Programi EU za razvoj civilnog društva

Decentralizirani sustav provedbe programa EU (eng. Decentralised Implementation System), u kojem su odgovornost i upravljanje programima/projektima preneseni na državu korisnika, uspostavljen je 2004. godine (za projekte u sklopu programa pretpristupne pomoći CARDS, kasnije PHARE i IPA). Za proces praćenja programa/projekata zaduženo je ukupno šest Sektorskih pododbora za praćenje (eng. Sectoral Monitoring Sub-Committee – SMSC) koji izvještavaju Zajednički odbor (eng. Joint Monitoring Committee  JMC), odgovoran za cjelokupni proces praćenja provedbe. U takvom sustavu, Delegacija Europske unije zadržala je ex-ante kontrolu (završno sa IPA 2009) uključujući sljedeće: 
 • odobravanje natječajne dokumentacije prije objave natječaja,
 • odobravanje članova Odbora za ocjenjivanje,
 • provjeravanje i odobravanje izvješća tijekom postupka ocjenjivanja pristiglih ponuda,
 • su-potpisivanje ugovora za financiranje od strane šefa Delegacije Europske unije,
 • odlučivanje o tijeku daljnje decentralizacije temeljem redovitog nadzora provedbe, decentraliziranih projekata i ukupnog funkcioniranja sustava provedbe.

Institucije u decentraliziranom procesu provedbe projekata EU
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) nadležno je za sveukupnu koordinaciju, a osobito poslove pripreme, nadzora i ocjenjivanja programa Europske unije. Odjel za koordinaciju programa jačanja institucionalne sposobnosti obavlja stručne i administrativne poslove vezane za korištenje programa EU u području ispunjavanja političkih kriterija za članstvo u EU, razvoja civilnog društva, pravosuđa i temeljnih prava, slobode i sigurnosti, unutarnjih poslova koordinaciju pripreme prijedloga projekata sukladno odobrenim strategijama i prioritetima iz pristupnog i postpristupnog procesa, nadzor nad provedbom i evaluacijom projekata, usklađivanje s programima i projektima koji se financiraju iz drugih izvora pomoći; obavlja poslove koordinacije i suradnju s tijelima državne uprave, koordinacije pripreme prijelaznog instrumenta pomoći (eng. Transition Facility), pruža podršku programskim aktivnostima za tehničku pomoć za europske strukturne instrumente za Republiku Hrvatsku, promovira i koordinira horizontalna pitanja tehničke pomoći na nacionalnoj razini te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 
U veljači 2006. godine odlukom Europske komisije o prijenosu ovlasti za upravljanje programima PHARE i CARDS, a kasnije i IPA (razdoblje 2007.-2013., za komponente I i III programa IPA), dobivanjem akreditacije Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija (SJFU) postaje provedbena agencija (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije – SAFU, osnovana 2007.) te ima isključivu odgovornost nad plaćanjem, računovodstvom, ugovaranjem, arhiviranjem i financijskim izvještavanjem vezano za postupak i provedbu nabave usluga, roba i radova. SAFU delegira tehničku provedbu resornim ministarstvima, odnosno relevantnim tijelima državne uprave u sustavu upravljanja sredstvima iz EU fondova. Voditelji programa (VP) i Jedinice za provedbu projekata (JPP) u svakom tijelu državne uprave odgovorne su SAFU-u.
 
Voditelj programa je dužnosnik državne uprave (u nadležnom ministarstvu/uredu Vlade RH/agenciji) odgovoran za tehničku provedbu projekata u slučaju gdje je SAFU odgovorna za administrativnu i financijsku provedbu navedenih projekata. Voditelj programa za sektor civilnog društva je ujedno ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Jedinica za provedbu projekata Ureda za udruge
Jedinica za provedbu projekata, odnosno JPP (eng. Project Implementation Unit  PIU) je tijelo ustrojeno unutar tijela državne uprave (nadležnog ministarstva/agencije), a odgovorno je Voditelju programa pri tehničkoj provedbi decentraliziranih projekata koji spadaju u njegovu nadležnost.
SAFU je dio svojih odgovornosti prenio na JPP, a podjela dužnosti definirana je Operativnim sporazumom (eng. Inter-institutional Operational Agreement). Sporazum su potpisali čelnik SAFU i ravnatelj Ureda za udruge. Ured za udruge djeluje kao Jedinica za provedbu projekata (JPP) u okviru pretpristupne pomoći Europske unije za sektor civilnoga društva.

