IPA 2009

IPA 2009 "Jačanje održivosti i razvoj organizacija civilnog društva kao pro-aktivnih društvenih dionika pri provedbi pravne stečevine EU" (I komponenta IPA – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija)

U sklopu pripreme natječajne dokumentacije i slijedom dobre prakse konzultacija sa predstavnicima civilnog sektora, u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva i predstavnicima OCD-a identificirana su dva prioritetna područja u koja se usmjeravaju financijska sredstva u sklopu projekta: jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje i zagovaranje na području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održivog povratka izbjeglica na područjima od posebne državne skrbi; te jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje inovativnih programa pružanja socijalnih usluga na područjima od posebne državne skrbi. Ukupni iznos raspoloživih financijskih sredstava osiguranih ovim projektom je 2.812.500,00 EUR.

Slijedom dobre prakse informiranja i educiranja potencijalnih prijavitelja u sklopu provedbe programa EU za sektor civilnog društva Ured za udruge je u suradnji sa TACSO organizirao regionalne radionice u Zagrebu (14. srpnja 2010.), Splitu (19. srpnja 2010.) i Osijeku (21. srpnja 2010.). 

U okviru ovog projekta provedena su dva programa dodjele bespovratnih sredstava i jedan projekt tehničke pomoći:

o    Jačanje kapaciteta OCD za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi   Infografika s rezultatima
 
o    Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i zagovaranje na području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održivog povratka prognanika u područjima od posebne državne skrbi Infografika s rezultatima

o    Jačanje kapaciteta Ureda VRH za udruge s ciljem jačanja učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u suzbijanju korupcije – tehnička pomoć

 

Dokumenti