Izvještavanje i povrat sredstava

Izvještavanje

Temeljem članka 10. važećih Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu nositelj projekta odnosno partner na projektu iz Republike Hrvatske dužan je Uredu za udruge dostaviti obavijest o odobrenju završnog izvješća od strane Ugovornog tijela i presliku odobrenog završnog izvješća o provedbi projekta u roku od 30 dana od odobrenja završnog izvješća od strane Ugovornog tijela (presliku odobrenja završnog izvješća u papirnatoj verziji, odobrene verzije cjelovitog opisnog i financijskog dijela izvješća u elektroničkoj verziji te sve promotivne materijale nastale u provedbi projekta).
 
Nositelj projekta odnosno partner na projektu iz Republike Hrvatske dužan je u svakom trenutku na zahtjev Ureda za udruge u zatraženom roku dati sve dodatne sadržajne i administrativne informacije o projektu, kao i svu financijsku dokumentaciju u vezi s provedbom projekta.
 
U slučaju neizvršenja obaveze iz stavka 1. i 2. članka 10. Pravila, davanja neistinitih podataka, nenamjenskog trošenja sredstava ili neispunjavanja odredbi ugovora u predviđenim rokovima, Ured za udruge ima pravo raskinuti Ugovor o sufinanciranju i zatražiti povrat sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.
 
 

Povrat sredstava

S obzirom da Ured za udruge sredstva dodjeljuje na temelju ugovorenog iznosa, te da je iznos stvarnih prihvatljivih troškova na projektu vidljiv tek iz odobrenja završnog izvješća, Ured za udruge utvrdit će po zaprimljenom završnom izvješću i odobrenju završnog izvješća od strane Ugovornog tijela stvarni iznos sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera.

Ukoliko je iznos sredstava za sufinanciranje, koje je nositelj projekta odnosno partner dobio od Ureda prema stvarnom obračunu veći od postotka navedenog za pojedini program u članku 4. Pravila, Ured za udruge zatražit će povrat razlike isplaćenih sredstava u odnosu na postotak sredstava za sufinanciranje utvrđen člankom 4. Pravila.

Nositelj projekta, odnosno partner, izvršit će povrat zatražene razlike sredstava u Državni proračun u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za povratom.

Ukoliko je iznos sredstava za sufinanciranje, koje je nositelj projekta odnosno partner dobio od Ureda prema stvarnom obračunu manji od postotka navedenog za pojedini program u članku 4. Pravila, Ured ne može naknadno isplatiti financijska sredstva niti korisnik ima pravo  naknadno od Ureda potraživati isplatu financijskih sredstava.