Europski socijalni fond (ESF)

Slika /slike/logo, vizuali i sl/ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2.jpg

Europski socijalni fond (ESF), kao jedan od strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (EU), jedan je od važnijih izvora financiranja za organizacije civilnoga društva.
 
Uz doprinos gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji ESF je glavni financijski instrument EU za ulaganje u ljude. Fondom se povećavaju mogućnosti zapošljavanja europskih građana, promiče bolje obrazovanje te poboljšava situacija najugroženijih osoba na rubu siromaštva. Glavni tematski ciljevi ESF-a su: poticanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva, ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te povećavanje sposobnosti institucija i učinkovitosti javne uprave.

Europski socijalni fond se u Hrvatskoj provodi u okviru dva programska razdoblja: 2014. – 2020. i 2007. – 2013. Prije programskog razdoblja 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda u Hrvatskoj provodila se 4. komponenta IPA programa pod nazivom „Razvoj ljudskih potencijala“.

Europska komisija je 18. prosinca 2014. usvojila Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći ulagati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.


Programsko razdoblje 2014. - 2020.

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/201423/2015129/2015, 15/2017 i 18/2017), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., unutar Prioritetne osi 4. "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja 11.ii "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini", specifični cilj 11.ii.1 "Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja".


Ured za udruge pritom obavlja funkcije kao Posredničko tijelo razine 1, sukladno odredbama članka 7. navedene Uredbe: planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.

Institucionalni okvir za upravljanje ESF-om određen je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 92/2014).

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, nakon postupka procjene usklađenosti koji je proveden u razdoblju od 23. veljače 2016. godine do 13. svibnja 2016. godine, davanjem pozitivnog (bezuvjetnog) mišljenja, potvrdila je 18. svibnja 2016. godine kako je sustav upravljanja i kontrola Europskim socijalnim fondom usklađen s relevantnim propisima Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020., odnosno akreditiran za upravljanje ESF-om.
Temeljem ovog bezuvjetnog Izvješća, 19. svibnja 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o određivanju Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje.

Ured za udruge je sudjelovao u procesu programiranja prioriteta ulaganja iz ESF-a, odnosno iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru kojeg su za projekte organizacija civilnoga društva na raspolaganju sredstva iz prioriteta "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", "Socijalno uključivanje", "Obrazovanje i cjeloživotno učenje" te "Dobro upravljanje".
 

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva
 

Korisne poveznice:

Indikativni godišnji plan objave operacija/projekata – ESF

Upravljanje ESF-om u Hrvatskoj
ESF u Hrvatskoj 
Više informacija o Europskom socijalnom fondu 2014.-2020.
Europska baza projekata financiranih iz ESF-a
Vodič za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova

Upute Upravljačkog tijela vezane uz izvanredne okolnosti uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Upute za prijavitelje i korisnike OP ULJP 2014.-2020. o provedbi horizontalnih načela