Hrvatski

IZDANJA UREDA ZA UDRUGE

Publikacije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske: 20 godina suradnje i partnerstva

Ova publikacija daje pregled dvadeset godina suradnje i partnerstva Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske s tijelima državne uprave i organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ured za udruge od svog osnutka 1998. godine djeluje na uspostavljanju povjerenja i izgradnji dijaloga između Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva. Publikacija osim navođenja glavnih događanja, aktivnosti, programa i smjerova razvoja Ureda za udruge u proteklih dvadeset godina, nudi i pregršt osobnih razmišljanja i osvrta na djelovanje Ureda i razvoj civilnoga društva u proteklom razdoblju od strane bivših predstojnika odnosno ravnatelja Ureda, nekadašnjih zaposlenika, članova savjetodavnih tijela i radnih skupina koje Ured koordinira, pa sve do suradnika u tijelima državne uprave, akademske zajednice, aktivista i predstavnika organizacija civilnoga društva.
 
Urednice: Anita Prša, Milana Romić, Maja Tomičić i Andreja Vidović
ISBN: 978-953-7752-08-8
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2018.

---------------------------------------------------------
Iskustva organizacija civilnoga društva u provedbi projekata Europskog socijalnog fonda – Informativna brošura o projektima financiranim u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske - Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

U publikaciji su predstavljeni uspješno provedeni projekti, s osvrtom organizacija civilnoga društva koje su ih provodile na najveće izazove u provedbi projekata te na njihovo viđenje doprinosa projekata pozitivnim promjenama i učincima projekata na zajednicu, odnosno na društvo u cjelini.

                                                  ISBN: 978-953-7752-07-1
                                                  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Vodič za osnivanje udruge

Radi preglednosti i jednostavnijeg poduzimanja pojedinih koraka pri osnivanju udruge, u ovom su Vodiču istaknute ključne odredbe Zakona o udrugama i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH vezane uz postupak osnivanja i registracije udruga, a dodatno su naglašene odredbe koje su novina u odnosu na Zakon o udrugama koji je bio na snazi do 1. listopada 2014. godine.

  ISBN: 978-953-7885-08-3
                                                    Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj                                                            civilnoga društva, Zagreb, 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------
Programski vodič – Europa za građane 2007. -2013.

Programski vodič pomoć je potencijalnim podnositeljima projektnih prijedloga iz Hrvatske pri osmišljavanju i definiranju projekata za prijavu na program Europa za građane.

ISBN: 978-953-95792-6-3
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, 2008.
ISBN: 978-953-95792-6-3 (Drugo izmijenjeno i prošireno izdanje)
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, 2009.------------------------------------------------------------
Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Smjernice je prihvatilo Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na sjednici održanoj 27. srpnja 2010. kao podlogu za izobrazbu koordinatora za savjetovanje u tijelima državne uprave.

Urednica: Vesna Lendić Kasalo
ISBN: 978-953-7752-01-9
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2012.

-----------------------------------------------------------
Priručnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Priručnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nastao je u sklopu IPA 2009 projekta „Jačanje kapaciteta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske radi izgradnje učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnoga društva u borbi protiv korupcije“. U prvom dijelu priručnika razjašnjena su načela savjetovanja, drugi dio posvećen je postupku savjetovanja, dok je treći dio namijenjen postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj razini.

ISBN: 978-953-7752-03-3
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2012.
-----------------------------------------------------------
Europski socijalni fond i podrška udrugama

Publikacija opisuje podršku Europskog socijalnog fonda (ESF) udrugama. Informacije u ovoj publikaciji obuhvaćaju razdoblja od 2000. do 2006. te od 2007. do 2013., zaključno do 2009. godine. ESF je bio otvoren za tadašnjih 15 država članica EU. Dodatni su programi započeti 2004. kako bi se mogli zadovoljiti prioriteti 10 novih država članica.
Naslov izvornika: The European Social Fund and its Support to NGOs

ISBN: 978-953-7752-04-0
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Program “Europa za građane” u Hrvatskoj: Prve tri godine

Ovom publikacijom Ured za udruge, u svojstvu Kontakt točke programa Europa za građane, obilježio je tri godine sudjelovanja Republike Hrvatske u provedbi tog programa Europske unije. Publikacija sadrži sažeti prikaz projekata organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne i područne samouprave iz Hrvatske koji su ostvarili financijsku potporu u sklopu programa Europa za građane.

