelovalo preko šezdeset osoba iz organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, akademske zajednice i poslovnog sektora. Još preko tisuću osoba dalo je svoj doprinos konačnom sadržaju Strategije kroz javne rasprave.
 
 
ŠTO JE CILJ NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA?
 
Cilj je Strategije da se stvore uvjeti za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.
 
Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. možete preuzeti ovdje.
 
 
KAKO SE PROVODE CILJEVI NAVEDENI U STRATEGIJI?
 
Mjere koje će se provesti radi postizanja navedenih ciljeva, rokovi i nositelji njihove provedbe, razrađuju se nakon usvajanja Strategije u Operativnom planu provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Ured za udruge koordinator je provedbe mjera Operativnog plana, a formirano je i Povjerenstvo za praćenje provedbe Operativnog plana.
 
Godišnja izvješća o provedbi Operativnog plana u 2007., 2008., 2009. i 2010. nalaze se u nastavku:
 
 
 
 
 
 
IZRADA NOVE NACIONALNE STRATEGIJE STAVRANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2012.-2016.
 
Proces izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2012. – 2016. godine započeo je  Danima udruga 2011, pod nazivom Civilno društvo u hrvatskoj 2016. - vizija, strategija i akcija. Navedeno događanje održano je u svibnju ove godine u Puli u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH u suradnji s TACSO – uredom tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije. Dvjestotinjak sudionika i sudionica događanja zajednički su razvijali prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj kako bi pridonijeli nacrtu prijedloga Nacionalne strategije i akcijskog plana za razdoblje od 2012. do 2016. godine i to putem suvremene metode otvorenog prostora (eng. Open space technology) koja omogućuje grupno promišljanje složenih tema i postizanje značajnih rezultata u relativno kratkom vremenu.
 
Više informacija o Danima udruga 2011 možete saznati ovdje.
 
 
KAKO JE DALJE TEKAO PROCES IZRADE NOVE STRATEGIJE?
 
Nastavak procesa činila je rasprava o polazišnim osnovama za izradu nove Nacionalne strategije, održana u lipnju 2011. u prostorima Hrvatske zajednice tehničke kulture u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH. Rasprava je imala za cilj usuglasiti daljnje korake u izradi prijedloga, u dogovoru sa sudionicima Dana udruga, sudionicima izrade postojeće Nacionalne strategije, članovima Savjeta te ostalim zainteresiranima koji žele dati svoj doprinos izradi Nacionalne strategije za sljedećih pet godina. Na raspravi je sudjelovalo tridesetak sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva a raspravljalo se o strukturi i sadržaju nove Strategije te hodogramu aktivnosti i metodologiji rada s ciljem da se proces izrade Strategije učini što transparentnijim. Sudionici rasprave složili su se kako nova Nacionalna strategija, zajedno s pripadajućim Operativnim planom, treba činiti jedinstveni dokument, s revidiranom strukturom i jasno definiranim ciljevima, mjerama, rokovima, nositeljima i indikatorima uspješnosti provedbe te financijskim resursima u pogledu izvora sredstava za provedbu mjera. U pogledu metodologije rada i hodograma aktivnosti, dogovoreno je osnivanje jedne uže radne skupine, sastavljene od predstavnika organizacija civilnoga društva, tijela državne uprave, akademske zajednice, poslovnog sektora te lokalne i područne samouprave, čija bi zadaća bila oblikovanje prvog nacrta teksta te koordinacija manjih podskupina koje će raditi na pojedinim tematskim područjima.
 
 
PRVI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE
 
Prvi sastanak radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije održao se u srpnju 2011., u prostorijama Ureda za udruge. Na navedenom sastanku radna skupina trebala je postići dogovor o strukturi i sadržaju Strategije, usuglasiti metodologiju za izradu pojedinih poglavlja, hodogram aktivnosti, rokove te podjelu zaduženja. Na sastanku je istaknuto kako prilikom dizajniranja nove Nacionalne strategije treba uzeti u obzir vrijednosna polazišta i aktualna poglavlja važeće strategije, budući da je navedena izrađena kroz aktivno sudjelovanje i suradnju organizacija civilnog društva i raznih državnih tijela oko čije važnosti je svojedobno postignut konsenzus. Također, istaknuto je kako novi dokument treba biti sažet i jasan s vrlo konkretnim ciljevima, mjerama, aktivnostima te mjerljivim indikatorima. U cilju što bolje i kvalitetnije izrade nove Nacionalne strategije, Ured za udruge predložio je da se pojedini članovi radne skupine opredijele za koordinaciju pojedinih tema te oforme podskupine za pokrivanje tih tema. Valja naglasiti kako je cijeli postupak izrade nove Nacionalne strategije otvoren te na taj način osobe koje u njemu sudjeluju imaju mogućnost intervencije i doprinosa i temama za koje se nisu posebno opredijelili. Članovi radne skupine raspravljali su o mogućim glavnim područjima i razvrstavanju postojećih tema, nakon čega je dogovoren grubi kostur prvog nacrta Nacionalne strategije te su ad hoc nominirani voditelji i članovi radnih skupina.  Također, očekuju se sveukupna izvješća o provedbi aktualne Nacionalne strategije od tijela državne uprave što će omogućiti njezinu evaluaciju, koja će koristiti i pri izradi mjera nove Nacionalne strategije. Uz navedeno, radna skupina dogovorila se o izradi kratkog vodiča koji bi poslužio izradi nacrta nove Nacionalne strategije te kako bi novoj Strategiji trebalo dodati i obrazloženje odabira mjera i pojmovnik.
 
