Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (NN 10/2021), Ured za udruge pristupio je izradi novog strateškog dokumenta za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Radna skupina sastoji se od predstavnika tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, te im je zadatak predložiti ciljeve i mjere Nacionalnog plana te aktivnosti Plana provedbe kojim će se detaljnije razraditi mjere u prvom trogodišnjem razdoblju.