Programsko razdoblje 2007. - 2013.

Nadležnosti Ureda za udruge u upravljanju operacijama iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. određene su Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata EU u RH (NN 78/2012), i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH (NN 97/2012).

Ured za udruge, kao tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. (OP RLJP), odnosno za provedbu operacija iz "malog" Europskog socijalnog fonda (ESF-a), je 21. srpnja 2014. objavio dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga (natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a) te 29. prosinca 2014. ugovorio provedbu projekata iz oba poziva u okviru Prioritetne osi 5, mjere 5.2 "Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj" OP RLJP:

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
Organizacije civilnoga društva (u daljnjem tekstu: OCD-i) predvodnice su u inoviranju socijalnih programa, mobiliziranju dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba te su prepoznate u svojoj ulozi zagovornika prava socijalno osjetljivih skupina te kao pružatelji socijalnih usluga i kao katalizatori zapošljavanja i socijalne kohezije na lokalnim razinama. S obzirom na značaj OCD-a u procesima reforme kroz koje sustav socijalne skrbi prolazi posljednjih nekoliko godina, posebno procese decentralizacije i deinstitucionalizacije usluga za koje država nema dovoljno ljudskih resursa kao i potrebu olakšavanja integracije postojećih socijalnih usluga u širem smislu, ovim pozivom na dostavu projektnih prijedloga, vrijednosti 21.181.209,54 kuna, željelo se povećati učinkovitost i sposobnost OCD u pružanju socijalnih usluga. Specifično, cilj je bio unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. 
U okviru ovog Poziva 31 projektni prijedlog odabran je za financiranje. U razdoblju od 12 do 14 mjeseci, od 29. prosinca 2014. projekti se provode u svim županijama te dugoročno doprinose decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih usluga te razvoju usluga u lokalnoj zajednici. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 20.589.968,48 kuna, od čega je 20.549.181,55 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 97,02% ukupno raspoloživih bespovratnih sredstava iz ovog Poziva. 

Popis ugovorenih projekata.

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnoga društva za lokalni razvoj
Pozivom vrijednim 8.017.732,32 kuna se željelo jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima te jačati njihove kapacitete za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).
Odabranih 40 projektnih prijedloga iz ovog Poziva provodi se od 29. prosinca 2014. na području 17 županija, u razdoblju od 9 do 12 mjeseci. Provedbom projekata pridonosi se većoj regionalnoj ujednačenosti distribucije i financiranja rada organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 8.017.786,42 kuna, od čega je 8.014.018,98 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 99,95% ukupno raspoloživih bespovratnih sredstava iz ovog Poziva.