IPA 2010

IPA 2010 "Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi i praćenju provedbe javnih politika i politika vezanih uz pravnu stečevinu" (IPA I. komponenta – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija)

Nakon procesa planiranja i definiranja prioriteta za financijsku godinu 2010. koje je provedeno u konzultacijama sa Savjetom za razvoj civilnog društva, identificirana su sljedeća prioritetna područja: praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije; prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, promicanje i praćenje provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju; razvoj, provedbu, promicanje i praćenje provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša.

Ured za udruge Vlade RH u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za do sada objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH pratio je kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje uključujući i pružanje tehničke podrške.
 
Opći cilj projekta bilo je daljnje unaprjeđenje i učvršćivanje suradnje između javnog sektora i organizacija civilnog društva u provedbi politika u području:

- promicanja načela jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije
- suzbijanja korupcije
- prevencije nasilja među djecom i mladima te promicanja volonterstva
- politike u području održivog razvoja i zaštite okoliša.

Svrha projekta bila je osnaživanje utjecaja hrvatskih OCD-a kroz uključivanje u provedbu politika u sva četiri područja uz daljnju nadogradnju i razvoj civilnog dijaloga, kao i snažnijeg aktiviranja civilnog sektora radi ostvarenja političkih kriterija za članstvo u EU. U sklopu projekta provedena su četiri programa dodjele bespovratnih sredstava:

 
o   Potpora doprinosu OCD-a u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša Infografika s rezultatima
 
 
o   Potpora naporima OCD-a za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije   Infografika s rezultatima

o   Potpora OCD-ima u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju Infografika s rezultatima

 

 

Dokumenti