Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016.

Imajući u vidu mnogobrojne koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima, ponajprije kroz unaprjeđenje pružanja javnih usluga, veću pristupačnost tijela državne uprave te u konačnici i veće povjerenje javnosti kao ključne čimbenike održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, ali i uvažavajući potrebu kontinuirane razmjene i uzajamne podrške među državama sudionicama ove globalne inicijative, Vlada Republike Hrvatske odlučna je i dalje nastaviti s provedbom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj. U tom smislu krajem 2013. započela je izrada novog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju 2014.-2016., pri čemu su uzeta u obzir dosadašnja iskustva i naučene lekcije, a Akcijski plan razvijan je u suradnji sa širokim krugom dionika iz različitih sektora.

Ured za udruge organizirao je dva kruga javnog savjetovanja o Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. 
O prioritetima novog Akcijskog plana provedeno je inicijalno internetsko savjetovanje u razdoblju od 28. listopada do 11. studenog 2013. Također, u razdoblju od 19. ožujka do 18. travnja 2014. provedeno je internetsko javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana. U razdoblju od 15. prosinca 2013., kada je održan prvi sastanak, pa do same finalizacije nacrta Akcijskog plana u lipnju 2014. održan je veći niz radnih sastanaka na kojima su raspravljeni prijedlozi zaprimljeni tijekom oba kruga javnog savjetovanja te dani dodatni prijedlozi, koji su potom svi raspravljeni kako bi se definirale konkretne mjere i aktivnosti novog Akcijskog plana. Na sastancima su sudjelovali predstavnici Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, nadležnih tijela državne uprave te organizacija civilnog društva.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostupno je ovdje.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016.  na sjednici održanoj 10. srpnja 2014.  Novim Akcijskim planom predviđena je provedba 16 mjera i 46 provedbenih aktivnosti koje će do 2016. provesti 20 državnih tijela i to na 4 ključna područja:
  • poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama
  • proaktivna objava informacija i otvaranje podataka
  • transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost
  • sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika. 

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 7. listopada 2015. usvojeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za prvu godinu provedbe.

O nacrtu izvješća provedeno je javno savjetovanje, a izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je ovdje.

Analiza zaprimljenih prijedloga

Integralni prijedlozi pristigli tijekom javnog savjetovanja:

Prijedlog GONG-a

U listopadu 2016. godine Vlada Republike Hrvatske je usvojila konačno Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
Izvješće je pokazalo da je Akcijski plan proveden je u većem dijelu prema planu, no za  dio aktivnosti koje su zahtijevale zakonodavne izmjene nisu ispunjeni svi pokazatelji provedbe zbog općenito smanjenog obima zakonodavnih aktivnosti Vlade i Sabora u izvještajnom razdoblju. 
Od ukupno 49 aktivnosti, u potpunosti je provedeno njih 19. U znatnoj mjeri je provedeno 16 aktivnosti. Odnosno, može se reći da je u potpunosti ili u većoj mjeri provedeno više od 70% aktivnosti. U manjoj mjeri je provedeno 12 aktivnosti (24%), uglavnom zbog ograničenja prouzrokovanih smanjenom zakonodavnom aktivnosti u 2016. godini. Nije započela provedba dvije aktivnosti, odnosno 4%. Riječ je o aktivnostima koje su se odnosile na provođenje kampanje za građane o pravu na pristup informacijama te provedbu natječaja za transparentnost i otvorenost tijelima javne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini. Te aktivnosti nisu provedene uglavnom s obzirom na nedostatne financijske i kadrovske kapacitete te će se u narednom razdoblju pokušati iznaći resursi za njihovu provedbu. 
Ostvareni su značajni rezultati, s direktnim koristima za građane, posebice u dijelu unaprjeđenja e-usluga za građane te u području pristupa informacijama. Pri tome treba istaknuti projekt uspostave Središnjeg državnog portala te projekte e-Građani i e-Savjetovanja, kao i uspostavljenu bazu tijela javnih vlasti, koja olakšava pristup informacijama. Na Globalnom summitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, održanom 28. listopada 2015. u Mexico Cityju na temu „Otvorena vlast za unapređenje javnih usluga“, projekt e-Građani osvojio je nagradu za najbolji europski projekt te je i međunarodno priznat kao uspješan projekt unaprjeđenja dostupnosti javnih usluga. Značajan rezultat predstavlja također i uspostava pretražive baze podataka o izvršenim plaćanjima s jedinstvenog računa državnog proračuna te unaprjeđenje transparentnosti podataka o imovini dužnosnika, što oboje ima i antikoruptivne učinke.
U pripremi teksta Izvješća uvažene su pristigle primjedbe nadležnih državnih tijela. Tijekom internetskog savjetovanja o nacrtu Izvješća provedenog od 14. do 29. rujna 2016. godine nije zaprimljeno niti jedno očitovanje predstavnika zainteresirane javnosti.