 
DRUGI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE
 
Nakon ljetne stanke, u rujnu 2011. održao se drugi sastanak radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije u prostorijama Ureda za udruge. Na sastanku je ukratko predstavljen plan evaluacije uspješnosti provedbe Nacionalne strategije za razdoblje od 2006.-2011., koja će se raditi na temelju godišnjih izvješća o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije. Evaluaciju će provoditi Ured za udruge u suradnji s Savjetom za razvoj civilnog društva i uz stručnu potporu pojedinih članova radne skupine, a zamišljena je kao participativna, interna evaluacija s fokusom na relevantnost definiranih ciljeva i mjera, izazove u provedbi te neposredne učinke.
Također, potvrđena  je struktura i sadržaj nove Nacionalne strategije koji su utvrđeni na prvom sastanku radne skupine, a podskupine su nadopunjene novim članovima koji su u međuvremenu iskazali svoj interes za sudjelovanjem.
 
 
Struktura nove Strategije s imenima koordinatora i članova pojedinih podskupina:
 
 
1.UVOD:        
→ vrijednosno utemeljenje strategije                                                
→ pristup realizaciji ciljeva
→ održivi razvoj
→ društvene vrijednosti civilnog društva

 


 

koordinatorica podskupine:  Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge
 
članovi podskupine:                     
Ivona Mendeš, Fakultet političkih znanosti
Vedran Horvat, Heinrich Böll Stiftung
Dražen Šimleša, Institut „Ivo Pilar“
Nives Miošić, GONG
Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije
Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti
Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 
Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 1 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina1/.
 
 
 
2. EVALUACIJA PROVEDBE STRATEGIJE U PRETHODNOM RAZDOBLJU

 

  
  
koordinatorica podskupine: Marina Lochert, Ured za udruge
 
članovi podskupine:  
Marina Škrabalo, MAP savjetovanja d.o.o.
Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge
 
 
 
3. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA POTPORU RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA:
→ normativni i institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva u djelovanju za opće dobro
→ sustav financiranja i potpore razvoju civilnoga društva iz javnih izvora RH (nacionalna i lokalna razina, uključujući i zaklade lokalnih zajednica) i fondova EU

 

 
 
koordinatorica podskupine: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge
 
članovi podskupine: 
Ivona Mendeš, Fakultet političkih znanosti
Lejla Šehić Relić, Volonterski centar Osijek
Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
Branka Kaselj, „Slagalica“ za razvoj lokalne zajednice
Sandra Pernar, GONG
Jelena Balabanić Mavrović, Udruga PET +
Boris Jurinić, Ministarstvo kulture
Kristina Bulešić Stanojević, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva 
Lara Baranašić, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva                     
Mirna Vlašić Feketija, Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku Uniju
                     
Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 3 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina3/.
 
 
4. CIVILNO DRUŠTVO I DEMOKRATSKA GRAĐANSKA KULTURA:
→sudjelovanje građana u oblikovanju javnih politika
→građanski odgoj i obrazovanje
→neprofitni mediji
→volonterstvo

 

              


 
koordinator podskupine: Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
 
članovi podskupine:                    
Milan Medić, LAS Vallis Colapis
Gordana Forčić, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
Svjetlana Kasunić, LAG Gorski Kotar
Lidija Pavić Rogošić, ODRAZ
Nikoleta Poljak, Volonterski centar Osijek
Sanja Cesar, CESI Centar za savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Nives Miošić, GONG
Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Sandra Pernar, GONG
Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
Emina Bužinkić, DOCUMENTA Centar za suočavanje s prošlošću
Mladenka Majerić, POPULI Organizacija za razvoj pojedinca i zajednice
Željana Buntić Pejaković, Udruga Cenzura Plus
Mirjana Matešić, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Vedrana Spajić Vrkaš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Nevenka Lončarić Jelačić, Agencija za odgoj i obrazovanje
 
Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 4 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina4/.
 
