Sufinanciranje 2013.

Na temelju članka 3. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu od 22. veljače 2013., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu („Narodne novine“ br. 144/2012.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili nadležnom provedbenom agencijom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.
 
II.
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva:
 • IPA I. komponenta
 • IPA IV. komponenta
 • IPA Prekogranična suradnja
 • Europa za građane
 • Mladi na djelu – akcije i podakcije dostupne prijaviteljima iz Republike Hrvatske preko Agencije za mobilnost i programe EU
 • Leonardo da Vinci
 • PROGRESS
 • Zdravstvo
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
 • IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
 • Višekorisnička IPA
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europske komisije.
Sufinanciranje se može zatražiti za projekte:
 
1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nekom od nadležnih provedbenih agencija preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2012., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2013. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2013. godini;
b. tijekom 2013. godine;
 
2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno neke od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a. tijekom 2012., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2013. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2013. godini;
b. tijekom 2013. godine.
 
III.
Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji.
Prijavi za sufinanciranje obavezno se prilaže:
-       Preslik ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom ILI potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije u formatu ispisa internetske stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije, a ne potpisivanje ugovora)
-       Preslik obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
-       Preslik obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
-       Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:
·        o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili
·        o očekivanom sufinanciranju za navedeni projekt (prema upućenim prijavama za koje se tek očekuje odgovor) ili
·        o tome da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora
-       Preslik dokumenta iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
-       Preslik potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je financijska potpora ostvarena)
-       Preslik periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja prijava poslana ugovaračkom tijelu, t.j. Europskoj komisiji ili nadležnoj provedbenoj agenciji (ukoliko je primjenjivo)
-       Preslik obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljene od strane ugovaračkog tijela, t.j. Europske komisije ili nadležne provedbene agencije (ukoliko je primjenjivo)
 
IV.
Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti ili osobno ili poštom na adresu:
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
V.
U tijeku kalendarske 2013. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.
 
VI.
Prijave za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje se s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.
VII.
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.
 
VIII.
Javni poziv otvoren je do 10. prosinca 2013. godine.
 
Klasa: 421-03/13-01/01
Urbroj: 50419-13-10
Zagreb, 22. veljače 2013.
 
 
Rezultati I. kruga odobrenih prijava za sufinanciranje
 
Rezultati II. kruga odobrenih prijava za sufinanciranje
 
Rezultati III. kruga odobrenih prijava za sufinanciranje
 
Rezultati IV. kruga odobrenih prijava za sufinanciranje