ISBN: 978-953-7752-02-6
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2010.

---------------------------------------------------------------
Europski fondovi za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj: zbornik uspješno provedenih projekata financiranih sredstvima Europske unije

Publikacija je zbornik projekata i pokriva širok spektar područja i tema važnih u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a odnose se na pitanja demokratizacije i zaštite ljudskih prava, zaštite okoliša i održivog razvoja, pružanja socijalnih usluga te sudjelovanja mladih (CARDS 2003/2004 „Dobro upravljanje i vladavina prava“, CARDS 2004 „Pružanje socijalnih usluga neprofitnog sektora“ i „Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja“ te Phare 2006 „Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područja: demokratizacija i ljudska prava, zaštita okoliša i mladi“).

Urednica: Marina Buza-Vidas
                                                 ISBN: 978-953-7752-00-2
                                                 Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2010.
---------------------------------------------------------------
Kako uspostaviti djelotvoran dijalog između EU-a i organizacija civilnog društva

Prvi dio publikacije sadrži preporuke donositeljima odluka za provedbu djelotvornog dijaloga s mrežama civilnoga društva, a drugi dio preporuke organizacijama civilnoga društva kako bi bile transparentni i pouzdani partneri.
Naslov izvornika: How to establish an effective dialogue between the EU and civil society organisations

                                                ISBN: 978-953-95792-9-4
                                                Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2010.-----------------------------------------------------------

Priručnik za primjenu Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, kojeg je Hrvatski sabor usvojio u veljači 2007., uređuju se osnovni standardi i načela postupanja tijela državne uprave i ureda Vlade RH u postupku odobravanja financijskih sredstava iz sredstava državnoga proračuna udrugama za provedbu programa i projekata koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro. Svrha njegovog donošenja bila je učinkovitije korištenje raspoloživih resursa u društvu i racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz državnoga proračuna, prilikom dodjele sredstava udrugama za provedbu projekata i programa. Nakon donošenja Kodeksa, a slijedom rastućih primjedbi na moguće nedosljednosti kod dodjele financijskih sredstava za projekte i programe udruga i ostalih organizacija civilnoga društva, te potencijalni sukob interesa, uočena je potreba izrade Priručnika za primjenu Kodeksa.

Urednice: Marija Boltek i Vesna Lendić Kasalo
ISBN: 978-953-99657-9-0
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zagreb, 2008.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Suradnja države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa: Pregled dobre europske prakse
Autor: Dragan Golubović
Sudjelovanje organizacija civilnog društva u zakonodavnom procesu u Republici Hrvatskoj: Analiza stanja, problemi i preporuke
Autorica: Ariana Vela

Publikacija razmatra različite mehanizme suradnje tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa (savjetovanje i aktivno dioništvo).

ISBN: 978-953-95792-3-2
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2008.
---------------------------------------------------------------

Civilni dijalog

Hrvatsko izdanje istraživanja Civil dialogue: making it work better autora Elodie Fazi i Jeremy Smith Ured za udruge objavio je 2007. godine. Ova studija nastoji istražiti dobre i loše prakse civilnoga dijaloga o pitanjima vezanim uz Europsku uniju te time dati zajednički doprinos aktualnoj raspravi o civilnom dijalogu. Imajući u vidu oskudnost domaće literature na ovom području, publikacija pridonosi nalaženju rješenja za izazove koji stoje na putu jačanju kulture dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Naslov izvornika: Civil dialogue: making it work better
ISBN: 978-953-95792-2-5
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2007.Strategije

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine i Operativni plan provedbe

