Osnaživanje uloge nevladinih organizacija pri nadgledanju procesa usklađivanja s Pravnom stečevinom EU u području borbe protiv korupcije, prava na dostupnost informacija i otvorenosti, odgovornosti javnih administrativnih institucija

Infografika s rezultatima

Opći cilj bilo je jačanje strukturiranog dijaloga hrvatskih OCD i hrvatske javne uprave/EU institucija pri procesu oblikovanja, praćenja i evaluacije javnih politika na nacionalnoj i EU razini, kako bi se unaprijedila učinkovitost hrvatskih OCD-a i njihovih partnerskih organizacija i institucija u neovisnom praćenju i javnom zagovaranju usmjerenom na povećanje transparentnosti i otvorenosti javne uprave i borbe protiv korupcije

Prioriteti
-          unaprjeđeno i učinkovitije sudjelovanje OCD-a i javnosti u procesu praćenja i nadzora politika na nacionalnoj i lokalnoj razini
-          proaktivno sudjelovanje OCD-a u zagovaračkim inicijativama
-          proaktivno uključivanje OCD-a i veće sudjelovanje javnosti u oblikovanju te praćenju i nadzoru provedbe nacionalne strategije te pripadajućih akcijskih planova i programa
-          razvijanje i jačanje suradnje i umrežavanja za zagovaranje hrvatskih organizacija civilnoga društva s relevantnim organizacijama u EU
-          razvijanje stručnosti, analitičkih i zagovaračkih sposobnosti, umrežavanja hrvatskih OCD-a i medija radi osnaživanja i omogućavanja održivosti njihovih zagovaračkih aktivnosti u kontekstu skorog pristupanja Hrvatske EU na području reforme javne uprave, antikorupcijske politike, vidljivosti, otvorenosti i odgovornosti javne administracije te borbe protiv korupcije
 
Korisnik Naziv projekta Ukupna prihvatljiva sredstva
(EUR)
Iznos EU granta (IPA + nacionalno sufinanciranje)
Partnerstvo za društveni razvoj            Odgovor na borbu protiv korupcije u postupcima javne nabave  255.981,45 234.990,97
Cenzura plus  “Aktivno civilno društvo – garancija stvarnih reformi” 199.940,52 189.943,49
GONG    Suradnja, odgovornost i transparentnost u borbi protiv korupcije 213.597,70 196.616,68
Sveučilište u Zagrebu Jačanje kapaciteta sustava Sveučilišta za stvaranje okvira borbe protiv diskriminacije i korupcije s ciljem poboljšanja akademskog integriteta 279.378,00 223.809,72
Transparency International Hrvatska Civilno društvo i javne institucije - Partneri u povećanju transparentnosti kroz izradu i implementaciju prevencije sukoba interesa  243.159,64 231.001,66

IPA 2008 rezultati - Detaljnije