Sufinanciranje 2019.

Izmijenjena natječajna dokumentacija za Javni poziv za sufinanciranje za 2019. godinu objavljena je 25. srpnja 2019. godine.


Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu (KLASA: 421-03/19-01/03, URBROJ: 50419-19-20 od 15. svibnja 2019.) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje           

 
Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova
za 2019. godinu
 
I.
 
Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:
 
 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner);
 • čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.
   
II.
 
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
 
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • Erasmus +: Sport
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Obzor 2020.
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i  Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta,
 • natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:
 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
  1. tijekom 2018. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2019. godini
  2. tijekom 2019. godine;
 2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
  1. tijekom 2018. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2019. godini
  2. tijekom 2019. godine.
 
III.
 
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2019. godini iznosi  9.400.000,00 kuna.
 
Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge definiran je za svaki pojedini program u tablici kako slijedi:
Naziv programa Postotak obveznog iznosa sufinanciranja korisnika koji se može odobriti
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. do 70%
Švicarsko-hrvatski program suradnje do 70%
Europska teritorijalna suradnja do 70%
Erasmus+: Sport (za projekte s detaljno raspisanim proračunom) do 50%
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do 40%
Obzor 2020. do 40%
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije –EaSI do 40%
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva do 40%
„Zdravlje za rast“ – Treći višegodišnji program EU  u području zdravstva do 40%
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) do 40%
Višekorisnička IPA do 40%
Kreativna Europa do 40%
Program o pravima, jednakosti i građanstvu do 40%
Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014.-2021. do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta do 40%
natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“ do 40%
 
U tijeku kalendarske 2019. godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta. Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika.
 
Organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt.
 
IV.
 
Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2019. godine.
 
 
V.
 
Prijava za sufinanciranje projekata podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, a potrebno ju je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka.
 
Prijavi se moraju priložiti sljedeći dokumenti:
 • Preslika ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili potvrde o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela u formatu ispisa internetske stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela, a ne potpisivanje ugovora),
 • Preslika obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Preslika obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavljeni projekt,
 • Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o financiranim projektima,
 • Preslika partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
 • Preslika dokaza o ostvarenim financijskim sredstvima iz nekog drugog izvora financiranja za projekt koji se prijavljuje za sufinanciranje (ukoliko su financijska sredstva ostvarena),
 • Preslika obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko je primjenjivo,
 • Preslika važećeg Statuta udruge prijavitelja (samo za udruge čiji statut nije moguće preuzeti putem Registra udruga) te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17) (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi)
 • Preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje koja će potpisati ugovor o sufinanciranju (ne starije od 6 mjeseci),
 • Preslika potvrde Porezne uprave o nepostojanju javnog duga (ne starije od 6 mjeseci).
 
Dostava preslike ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili potvrde o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela, preslike obrasca opisa projekta i preslike obrasca proračuna projekta se ne odnosi na projekte ugovorene u okviru Hrvatsko-švicarskog programa suradnje za natječaje "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" i "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj" za koje je Ured za udruge Ugovorno tijelo.
 
Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom potrebno je dostaviti Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja.
 
Za projekte organizacija civilnoga društva usmjerene na djecu kao potencijalne prijavitelje dovoljno je dostaviti samo jednu potvrdu za istu osobu ukoliko prijavitelj na Javni poziv podnosi više od jedne prijave u isto vrijeme.
 
Za potrebe procjene prijave u sklopu ovog Javnog poziva u papirnatoj verziji se dostavljaju oni dijelovi obrasca opisa projekta iz kojih je razvidno o kojem se Ugovornom tijelu radi, zatim tablica proračuna i posebni uvjete ugovora. U elektroničkom obliku dostavlja se potpuna dokumentacija.
 
VI.
 
Popunjeni obrazac Prijave za sufinanciranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka. Prijava za sufinanciranje mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena službenim pečatom organizacije, ako je uporaba pečata propisana statutom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.
 
Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobnom dostavom (predaja u Uredu za udruge do 16:00 sati). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva ”.
 
Prijave se šalju na sljedeću adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10 000 Zagreb

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće adrese: info@udruge.vlada.hr ili sufinanciranje@udruge.vlada.hr kontinuirano tijekom trajanja Javnog poziva.
 
 
VII.
 
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.
 
 

KLASA: 421-03/19-01/03
URBROJ: 50419-19-21
Zagreb, 15. svibnja 2019.