 
5. CIVILNO DRUŠTVO I DRUŠTVENA KOHEZIJA:
→ pružanje javnih (socijalnih usluga)
→ društveno (neprofitno) poduzetništvo
→ volonterstvo
→ umrežavanje

 

 
 
 
 
 
koordinator podskupine: Ante Martić, Ured za udruge
 
članovi podskupine:                    
Milan Medić, LAS Vallis Colapis
Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
Lejla Šehić Relić, Volonterski centar Osijek
Sonja Vukovic, Udruga za kreativni razvoj Slap
Teo Petričević, Autonomni centar ACT
Gordana Forčić, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Marina Škrabalo, MAP savjetovanja d.o.o.
Maja Stanojević Pokrovac, Hrvatska udruga poslodavaca
Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Andreja Rosandić, NESsT
 
Sve informacije o radu i aktivnostima podskupine 5 možete pronaći na: http://sites.google.com/site/podskupina5/.
 
 
6. CIVILNO DRUŠTVO I RAZVOJNI PROCESI (REGIONALNI RAZVOJ):
→ regionalni i ruralni razvoj
→ zakladništvo
→ filantropija
→ korištenje novih tehnologija i resursa

 

 
 
 
 
 
 
koordinator podskupine: Dražen Šimleša, Institut „Ivo Pilar“
 
članovi podskupine:                   

Milan Medić, LAS Vallis Colapis
Gordana Forčić, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Svjetlana Kasunić, LAG Gorski Kotar
Palma Miličević, Udruga IKS
Marina Koprivnjak, Hrvatska mreža za ruralni razvoj HMRR
Lidija Pavić Rogošić, ODRAZ
Maja Stanojević Pokrovac, Hrvatska udruga poslodavaca
Marina Škrabalo, MAP savjetovanja d.o.o.
Sofija Babić, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Mirjana Matešić, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
Kristina Bulešić Stanojević, Zaklada za poticanje partnerstva  i razvoja  civilnog društva
Lara Baranašić, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva                     
Darko Ciglar, Autonomni centar ACT
Branka Kaselj, „Slagalica“ za razvoj lokalne zajednice
Ivana Andrijašević, Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Marina Lochert,Ured za udruge
 
 
7. CIVILNO DRUŠTVO U KONTEKSTU MEĐUNARODNE SURADNJE I RAZVOJA:
→ međunarodna razvojna pomoć
→ umrežavanje EU/regija
→ građanska civilno/društvena diplomacija
→ ljudska sigurnost/sloboda kretanja

 

 
                       
 


koordinator podskupine: Tanja Ćorlija, Ministarstvo uprave
 
članovi podskupine:                    
Nikoleta Poljak, Volonterski centar Osijek
Gordana Obradović Dragašić, CESI Centar za savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Snježana Ivčić, Udruga koalicija u zdravstvu
Sofija Babić, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije
Sandra Pernar, GONG
Romana Kuzmanić Olujić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Mirna Vlašić Feketija, Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku Uniju
Ante Martić, Ured za udruge
  
Osim navedenog, dogovoreno je i da sve podskupine trebaju imati zajedničke početne pozicije u kontekstu pojmova i vrijednosti civilnog društva prije faze formuliranja pojedinih mjera nove Nacionalne strategije pa će se sukladno tome,  rad u podskupinama temeljiti na postavljanju nekoliko teza iz kojih će se potom formulirati ciljevi i mjere odnosno aktivnosti i nositelji. Sudionici sastanka složili su se oko pet pitanja na koja svaka podskupina treba dati odgovor prije nego što započne s konkretizacijom mjera:
  1. Koji su ključni problemi i naučene lekcije u strateškom području? Koji su prepoznati rizici u dosadašnjoj provedbi mjera Nacionalne strategije u tom području?
  2. Koji su mogući uzroci gore navedenih problema?
  3. U odnosu na definirane uzroke, koji bi bili ciljevi u narednom razdoblju?
  4. Koji su mogući načini rješavanja problema?
  5. Koji su glavni akteri u rješavanju problema? 
 
Također, svaka podskupina treba izraditi pojmovnik koji će obuhvatiti sve pojmove relevantne u području kojeg obrađuju. Pojmovnici svih podskupina biti će objedinjeni te će postati sastavni dio nove Nacionalne strategije.
 
O daljnjem tijeku izrade kao i svim aktivnostima vezanim za novu Nacionalnu strategiju nastavit ćemo vas izvještavati putem ove stranice.
 
Također, pozivamo sve zainteresirane da se uključe i pridonesu radu podskupina za izradu nove Strategije, šaljući  svoje prijedloge i ideje na strategija@uzuvrh.hr.