Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 5. travnja 2012., prihvatila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Riječ je o dokumentu koji je izrađen slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi, kao i sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu.

Kao članica globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Republika Hrvatska je iskazala spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za što učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga odnosno upravljanje javnim resursima.

Pridruživanjem Partnerstvu za otvorenu vlast u rujnu 2011., Republika Hrvatska je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan. U svrhu informiranja, savjetovanja ali i poticaja aktivnog sudjelovanja civilnog društva i zainteresirane javnosti u izradi Akcijskog plana, u rujnu 2011., siječnju i ožujku 2012. organizirane su javne rasprave na kojima su predstavljena glavna postignuća, ali i izazovi u jačanju otvorenosti tijela javne vlasti. Krajem siječnja 2012. pokrenuto je i internetsko savjetovanje o ključnim pitanjima koje pokriva nacrt Akcijskog plana. Pored toga, organizacijama civilnog društva omogućeno je ravnopravno sudjelovanje u svim fazama razvoja dokumenta. Takav je pristup u skladu s ciljevima Vlade da novim konceptom zajedništva državne vlasti s građanima i civilnim društvom otvori prostor zajedničkog djelovanja u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane, čime se želi potaknuti transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti i uključivanje građana i civilnoga društva u oblikovanje javnih politika.

Akcijskim planom predložene mjere i provedbene aktivnosti svrstane su u četiri poglavlja: fiskalna transparentnost, pristup informacijama, korištenje informacijskih tehnologija te sudjelovanje građana i civilnog društva. Za provedbu svake aktivnosti određeni su nositelji odnosno sunositelji, rokovi za provedbu ili početak provedbe, a definirani su i jasni pokazatelji na temelju kojih će se moći pratiti provedba mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

Provedbu Akcijskog plana prati i koordinira Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao stručna potpora radu Savjeta.


U razdoblju od 2. kolovoza do 4. rujna 2013. provedeno je javno savjetovanje o nacrtu Izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. godine na sjednici održanoj 26. rujna 2013.
Izvješće je pokazalo da su u prvoj godini provedbe inicijative ostvareni neki značajni rezultati, posebice u području unaprjeđenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prava na pristup informacijama, iako i dalje ostaju određeni izazovi koje treba tek riješiti u narednom razdoblju. Prvenstveno se to odnosi na dio aktivnosti iz područja fiskalne transparentnosti, ali isto tako i u dijelu koji se odnosi na korištenje informacijskih tehnologija gdje se tek očekuju rezultati predviđeni Akcijskim planom. S druge strane, Vlada Republike Hrvatske, odnosno pojedina ministarstva i druga državna tijela istovremeno su provela značajan broj drugih aktivnosti koje pridonose ciljevima postavljenima u Akcijskom planu, a kojima je Vlada Republike Hrvatske u razdoblju provedbe Akcijskog plana dokazala svoju namjeru primjene načela i standarda na koje se obvezala pristupivši inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast. Na temelju samoprocjene o provedbi Akcijskog plana kao i na temelju nalaza Neovisnog izvješća koje je pripremio nezavisni stručnjak izabran na razini međunarodne Inicijative, vidljivo je da je usprkos značajnim postignutim rezultatima potrebno uložiti trajne napore u postizanju transparentnosti i otvorenosti kao vodećih principa dobrog upravljanja.

Imajući u vidu mnogobrojne koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima, ponajprije kroz unaprjeđenje pružanja javnih usluga, veću pristupačnost tijela državne uprave te u konačnici i veće povjerenje javnosti kao ključne čimbenike održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, ali i uvažavajući potrebu kontinuirane razmjene i uzajamne podrške među državama sudionicama ove globalne inicijative, Vlada Republike Hrvatske odlučna je i dalje nastaviti s provedbom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj. U tom smislu krajem 2013. započela je izrada novog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju 2014.-2016., pri čemu su uzeta u obzir dosadašnja iskustva i naučene lekcije, a Akcijski plan razvijan je u suradnji sa širokim krugom dionika iz različitih sektora.

Ured za udruge organizirao je dva kruga javnog savjetovanja o Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. 
O prioritetima novog Akcijskog plana provedeno je inicijalno internetsko savjetovanje u razdoblju od 28. listopada do 11. studenog 2013. Također, u razdoblju od 19. ožujka do 18. travnja 2014. provedeno je internetsko javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana. U razdoblju od 15. prosinca 2013., kada je održan prvi sastanak, pa do same finalizacije nacrta Akcijskog plana u lipnju 2014. održan je veći niz radnih sastanaka na kojima su raspravljeni prijedlozi zaprimljeni tijekom oba kruga javnog savjetovanja te dani dodatni prijedlozi, koji su potom svi raspravljeni kako bi se definirale konkretne mjere i aktivnosti novog Akcijskog plana. Na sastancima su sudjelovali predstavnici Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, nadležnih tijela državne uprave te organizacija civilnog društva.
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostupno je ovdje.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016.  na sjednici održanoj 10. srpnja 2014.  Novim Akcijskim planom predviđena je provedba 16 mjera i 46 provedbenih aktivnosti koje će do 2016. provesti 20 državnih tijela i to na 4 ključna područja:

  • poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama
  • proaktivna objava informacija i otvaranje podataka
  • transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost
  • sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika.