Savjet za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/logo, vizuali i sl/Savjet za razvoj CD.jpg
Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje.

Zadaće Savjeta su:
  • sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i međusektorsku suradnju;
  • sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali i na europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;
  • suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade Republike Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva;
  • sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na temelju učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva;
  • izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva;
  • suradnja s hrvatskim predstavnicima civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u formuliranju stajališta civilnoga društva na razini Europske unije;
  • kandidiranje i izbor predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti.

 
Tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske obvezni su, putem Ureda za udruge, dostavljati Savjetu cjelovite informacije o svojim odlukama o financiranju udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj za prethodnu proračunsku godinu. U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati svoje stalne i povremene radne skupine.
Savjet jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svome radu.
 
Savjet ima 37 članova, i to: 17 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, 14 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva, 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca te tri  predstavnika nacionalnih udruga lokalne i regionalne samoupraveSavjet ima predsjednika kojeg biraju članovi Savjeta - predstavnici udruga i drugih  nevladinih, neprofitnih pravnih osoba i predstavnici stručnjaka iz civilnoga društva, iz svojih redova. Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na 3 godine i mogu biti ponovno imenovani. 
 
 » Kontaktirajte članove Savjeta «
 
Djelovanje Savjeta temelji se na Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva donesenoj 2009., Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva donesenoj 2012., Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva donesenoj 2014., te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva iz 2017., a svoj rad uređuje Poslovnikom. Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Ured za udruge


Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Neslužbeni pročišćeni tekst izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva

Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2007.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2008.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2009.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2010.
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2011.
Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u 2012. i 2013. godini
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2013. 
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2014. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva za 2015. (Tablica savjetodavnih tijela)
G
odišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva za 2016. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva za 2017. (Tablica savjetodavnih tijela)
Godišnje Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva za 2018. (Tablica savjetodavnih tijela)