Zaduženja JPP-a su: 
 • provodi proces programiranja shema bespovratne pomoći,
 • priprema Upute za podnositelje projektnih prijedloga,
 • predlaže članove Odbora za ocjenjivanje,
 • sastavlja monitoring izvješća za SAFU, Sektorski pododbor i Zajednički odbor za praćenje,
 • prati uspješnost provedbe svih projekata i programa EU u svojoj nadležnosti putem terenskih posjeta i redovnog izvještavanja korisnika sredstava,
 • na temelju prikupljenih podataka priprema izvješća za SAFU i MRRFEU u svrhu praćenja provedbe na različitim razinama.
 • ovjerava zahtjeve za plaćanje korisnika EU projekata (sektor civilnog društva)
 • temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09, članak 102. stavak 6), ovjerava stranice ugovora korisnicima projekata financiranih sredstvima EU, te prikuplja pojedinačna izvješća o ostvarenim oslobođenjima od PDV-a, koje potom dostavlja Poreznoj upravi Ministarstva financija do kraja obračunskog razdoblja svake godine

U sklopu decentraliziranog sustava provedbe, JPP Ureda je sudjelovala ili još sudjeluje u upravljanju nekoliko projekata u različitim fazama provedbe:

 • CARDS 2003 – Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga – tehnička  pomoć
 • CARDS 2003/2004 – Dobro upravljanje i vladavina prava – program dodjele bespovratnih sredstava
 • CARDS 2004 – Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja – program dodjele bespovratnih sredstava
 • CARDS 2004 – Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora – program dodjele bespovratnih sredstava
 • CARDS 2004 – Tehnička pomoć upravljanju financijskim potporama – Hrvatska – tehnička pomoć 
 • PHARE 2005  – Jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske – tehnička pomoć
 • PHARE 2006  – Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za praćenje i vrednovanje projekata udruga financiranih u sklopu programa IPA – tehnička pomoć
 • PHARE 2006 – Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu – programi dodjele bespovratnih sredstava za područja: Demokratizacija i ljudska prava; Zaštita okoliša; Mladi 
 • IPA 2008 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe Acquisa programi dodjele bespovratnih sredstava za područja: Borba protiv korupcije, prava na dostupnost informacija i otvorenosti, odgovornosti javnih administrativnih institucija; Anti-diskriminacijske strategije i usklađivanja s Pravnom stečevinom EU; Održivo upravljanje prirodnim izvorima i regionalni održivi razvoj u urbanim i ruralnim područjima
 • IPA 2009 – Jačanje održivosti i razvoj organizacija civilnog društva kao pro-aktivnih društvenih dionika pri provedbi pravne stečevine EU – programi dodjele bespovratnih sredstava u područjima: Programi pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi; Praćenje i zagovaranje na području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održvog povratka prognanika u područjima od posebne državne skrbi
 • IPA 2010 – Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi i praćenju provedbe javnih politika i politika vezanih uz pravnu stečevinu – programi dodjele bespovratnih sredstava za područja: Razvoj, provedba, promicanje i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša; Prevencija nasilja među mladima i djecom i njegovanje volonterstva među mladima; Praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije; Promicanje i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju
 • IPA 2011 – Provođenje procjene projektnih prijedloga u sklopu IPA 2011 natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za civilno društvo temeljem ujednačenih kriterija za procjenu – tehnička pomoć, okvirni ugovor  
 • IPA 2011 – Aktivno civilno društvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU – programi dodjele bespovratnih sredstava iz područja transparentnosti javne uprave i zaštite okoliša
 • IPA 2012 – Organizacije civilnoga društva – Mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje EU standarda – programi dodjele bespovratnih sredstava iz područja borbe protiv korupcije; ljudskih prava; filantropije
 • IPA IV – Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva; Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine; Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i društvene kohezije – programi dodjele bespovratnih sredstava
 • Europski socijalni fond – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga; Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj – programi dodjele bespovratnih sredstava;
 • Europski socijalni fond + (ESF + )
 
Ured za udruge je ujedno i nositelj provedbe Programa Unije Europa za građane i Kontakt točka tog programa u Hrvatskoj.