Razvoj kapaciteta nevladinih organizacija za nadgledanje usklađivanja s pravnom stečevinom EU u području održivog upravljanja prirodnim izvorima i regionalnog održivog razvoja u urbanim i ruralnim područjima

 Infografika s rezultatima

Cilj je bilo jačanje strukturiranog dijaloga i formaliziranih oblika konzultacija između hrvatskih organizacija civilnoga društva i državne administracije/institucija Europske unije unutar procesa oblikovanja, praćenja i ocjene javnih politika na nacionalnoj i EU razini te unaprjeđenje učinkovitosti hrvatskih organizacija civilnog društva za sustavno praćenje i javno zagovaranje na području održivog razvoja, te posebno, integriranih pristupa upravljanju otpadom i vodom, transportom, regionalnim razvojem te održivoj upotrebi prirodnih resursa i sigurnosti okoliša u Republici Hrvatskoj.

Prioriteti

-          unaprjeđeno i učinkovitije sudjelovanje OCD-a i javnosti u procesu praćenja i nadzora politika te razvijeni integrirani pristupi otpadu i upravljanju vodama, prometu, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora i okolišna sigurnost na nacionalnom i lokalnom nivou
-          proaktivno sudjelovanje OCD-a u zagovaračkim inicijativama kako bi se osigurala veća odgovornost i vidljivost infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u okviru IPA komponenta III
-          proaktivno uključivanje OCD-a i veće sudjelovanje javnosti u oblikovanju te praćenju i nadzoru provedbe nacionalne strategije održivog razvoja i pripadajućih akcijskih planova i programa
-          razvijanje i jačanje suradnje i umrežavanja za zagovaranje hrvatskih organizacija civilnog društva sa relevantnim organizacijama u EU s posebnim naglaskom na politike u području održivog razvoja i integriranih pristupa otpadu i upravljanju vodama, prometu, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora i okolišne sigurnosti
-          razvijanje stručnosti, analitičkih i zagovaračkih sposobnosti, umrežavanja hrvatskih OCD-a i medija u području dobrog upravljanja okolišem i održivog razvoja, radi osnaživanja i omogućavanja održivosti njihovih zagovaračkih aktivnosti u kontekstu skorog pristupanja Hrvatske EU
 
Korisnik Naziv projekta Ukupni prihvatljivi troškovi  Iznos EU granta (IPA + nacionalno sufinanciranje)
Zelena akcija Održiva upotreba prirodnih obnovljivih izvora 240.063,23 225.587,42
Udruga za zaštitu okoliša PAN – Karlovac  Upravljanje i očuvanje rijeka grada Karlovca  78.725,25 74.788,99
Energetski institut Hrvoje Požar  Zagovaranje i praćenje politika obnovljivih izvora energije  218.766,63 207.828,30
DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja Sudjelovanje građana u akcijskom planiranju energetske učinkovitosti 228.665,42 176.072,37
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice Zajedno za održivi razvoj Hrvatske  210.067,75 198.850,13
Baltic Environmental Forum Promocija i testiranje soft mjera za uštedu energije u Hrvatskoj  245.740,41 215.907,52
IPA 2008 rezultati - Detaljnije