Sufinanciranje 2023.

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu (KLASA: 421-03/23-01/03, URBROJ: 50419-23-01 od 15. svibnja 2023. godine), a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (NN 31/23) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje          
 
Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova
za 2023. godinu
 
I.
 
Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:
 
 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj,
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner),
 • čiji nositelji projekta i partneri su ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.
 
II.
 
Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije odnosno inozemni fond u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske ukoliko je iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu, koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren, za:
 
 
 • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
 • Europska teritorijalna suradnja (Prekogranični programi, Transnacionalni programi i Međuregionalni programi)
 • natječaj raspisan od strane Veleposlanstva Republike Francuske u RH
 • Višekorisnička IPA
 • Programi Unije (Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa, Program LIFE, Obzor Europa, Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI, Program, „EU za zdravlje“, Erasmus +)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.
 
 
Nositelji projekta, odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekte za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.
 
Iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu, koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren. Ukoliko prijavitelj samostalno provodi projekt (nositelj, bez partnera), može se prihvatiti obvezni udio raspisan u tekstu službenog poziva odnosno natječaja u okviru kojeg je projekt ugovoren. Međutim, ukoliko se projekt provodi u partnerstvu, za odobrenje sufinanciranja obavezna je dostava dokumentacije u kojoj su raspisani postoci obveznog udjela partnera na projektu, bilo da se radi o ugovoru potpisanom s Ugovornim tijelom ili Partnerskom sporazumu.
 
Svaki nositelj projekta odnosno partner samostalno aplicira za svoj udio u sufinanciranju, neovisno od ostalih partnera u projektu.
 
 
III.
 
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi  1.246.200,00 EUR, a iznos može biti i manji ili veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (NN 145/22).

Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge definiran je za svaki pojedini program u tablici kako slijedi:
 
Naziv programa Postotak obveznog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti
Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. do 70%
Europska teritorijalna suradnja do 70%
natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH do 70%
Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) do 70%
Kreativna Europa do 50%
Program LIFE do 50%
Obzor Europa do 40%
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije -EaSI do 40%
Program „EU za zdravlje“ do 40%
Erasmus + do 40%
Višekorisnička IPA do 40%
Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014.-2021. do 40%
natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta do 40%
 


Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika. U tijeku kalendarske 2023. godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a samo iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta.
 
Organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt.
 
Ukoliko se tijekom provedbe projekta poveća obvezni udio Korisnika u projektu za koji je sklopljen Ugovor o sufinanciranju, Korisnik može najkasnije mjesec dana prije podnošenja završnog izvještaja Ugovornom tijelu dostaviti Uredu za udruge zahtjev za dodatnom isplatom sufinanciranja i popratnu dokumentaciju s kojom se dokazuje povećanje obveznog udjela Korisnika u sufinanciranom projektu te ažuriranu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja za sufinancirani projekt. Nakon što Ured za udruge odobri dodatno sufinanciranje, potpisat će s Korisnikom Dodatak Ugovoru. Po potrebi Korisnik će dostaviti (novu/dodatnu) solemniziranu bjanko zadužnicu.  
IV.
 
Prijava za sufinanciranje projekata podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, a mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena službenim pečatom organizacije, ako je uporaba pečata propisana statutom organizacije.
 
Prijavu sa svim prilozima je potrebno poslati elektroničkim putem na e-mail adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr, a popunjeni i potpisani obrazac prijave u papirnatom obliku, zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom u elektroničkom obliku na elektroničkom mediju za pohranu podataka preporučeno putem pošte, putem dostavljača ili osobnom dostavom na adresu Ureda za udruge.
 
Prijavi se moraju priložiti skenirani sljedeći dokumenti:
 • Ugovor (i Dodatak Ugovoru) potpisan s Ugovornim tijelom sa svim prilozima ili potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela u formatu ispisa mrežne stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela, a ne potpisivanje ugovora),
 • Partnerski sporazum (ako se projekt provodi u partnerstvu) iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom), koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren,
 • Obrazac opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Obrazac proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavljeni projekt,
 • Dokazi o ostvarenim financijskim sredstvima iz nekog drugog izvora financiranja za projekt koji se prijavljuje za sufinanciranje (ukoliko su financijska sredstva ostvarena),
 • Obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko je primjenjivo,
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje koja će potpisati ugovor o sufinanciranju (ne starije od 30 dana),
 • Ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zaklade da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude kao i kojoj su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara navedenim kaznenim djelima,
 • Ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zaklade koja je u izravnom doticaju s djecom da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na temelju zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije,
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnog duga za organizaciju podnositelja prijave za sufinanciranje (ne starija od šest mjeseci).
   