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva daje osnovne smjernice koje se žele postići u petogodišnjem razdoblju kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav potpore razvoju
civilnoga društva, te stvorilo poticajno okruženje za daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

ISBN 978-953-95792-0-1 (hrvatska verzija)
ISBN: 978-953-95792-1-8 (engleska verzija)
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2006.Bijela knjiga o Europskoj komunikacijskoj politici

CIVICUS-ov indeks civilnog društva u Hrvatskoj

Civilno društvo.hr

Civilno društvo u Hrvatskoj, CERANEO 2008

Darivati bez oporezivanja

Društveni kapital u Hrvatskoj

Europska socijalna povelja

Europski fondovi za organizacije civilnoga društva u razdoblju 2014. - 2020.

Gospodarske djelatnosti NPO

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj 1997.-2012., Ceraneo 2013.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2009. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2011. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2012. godini

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u 2007. i 2008. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u 2009. i 2010. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge u 2011. i 2012. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge u 2013. i 2014. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge u 2015.

Javno mnijenje Hrvatske - Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007.

Javno mnijenje - Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006.

Kako komunicirati s lokalnim medijima: Vodič za udruge i inicijative građana

Kako pokrenuti lokalne izvore potpore: Vodič za udruge i inicijative građana

Kako registrirati udrugu u RH  

Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Komparativna analiza europskih pravnih sustava i prakse glede volontiranja

Mali ulozi, velike promjene – Nekoliko uspješnih projekata u lokalnim zajednicama

Moram, mogu i hoću - Računovodstvo malih udruga

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. - 2016.

Obveza fiskalizacije

Pet prikaza slučajeva

Platforma europskih socijalnih organizacija civilnog društva, CERANEO, 2003.

Pokreni se - Iskustva održivog socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj

Pokretanje potencijala zajednice

Pokretanje zajednice: kako uključiti građane na lokalnoj razini

Porezni priručnik za udruge

Poticanje razvoja civilnog društva: Rezultati Programa potpore hrvatskim nevladinim organizacijama (CroNGO), 2001.-2004.

Pravni sustav suradnje NGO

Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj

Pravo na slobodu udruživanja prema europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pregled poreznih zakona 1

Pregled poreznih zakona 2

Pregled poreznih zakona 3

Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj (2. izdanje)

Priprema, pozor… - Početak putovanja cestom samofinanciranja - 5 prikaza slučajeva

Priručnik o pravnom, poreznom i carinskom sustavu za nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj

Priručnik za upravljanje nevladinim organizacijama, uz dodatak -Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj

Procjena stanja razvoja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

Udruge u očima javnosti – istraživanje javnog mnijenja s osvrtima

Udruge u Republici Hrvatskoj

Umijeće doniranja: praktični naputci i alati za donatore

Upitnik za procjenu organizacijskih kapaciteta – Vodič za izradu organizacijskih kapaciteta

Vodič kroz fondove Europske unije – pristup najvećem europskom donatoru

Vodič za trenerske i konzultantske usluge neprofitnim organizacijama

Zaklade i filantropija u Hrvatskoj - Istraživanje i izvještaj sastavljeni u sklopu AED CroNGO

Zakonski i regulacijski okvir za samofinanciranje organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

Zašto (ne) volontiramo? – Stavovi javnosti o volonterstvu

Civilni dijalog

Hrvatsko izdanje istraživanja Civil dialogue: making it work better autora Elodie Fazi i Jeremy Smith Ured za udruge objavio je 2007. godine. Ova studija nastoji istražiti dobre i loše prakse civilnoga dijaloga o pitanjima vezanim uz Europsku uniju te time dati zajednički doprinos aktualnoj raspravi o civilnom dijalogu. Imajući u vidu oskudnost domaće literature na ovom području, publikacija pridonosi nalaženju rješenja za izazove koji stoje na putu jačanju kulture dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Naslov izvornika: Civil dialogue: making it work better
ISBN: 978-953-95792-2-5
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2007.