Europski socijalni fond (ESF)

Europski socijalni fond (ESF), kao jedan od strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (EU), jedan je od važnijih izvora financiranja za organizacije civilnoga društva.
 
Uz doprinos gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji ESF je glavni financijski instrument EU za ulaganje u ljude. Fondom se povećavaju mogućnosti zapošljavanja europskih građana, promiče bolje obrazovanje te poboljšava situacija najugroženijih osoba na rubu siromaštva. Glavni tematski ciljevi ESF-a su: poticanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva, ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te povećavanje sposobnosti institucija i učinkovitosti javne uprave.

Europski socijalni fond se u Hrvatskoj provodi u okviru dva programska razdoblja: 2014. – 2020. i 2007. – 2013. Prije programskog razdoblja 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda u Hrvatskoj provodila se 4. komponenta IPA programa pod nazivom „Razvoj ljudskih potencijala“.
 

Programsko razdoblje 2014. - 2020.

Europska komisija je 18. prosinca 2014. usvojila Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći ulagati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/201423/2015129/2015, 15/2017 i 18/2017), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., unutar Prioritetne osi 4. "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja 11.ii "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini", specifični cilj 11.ii.1 "Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja".
Ured za udruge pritom obavlja funkcije kao Posredničko tijelo razine 1, sukladno odredbama članka 7. navedene Uredbe: planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.

Institucionalni okvir za upravljanje ESF-om određen je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 92/2014).

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, nakon postupka procjene usklađenosti koji je proveden u razdoblju od 23. veljače 2016. godine do 13. svibnja 2016. godine, davanjem pozitivnog (bezuvjetnog) mišljenja, potvrdila je 18. svibnja 2016. godine kako je sustav upravljanja i kontrola Europskim socijalnim fondom usklađen s relevantnim propisima Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020., odnosno akreditiran za upravljanje ESF-om.
Temeljem ovog bezuvjetnog Izvješća, 19. svibnja 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o određivanju Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje.

Ured za udruge je sudjelovao u procesu programiranja prioriteta ulaganja iz ESF-a, odnosno iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru kojeg su za projekte organizacija civilnoga društva na raspolaganju sredstva iz prioriteta "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", "Socijalno uključivanje", "Obrazovanje i cjeloživotno učenje" te "Dobro upravljanje".

Shematski prikaz tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.:Održane konzultacije o natječajima za OCD u okviru Europskog socijalnog fonda


Ured za udruge postao je korisnik sredstava tehničke pomoći iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva

Programi dodjele bespovratnih sredstava:

 • Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa
Opći cilj: osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj
Specifični ciljevi:
 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa
 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa33 te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Odluka o financiranju projekata

Druga Odluka o financiranju projekata

Odluka o dopuni druge Odluke o financiranju projekata

Popis ugovorenih projekata
 
 • Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Opći cilj: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice
Specifični ciljevi:
 1. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama
 2. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Odluka o financiranju projekata;  Popis ugovorenih projekata

Druga odluka o financiranju projekata
 
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
Opći cilj: stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Specifični ciljevi:
 1. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela;
 2. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje
 
 • Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Opći ciljpovećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.
 
Specifični ciljevi:
 1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
 2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
 3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje
 
 • Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Opći cilj: unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi:
 1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
 2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
 3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
 5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

Poziv na dostavu projektnih prijedloga


Korisne poveznice:

Indikativni godišnji plan objave operacija/projekata – ESF
Upravljanje ESF-om u Hrvatskoj
ESF u Hrvatskoj 
Više informacija o Europskom socijalnom fondu 2014.-2020.
Europska baza projekata financiranih iz ESF-a
Vodič za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

Dokumenti