Ukoliko će tijekom provedbe projektnih aktivnosti doći do kontakta s djecom, za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom, potrebno je dostaviti skenirane sljedeće dokumente:
 • Obrazac za uvid u kaznenu i prekršajnu evidenciju koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja;
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana);
 • uz navedenu dokumentaciju, za strance je potrebno dostaviti i ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju iz matične zemlje.
 
Za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom dovoljno je dostaviti samo jednu potvrdu za istu osobu, ako prijavitelj na Javni poziv podnosi više od jedne prijave u isto vrijeme.
V.

Prijave se mogu dostavljati odmah po objavi Javnog poziva, a krajnji rok za dostavu prijave je 31. listopada 2023. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je elektroničkom poštom poslana do kraja navedenog datuma i na prijamnom žigu preporučene pošiljke sa papirnatom prijavom i elektroničkim medijem prijave je razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja navedenog datuma, a u slučaju dostave putem dostavljača ili osobne dostave najkasnije do 16 sati navedenog datuma.
 
Popunjeni obrazac Prijave za sufinanciranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na e-mail adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr.
 
Prijave se šalju poštom ili dostavom na sljedeću adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10 000 Zagreb

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja, naznaku: „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje“, te napomenu “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”.
 
Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj dostavljenoj na elektroničkom mediju za pohranu podataka putem pošte, putem dostavljača ili osobnom dostavom.
 
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr kontinuirano tijekom trajanja Javnog poziva.
 
VI.
 
Prijave na Javni poziv razmatra Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge.
 
Prilikom procjene prihvatljivosti prijave za sufinanciranje Povjerenstvo:
- provjerava je li podnositelj prijave upisan u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar,
- utvrđuje imaju li osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave mandat za zastupanje,
- uvidom u Registar udruga provjerava usklađenost statuta podnositelja prijave sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
- uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje,
- provjerava izvršava li podnositelj prijave uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora,
- provjerava je li podnositelj prijave ispunio ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Uredu za udruge, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.  

Za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom Povjerenstvo će provjeravati da:
- nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela iz glave IX, X, XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15,101/171,18/18, 126/19, 84/21 i 114/22),
- da osobama ne traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja, udaljenja iz zajedničkog kućanstva, zabrane pristupa internetu ili sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora izrečena temeljem Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15, 101/171, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22),
- nemaju izrečenu prekršajno-pravnu sankciju i/ili da im ne traje zaštitna mjera propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19);
- nisu kažnjene za prekršaj na temelju članaka 25. i 26. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12), članaka 31. i 32. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) te članka 229., stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20).  

Neće se odobriti sredstva za sufinanciranje organizaciji civilnoga društva koja je kao nositelj projekta, odnosno partner na projektu iz Republike Hrvatske za isti projekt već dobila ukupni iznos sredstava iz nekog drugog izvora za sufinanciranje obveznog udjela korisnika u projektu. Ukoliko je nositelj projekta ili partner dobio djelomična financijska sredstva iz nekog drugog izvora, Ured za udruge može sufinancirati razliku do punog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti nositelju projekta, odnosno partneru.
 
Za prijave koje udovoljavaju propisanim uvjetima, na prijedlog Povjerenstva, ravnatelj Ureda za udruge donosi Odluku o sufinanciranju najkasnije u roku od 60 dana nakon zaprimanja prijave za sufinanciranje (prema datumu urudžbiranja prijave u papirnatom obliku).
 
Ured za udruge može ne dodijeliti odobrena sredstva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije ili dodijeliti iznos koji je manji od predviđenog točkom III. Javnog poziva, ovisno o raspoloživosti sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću na proračunskoj poziciji Ureda za udruge.
 
VII.
 
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.
 

KLASA: 421-03/23-01/03
URBROJ: 50419-23-02
Zagreb, 15. svibnja 2023. godine