Proračun 2023.

Novim Zakonom o proračunu (NN 144/21) člankom 144. propisana je obveza objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava. Slijedom navedenog, a kako bi se osigurala transparentnost proračuna, Ured za udruge objavio je dokumentaciju vezanu za proračun za razdoblje 2023-2025.

Kako bi se osiguralo ostvarenje načela transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje materijali vezani uz proračun i njegove izmjene objavljeni su u formatu pogodnom za daljnju obradu.