Savjet za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/logo, vizuali i sl/Savjet za razvoj CD.jpg
Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva na provođenju akata strateškog planiranja za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, akata strateškog planiranja Vlade i ostalih akata strateškog planiranja, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj.

Zadaće Savjeta su:
 
 • sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj i djelovanje civilnoga društva i međusektorsku suradnju
 • sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja udruga i drugih organizacija civilnoga društva u raspravama o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali i na europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom
 • suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih javnih tijela o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva
 • sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje fondova Europske unije i drugih međunarodnih financijskih instrumenata i mehanizama koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na temelju učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva
 • izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima akata strateškog planiranja za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, akata strateškog planiranja Vlade i ostalim aktima strateškog planiranja
 • suradnja s hrvatskim predstavnicima udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u formuliranju stajališta civilnoga društva na razini Europske unije
 • kandidiranje i izbor predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti.

Tijela državne uprave i uredi Vlade obvezni su, putem Ureda za udruge, dostavljati Savjetu cjelovite informacije o odlukama o financiranju udruga i drugih organizacija civilnoga društva za prethodnu proračunsku godinu.
U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati stalne i povremene radne skupine.
Savjet jednom godišnje podnosi Vladi izvješće o svome radu.

Savjet ima 37 članova, i to:
 • 17 predstavnika tijela javne vlasti - nadležnih tijela državne uprave, ureda Vlade i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 • 14 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz različitih područja djelovanja
 • tri predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca i
 • tri predstavnika nacionalnih udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
 
Svaki član Savjeta ima zamjenika.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednika Savjeta svi članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva. Zamjenika predsjednika Savjeta svi članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi Savjeta i zamjenici imenuju se na tri godine i mogu biti ponovno imenovani.
 
 » Kontaktirajte članove Savjeta «
 
Djelovanje Savjeta temelji se na Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva donesenoj 2009., Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva donesenoj 2012., Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva donesenoj 2014., Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva iz 2017. te Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva donesenoj 2021., a svoj rad uređuje Poslovnikom.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Ured za udruge.


Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 14/21)
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 140/09)
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (42/12)
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (61/14)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (62/17)
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Neslužbeni pročišćeni tekst izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva

Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2007.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2008.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2009.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2010.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2011.
Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u 2012. i 2013. godini
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2013. 
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2014. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2015. (Tablica savjetodavnih tijela)
G
odišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva za 2016. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva za 2017. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva za 2018. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu savjeta za razvoj civilnog društva za 2019. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2020. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2021. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2022. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2023. (Tablica savjetodavnih tijela)